Всички четири евангелия са съгласни, че Исус и неговите ученици празнуваха Господната вечеря в нощта, който предхожда Разпятието, т.е. четвъртък. В петък Исус беше разпнат, в събота остана в гроба и в неделя сутринта възкръсна. Авторите на синоптичните евангелия (Матей, Марко и Лука), обаче, наричат Господната вечеря в нощта преди разпятието, “Пасхата”, докато съгласно Йоан, евреите са празнували Пасхалната вечеря в нощта след разпятието. Тук изявленията на авторите на синоптичните евангелия и Йоан изглежда да са в конфликт.

Най-критичните коментатори игнорират този ясен конфликт с обикновената забележка, че или Йоан или авторите на синоптичните евангелия са допуснали грешка. Но онези, които вярват във вдъхновеността на Писанията, отхвърлят подобно обяснение и предлагат едно от следните възможни решения на проблема. За да бъдат оценени интелигентно тези възможни решения, е необходимо първо да се прегледа наличната библейска и светска информация от онова време, свързана с този проблем, както и важността на Пасхата, Господната вечеря и Разпятието.

 

Време на Пасхата. - Пасхалното агне беше заколвано в късния следобед на 14 -ти Нисан, след обикновената привечерна жертва, и изяждано с безквасен хляб след залеза на същата вечер през първите часове на 15 Нисан (Изх. 12:6-14,29,33,42,51; 13:3-7; Числа 9:1-5; 33:3 Втор. 16:1-7; Josephus Antiquities ii. 14. 6; iii. 10. 5; xi. 4. 8 [311, 312; 248, 249; 109, 110]; War v. 3. 1 [98, 99]; vi. 9. 3 [423]; Philo De septenario, sec. 18; Mishnah Pesah\im 5. 1, Soncino ed. of the Talmud, p. 287).
15 -ти Нисан, церемониална събота (не задължително седмичната събота), отбелязваше началото на Празника на безквасните хлябове (Изх. 12:8, 18, 34, 39; Лев. 23:5, 6; Числа. 28:16, 17; Втор.. 16:3, 4, 8; Antiquities iii. 10. 5 [249]; cf. ii. 15. 2 [318]).
През 16 -ти Нисан, втория ден на празника, Снопа на движимия принос на първите плодове беше представян в храма ( Лев. 23:10–14; Antiquities iii. 10. 5 [250, 251]).
Терминът “Пасха” се отнасяше само за деня 14 -ти Нисан, но във времето на Исус, той се употребяваше също и за Празника на безквасните хлябове (Antiquities ii. 14. 6; xi. 4. 8; xiv. 2. 1 [311–313; 109–111; 21]; xvii. 9. 3; War ii. 1. 3; v. 3. 1 [10; 99]). Очевидно терминът “Празник на безквасните хлябове” беше използван също като включващ в себе си Пасхата (Лука 22:7; Деяние 12:3, 4; 20:6).

Таблиците, които дават датите на християнската ера за всяко пасхално пълнолуние през времето на служенето на Христос, не са от особена полза при обяснението на този проблем, тъй като тези таблици са базирани на модерни еврейски методи, изчисляващи времето на Пасхата. Как евреите по времето на Исус са координирали техния лунен календар със слънчевата година не е известно днес. Затова е невъзможно да се знае със сигурност деня на седмицата, а понякога и месеца на Пасхата от времето на служенето на Господ Исус.

 

Забележително извращаване на библейската информация относно Господната вечеря е теорията на разпятието в сряда, която предполага че:
1. Датите на пасхалните пълнолуния през християнската ера могат да бъдат определени с абсолютна точност.
2. Еврейския идиоматичен израз “три дни и три нощи” означава точно 72 пълни часа.
3. Гръцкият оригинален език в Мат. 28:1 означава възкресение в събота след обед. Тази теория не носи особен белег на научно познание и е в пълно несъответствие със значението на библейските термини. Следователно е несъстоятелна.

Някои предполагат, че изразът “привечер” в Изх. 12:6, буквално “между две привечери” означава началото на залеза на 14 -ти Нисан, или периода между залеза и тъмнината. Въпреки, че някои модерни коментатори са приели тази теория, при внимателно изследване на други библейски пасажи, на писанията на Йосиф и Фило и от трактата “Pesahim” (Mishnah Pesah\im, 4. 1, Soncino ed. of the Talmud, p. 243; 5. 1, 10, Soncino ed. of the Talmud, pp. 287, 325; Talmud Pesah\im 58a, Soncino ed., pp. 287–290), няма сигурни доказателства в подкрепа на това.

