Пръв плод, начатък

Гр. - ἀρχή

1) начало, източник, извор
2) личност или нещо, от което започва нещо, първото нещо в една серия, лидер
3) първопричина, активната причина която стои в основата, най-висшата степен на нещо
4) върхът, краят на нещо (например върхът, ъгълът на платното на лодката)
5) главен, основен, най-важен, установено правило (например първи сред ангелите)

Думата е употребена 58 пъти в Новия Завет със значения:
начало - 40 пъти
началник, лидер - 8 пъти
ъгъл - 2 пъти
първи - 2 пъти
други значения - 6 пъти

Еврейските думи, използвани за "първи плодове", не означават само и непременно първи във времето и имат следните значения - "първият (или най-ранният) плод", "началото на плодовете", "избраните плодове", "първият узрял плод" (Осия 9:10). Това бяха плодове, представени пред Бога като знак на вярност от страна на поклонника. След представянето, обикновено те ставаха собственост на свещеника (Числа 18:11 ; Втор. 18:4), в някои случаи беше позволено да се дадат на пророка (4Царе 4:42). Естеството на предлаганите първи плодове е подчертано от използваните две еврейски думи, означаващи: 1) Най-рано узрелите плодове на реколтата и 2) Най-добрата, отбраната част на реколтата.

Специално представяне на първите плодове се е извършвало през дните на трите големи еврейски празника, Безквасните хлябове, Петдесятница и Шатроразпъване. На 16 -ти Нисан, в деня след Пасхата, една от "годишните съботи", сноп от прясно узрял ечемик се размахваше пред олтара (Левит 2:12 ; Левит 23:10-11). В деня на Петдесятница два хляба, изпечени с квас и пшенично брашно от новата реколта се представяха пред Господа (Левит 23:17 ; Изход 34:22). Презникът на беритбата (или Шатроразпъване) в седмия месец, е бил самият акт на благодарност към Бога за цялата събрана реколта и съответно първите или отбраните плодове бяха представяни пред Бога в тази връзка (Изход 23:16,19 ; Левит 23:39). Освен тези общонародни представяния на първите плодове пред Бога, хората можеха да предстяват и своите лични дарения като знак на благодарност (Числа 15:20-21 ; Втор. 26:2,10).

На древните израилтяните беше заповядано да представят първия сноп на реколтата от ечемик на свещеника, който го размахваше пред Господа като залог на изобилната реколта, която щеше да последва. Тази церемония се извършваше на 16 Нисан (Левит 23:10-11). Пасхалната вечеря се ядеше на 14 -ти Нисан (Левит 23:5), а на 16-ти идваше и предлагането на първите плодове. Снопът ечемик от първите плодове на жетвата е символ на Христос, "първия плод", или залогът на изобилната реколта, която ще последва, когато всичките праведни мъртви ще бъдат възкресени при Второто пришествие на Исус (1Кор. 15:23 ; 1Солунци 4:14-16).

В 1Коринт. 15:20 Христос е обявен за "първият плод на починалите". Христос възкръсна от мъртвите на същия ден, когато снопа ечемик беше представен в храма (Левит 23:14 ; Лука 23:56 ; Лука 24:1). Както първият ечемичен сноп е залог и гаранция за прибиране на плодовете на цялата реколта, така и възкресението на Христос е залог, че всички, които се уповават на Него, ще бъдат възкресени от мъртвите. Христос е "начатъкът" - изворът, източникът и основната първопричина за спасението на човечеството, първият и най-важният, от Когото произтича всичко.
Сто четиридесет и четирите хиляди също са наречени "първите плодове" (Откр. 14:4), или като залог за великата реколта, която ще последва, или като специален подарък, дарение, посветено на Господа.

Всеки на своя ред (1Кор. 15:23) - гр. tagma, "нещо, приведено в ред", "нещо подредено", "организирана група войници", "отряд". Думата не се среща никъде на друго място в Новия Завет. Оригиналната дума е военен термин и внушава идеята за подреждане по ранг, както е и употребена в този стих. Триумфално Христос, най-висшият по ранг, проправи път в утрото на Своето възкресение, но Той стана причина да бъде последван и от следващите по ранг - Неговите светии, спящи в гробовете.