Когато Матей разказва случката със свещениците, които вземат парите от Юда и с тях купуват нива, той констатира:
"Тогава се изпълни реченото чрез пророк Еремия, който каза: "И взеха тридесетте сребърника, цената на оценения, Когото оцениха някои от израилтяните, и дадоха ги за грънчаревата нива, според както ми заповяда Господ"  Мат.27:9,10

Объркал ли се е Матей, когато приписва на Еремия пророчество, казано от Захария?

Когато проучим обаче пророчествата в Стария завет, виждаме, че това пророчество не е изказано от Еремия, както Матей твърди, а от Захария (Зах.11:12,13). Тук като че ли Матей се е объркал.

Представят се най-различни решения на този проблем. Едно от тях твърди, че това е устно пророчество на Еремия, което Захария е записал. Това обаче не може да бъде доказано.
Историкът Евсевий твърдял, че евреите са премахнали този текст от книгата на Еремия, но това трудно се съгласува с грижата и благоговението, което евреите са изпитвали при преписване на Божието слово.
Някои твърдят, че Матей е сбъркал. Други предполагат, че този текст се е съдържал в оригиналния ръкопис на Еремия но поради грешка липсва в най-старите, достигнали до нас преписи.

Възможно решение на проблема е първенството на Еремия при подредбата на библейските книги в Талмуда. Еремия е поместен пръв в старинния равински ред на пророческите книги. Матей всъщност цитира сборника с пророчески книги, като споменава Еремия като общо заглавие на сборника. Същата употреба се среща и в , където "Псалмите" са използвани за обозначение на цялата трета част на еврейския канон.
Това решение обаче може да се постави под съмнение, тъй като никъде в Новия завет на друго място не е използван Еремия като общо заглавие на сборника от пророчески книги.

Друго възможно решение, което може да се приеме е, че Матей свързва две пророчества - едно от Еремия и едно от Захария, като споменава само единия автор - Еремия.
Стиховете в Матей говорят за купуване на нива. Захария не споменава за нива, докато в Еремия се говори за купуване на ниви и една от нивите, която се споменава е "нивата на грънчаря".
Захария прибавя подробности относно тридесетте сребърника и хвърлянето им на пода на храма.
Матей използва подробностите от двете пророчества, но споменава само Еремия като главния пророк.