 

Важността на Пасхата - Пасхалното агне посочваше на Христос, “Божият Агнец, Който взема греха на света” (Йоан 1:29), “Христос нашата Пасха”, Който беше “пожертван за нас” (1 Кор. 5:7) Подобно, “движимият принос” от Празника на безквасните хлябове посочваше “Христос възкръснал от мъртвите, ... първия плод на починалите” (1 Кор. 15:20, 23).

 

Господната вечеря и Разпятието – Следните събития изглеждат безусловни в разказите на евангелистите и възприети от библейските изследователи.

а. Разпятието е в “денят на приготовление за Пасхата”, който е на 14 -ти Нисан (Йоан 19:14; cf. Talmud Pesah\im 58a, Soncino ed., p. 288; Sanhedrin 43a, Soncino ed., p. 281; Изх. 12:6).

б. Смъртта на Христос е в петък след обед (Марко 15:42 до 16:2; Лука 23:54 до 24:1; Йоан 19:31, 42, 20:1), около часа на вечерната жертва.

в. В годината на разпятието, 14 -ти Нисан, денят определен за заколване на пасхалното агне се е падал в петък, ден за приготовление за Пасхата, който съвпада с приготовлението за обичайната седмична събота (Йоан 19:14; 31, 42; 20:1).
Първата церемониална събота от Празника на безквасните хлябове съвпада с обикновената седмична събота (Лев. 23:6–8; Марко 15:42 до 16:2; Лука 23:5 до 24:1).

г. Господната вечеря е в нощта предхождаща деня на разпятието (Мат. 26:17, 20, 26, 34, 47; Марко 14:12, 16, 17; 22:7, 8, 13–15; Йоан 13:2, 4, 30; 14:31; 18:1–3, 28; 19:16) и е в четвъртък вечер, ранните часове на 14 -ти Нисан.

д. Синоптиците наричат Господната вечеря, Пасхална вечеря (Мат. 26:17, 20; Марко 14:12, 16, 17; Лука 22:7, 8, 13–15).

е. Йоан поставя официалната еврейска Пасха 24 часа след Господната вечеря и това е в Петък вечер, нощта след Разпятието, в ранните часове на седмичната събота 15 -ти Нисан (Йоан 18:28; 19:14, 31).

ж. През времето на Господната вечеря (Йоан 13:1), съдебния процес (Мат. 26:5; Марко 14:2; Йоан 18:28; 19:14) и пътя към Голгота, официалното празнуване на Пасхата, както изглежда, е все още в бъдещето.

з. Исус прекарва в гроба цялата събота (Мат. 27:59 to 28:1; Марко 15:43 to 16:1; Лука 23:54 до 24:1; Йоан 19:38 до 20:1) която е 15 -ти Нисан.

и. Исус възкръсва от гроба рано сутринта в неделя 16 -ти Нисан (Мат. 28:1–6; Марко 16:1–6; Лука 24:1–6; Йоан 20:1–16; Марко 15:42, 46).

 

Възможни решения на проблема – В светлината на предходното нека изследваме проблема за времето на Пасхата в годината на Разпятието. Консервативните коментатори се опитват да решат генерално проблема на базата на едно от следните предположения:

а. Когато синоптичните евангелия споменават Господната вечеря, те описват не Пасхалната вечеря, а церемониална вечеря, която предхожда Пасхалната с 24 часа. Съгласно това предположение 14 -ти Нисан, в годината на Разпятието на Христос, се пада в петък и Пасхата спомената от Йоан е официалната Пасхална вечеря.

б. “Пасхата”, която Йоан споменава не е официалната Пасхална вечеря, а церемониална вечеря, свързана с Празника на безквасните хлябове. Съгласно това предположение, петък е 15 -ти Нисан и Господната вечеря, предната вечер, е официална Пасхална вечеря в обичайното за този празник време. Това обяснение е обратно на по-горното.

в. Господната вечеря всъщност е истинската Пасхална вечеря, въпреки че е празнувана само от Христос и учениците 24 часа преди официално приетата Пасхална вечеря, спомената от Йоан и празнувана (1 Кор. 5:7) от останалите евреи. Съгласно това предположение петък е 14 -ти Нисан.

г. Във времето на Христос е имало много религиозни групи и секти, които са се ръководели от различни календарни изчисления и се е стигало до практика един и същ празник да се празнува на две различни дати от различните религиозни групи. Съгласно това предположение една от религиозните фракции, фарисеите и други консервативни групи, са приемали, че 14 -ти Нисан се пада в четвъртък в тази година, докато други, садукеи и други по либерални групи са приемали, че 14 -ти Нисан се пада в петък. Христос и учениците му, следователно, са празнували Пасхата с първата група, както споменават синоптиците, докато еврейските водачи са празнували Пасхата следващата вечер, спомената от Йоан. Това предполага, че не само Христос и неговите ученици са празнували Пасхата в четвъртък вечер.

 

Развитие на предложените решения – Тези четири предложени решения на проблема могат да бъдат развити в следните:

 

а. Предположението, че Господната вечеря е била предварителна церемониална вечеря, предхождаща официалната Пасха предполага, че синоптиците използват думата “Пасха” в преносен смисъл. Докато това само може да се предполага, то наличните доказателства са твърдо против една такава употреба на думата “Пасха”.
1.Това твърдение почива на предположението, че в дните на Христос е имало такава практика, празнуването на подобна церемониална вечеря преди официалната.
2. Много по-естествено и очевидно четене на тези пасажи в техния контекст, води до заключението, че синоптичните евангелия непрекъснато и последователно говорят за Господната вечеря, като за Пасхата.
3. Коментарът и на двамата, Марко 14:12 и Лука 22:7, че Господната вечеря е “първият ден на безквасните хлябове, когато трябваше да жертват пасхата” (Марко 14:12), изглежда да изключва всяка възможност “пасхата” на синоптичните евангелия да е нещо друго, а не истинската Пасхална вечеря. Те определено приемат, че четвъртък е денят за приготвяне на Пасхата, който е и денят, когато жертвеното агне трябваше да бъде заклано и опечено.

 

б. Предположението, че “Пасхата” от Йоан 18:28; 19:14 е церемониална вечеря свързана с Празника на безквасните хлябове, на 15 -ти Нисан, 24 часа след официалната Пасха, допуска, че Йоан използва думата “пасха” в обобщаващ смисъл. В подкрепа на това предположение може да бъде спомената обикновената употреба в новозаветни времена на думата “пасха” като включваща празнуването на Пасхата и Празника на безквасните хлябове. Въпреки че можем да приемем, че Йоан използва думата “пасха” в нейния обобщаващ смисъл, наличните доказателства са против това твърдение.
1.Няма ясно доказателство за използване на “Пасха” като обобщаващо понятие в Новия завет.
2. Много по естествено и очевидно, при прочит на пасажите в техния контекст, насочват към заключението, че Пасхалната вечеря, за която споменава апостолът е официалния празник Пасха, най-малкото поне такъв, празнуван от религиозните лидери.
3. Безпокойството на еврейските водачи да приключат със съда и екзекуцията на Исус възможно най бързо, преди празника, за да избягнат отлагане екзекуцията за след празника, изключва всяко съмнение, празника вече да е започнал. (Мат. 26:3–5; Марко 14:1, 2)
4. Еврейският закон, както по-късно е класифициран в Мишна и Талмуд, забранява съда на религиозен празник, за да не се допусне замесване в смъртно наказание на празника (Mishnah Bez\ah 5. 2, Soncino ed. of the Talmud, p. 185; Sanhedrin 4. 1, Soncino ed. of the Talmud, p. 185), или пазаруване, както ленения саван и ароматите за балсамиране на Исусовото тяло. (Марко 15:46; Лука 23:56; Mishnah Shabbath 23. 5, Soncino ed. of the Talmud, p. 771). Нарушението на тези правила, каквито изглежда да са били в сила в ранни времена, изключва възможността ареста, съда и разпятието да са били през 15 -ти Нисан първият ден от Празника на безквасните хлябове и церемониалната събота.
5. Приготовлението за балсамиране на Исусовото тяло (Лука 23:54 to 24:1), което жените направиха в деня на разпятието, се определяше като работа и като такава беше неприемлива в деня на церемониалната събота. (Лев. 23:7; Mishnah Shabbath 23. 5, Soncino ed. of the Talmud, p. 771).
6. След залез слънце, в деня на Разпятието, жените “си почиваха според заповедта” (Лука 23:56), очевидно заповедта за почивка в събота според четвъртата заповед.
7. Ако приемем, че Разпятието е на 15 -ти Нисан, първият ден на Безквасните хлябове, тогава Възкресението се пада на 17 -ти Нисан, на третия ден, а представянето на първите плодове, символ на Възкресението на Господа се пада на втория ден, 16 -ти Нисан ( Лев. 23:10–14; 1 Кор. 15:20, 23). Съгласно с това приемане тогава, Възкресението не е във времето символизирано с Движимия сноп.
8. В еврейската литература “приготовление за Пасхата” (Йоан 19:14) винаги сочи към 14 -ти Нисан и никога към 15 -ти Нисан, както би трябвало според този възглед (Mishnah Pesah\im 4. 1, 5, 6, Soncino ed. of the Talmud, pp. 243, 268, 271).
9. “Пасхата” се наблюдава при евреите, както е било от векове, започвайки в ранните часове на 15 -ти Нисан, докато Този на когото сочеше беше убит от грешни ръце в късните часове на 14 -ти Нисан и положен в гробницата на Йосиф.

 

в. Предположението, че Господната вечеря е била по време на истинската Пасха, но 24 часа преди официалното празнуване от евреите, предполага, че такава практика е била възможна. Този възглед, различен от предния, взема предвид факта, че Разпятието би трябвало напълно да изпълни символизма на заколване на пасхалното агне на 14 -ти Нисан привечер. Несъмнено беше невъзможно за Исус да яде пасхалното агне на обичайното време на Пасхата, защото беше убит като истинско пасхално Агне на точното време на заколване на пасхалните агнета. Изглежда много по-логично Неговата смърт да бъде синхронизирана с времето на заколване на пасхалното агне, отколкото това Той да яде пасхално агне по същото време. Следователно яденето на пасхалното агне с учениците беше определено за по-рано, ако трябваше символизма да се изпълни напълно, не само събитията но и времето на събитията. Въпреки това, този възглед също се сблъсква с трудности. Трудно е да приемем как Исус и учениците му, като единствено изключение от закона, ще празнуват Пасхата един ден предварително от определеното време. Забележете това:
1.Няма исторически доказателства, които да показват, че някой, някога е празнувал Пасхата предварително. Пасхалните агнета трябваше да се заколят на точно определеното време и доколкото има сведения, нямало е друго време освен късния следобед на 14 -ти Нисан. (за изключение виж Числа 9:1-6)
2. Учениците знаеха, че четвъртък е денят за приготовление на Пасхата и това беше правилният ден за ядене на пасхалното агне. Дали е имало дискусия по този въпрос предварително и Исус ги е уведомил, че този път те ще направят изключение и ще ядат пасхалното агне по-рано, или пък четвъртък е бил просто обичайния ден за Пасхата през тази година, ние не знаем. Синоптичните евангелия мълчат по отношение на нещо, извън обичайното празнуване на Пасхата в четвъртък вечер от Исус и учениците.

 

г. Предположението, че е имало двойно празнуване на Пасхата се базира на една или друга различни догадки. Какво по-приемливо предположение от това, че “пасхата” на синоптичните евангелия представа едно празнуване от фарисеите и другите консервативни евреи, а тази на Йоан, празнуване на по-либералните садукеи и други симпатизиращи фракции с тяхната си интерпретация на Писанията. Тези, които поддържат този възглед, предполагат че в 31 година сл. Хр. Когато 16 -ти Нисан нормално се пада през седмичната събота, садукеите по този начин защитават приравняване на лунарния и слънчевия календар, като преместват 16 -ти Нисан в първия ден на седмицата. Въпреки това няма доказателства в действителност да са се празнували две Пасхи. Тази теория, за празнуването на двоен празник Пасха дава възможно решение на проблема, както и възможни решения на подобни конфликти при други автори на Библията.

 

Заключение – Тук имаме още един пример как нашето невежество по отношение на еврейската практика е причина за невъзможността ясно да се хармонизират конфликтните пасажи на Йоан и синоптичните евангелия. Въпреки това на базата на всички известни доказателства, без да приема нито едно от горепосочените обяснения, този коментар предлага възможна следната хронология на събитията свързани с Господната вечеря, Разпятието и Пасхата.

а. Тогава, в годината на Разпятието, дали в резултат от противопоставяне между либералните и консервативни фракции в юдаизма или поради други неизвестни причини, е имало двойно празнуване на Пасхата.

б. Тогава, заедно с други консервативни евреи, Христос и учениците му празнуваха Господната вечеря в четвъртък вечерта, през ранните часове на 14 -ти Нисан и тогава Господната вечеря беше празнуване на Пасхата.

в. Исус умря на кръста около часа на вечерната жертва и времето на заколване на пасхалните агнета в петък 14 -ти Нисан.

г. Тогава, в годината на Разпятието, официалното празнуване на Пасхата беше в петък вечерта, след Разпятието.

д. Тогава Исус си почиваше в гроба през време на седмичната събота, която през тази година, съвпадаше с церемониалната събота 15 -ти Нисан, първия ден от Празника на безквасните хлябове.

е. Тогава Исус възкръсна от гроба в неделя сутринта, 16 -ти Нисан, денят, когато Подвижният сноп, който символизираше Възкресението, се представяше в храма

Какъвто и да е отговорът на този проблем, за щастие, не е необходимо да го знаем със сигурност, за да се възползваме от спасението дадено ни чрез “Христос, нашата Пасха”, който беше “пожертван за нас” (1 Кор. 5:7)

 

Nichol, Francis D., The Seventh-day Adventist Bible Commentary, (Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association) 1978.