"Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух; с който отиде да проповядва на духовете в тъмницата,
които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в Ноевите дни, докато се правеше ковчега, в който малцина, тоест, осем души, се избавиха чрез вода." 1Петр. 3:18-20

Това е може би най-трудният за изясняване пасаж в Свещеното Писание. Давани са най-различни интерпретации и обяснения на тези текстове, както през вековете, така и днес. В основни линии обясненията могат да се обобщят в следните:

1. Христос, чрез "Своя дух", в своето предвечно състояние, е проповядвал на предпотопните хора чрез служенето на Ной. Онези, които не са приели вестта на Ной са починали и сега са "духове в тъмницата" (души в ада).


2. След Своята смърт и преди Възкресението, Христос отива в "тъмницата" (ада) и проповядва на затворените там "духове" на починали хора, като им предоставя втори шанс за спасение.


3. След Своята смърт и преди Възкресението, Христос отива в "тъмницата" (ада) и прокламира на затворените там "духове" на нечестиви човеци Своя триумф и това, че тяхната участ е окончателна.


4. След Своята смърт и преди Възкресението, Христос прокламира Своята победа на "духовете" на онези предпотопни хора, които са се покаяли малко преди потопа и ги извежда от Чистилището ("тъмницата") в небето.


5. Христос, чрез "Своя дух", в своето предвечно състояние, е проповядвал чрез служенето на Ной на предпотопните хора, наречени в текста "духове" (имащи живот, дихание), които са били затворени в "тъмницата" на своите грехове.


6. След Своята смърт и преди (или след) Възкресението, Христос прокламира Своята победа на падналите ангели, "духове", сега затворени в "тъмницата" (специално място, приготвено за тях), защото са съгрешили, като са вземали човешки дъщери за жени във времето преди потопа.

 

Както се вижда, ако използваме информацията, дадена само в самия текст, много трудно можем да се достигнем до единно мнение. Текстът е достатъчно неясен и затова допуска и голям брой възможни тълкувания. Кое обаче е правилното?

За да разберем възможно най-вероятния смисъл на текста, необходимо е той да бъде разглеждан в контекста на други ясни текстове, както и в контекста на основните ученията на цялата Библия.


Библията ясно учи, че Бог сътвори човека като съчетание и единство на тяло и дух (жизнено дихание), Бит. 2:7. Съществуват достатъчно ясни стихове, които говорят, че при смъртта човекът, цялостната личност, престава да съществува и никаква съзнателна част от него не продължава самостоятелен живот. Всяка интерпретация, включваща в себе си съзнателен живот на някаква част от човешката личност, "дух" или "душа", би влязла в непреодолимо противоречие с недвусмислени и ясни библейски стихове, които говорят против това.
Писанията ясно учат, че мъртвите не са в съзнание (вж. Пс. 146:4 ; Екл. 9:5-6; Мат. 10:28 ; Йоан 11:11 ; 1Солунци 4:13 ; срв. Бит. 2:7 ; Екл.12:7). Чувствата, любов, омраза, завист "са вече изгубени" (Екл. 9:6). Не съществува разум, в гроба няма "нито замисъл, нито знание, нито мъдрост" (Екл. 9:10). Смъртта в Библията е сравнена със сън (Йоан 11:11, Йоан 11:14). Съответно приемането, че тези "духове" са безплътни, съзнателни същества, способни да чуят и приемат Евангелието, е в противоречие с множество ясни текстове на Писанието.
Да се ​​твърди, че хората от времето на Ной не са имали шанс да се спасят и затова им се предоставя втори, означава да се пренебрегне факта, че Ной е бил "проповедник на правдата " за своето си поколение (2Петрово 2:5), и че те съзнателно са отхвърлили посланието, което Бог е изпратил до тях чрез Ной (1Петър 3:20). "Божието дълготърпение" не би трябвало "да ги чака в дните на Ной, докато се правеше ковчега" (ст. 20), освен ако на тези, които Бог чакаше търпеливо не са били дадени достатъчно възможности да вярват и да се подчинят.
Освен това, едно такова обяснение би поставило редица въпроси. Даването на втори шанс противоречи на ясното библейско учение. Писанията ясно учат, че човек трябва да приема спасението в този настоящ живот, и че възможността за това приключва при смъртта (вж. Мат.16:27 ; Лука 16:26-31 ; Римл. 2:6 ; Евр. 9:27 ; Езекил 18:24 ; Откр. 22:12). Необяснимо е и защо Христос отива да проповядва само на хората, живяли непосредствено преди потопа. Защо не проповядва и на останалите поколения? Това поставя Неговата справедливост под съмнение.

 

Какво обяснение би могло да се даде тогава, което да не противоречи на библейското учение за състояние на безсъзнателност и покой при смъртта?

В третата глава апостол Петър говори за страданията, които постигат вярващите и за това, че същите страдания е преживял и Христос. Христос беше умъртвен "по плът" и Неговите страдания станаха причина Той да ни приведе при Бога. Какво означава изразът "умъртвен по плът" (или "като плът")? Идеята на апостол Павел е, че Христос пострада също като нас, "в плът", в човешко естество, което Той прие при въплъщението (1Петр. 4:1).
При възкресението Той беше оживотворен "по дух". Какво означава този израз? Четенето "чрез Духа", имайки предвид Святия Дух, няма подкрепата на древните ръкописи. Паралелните конструкции, "в дух" и "в плът" в други стихове, изглежда да са срещу идеята, че тук е упоменат Святия Дух. С други думи, последователноста изглежда да изисква да превеждаме "в плът ... в дух".
На други места в Новия Завет, когато изразът "в плът ... в дух", или неговия еквивалент, се използва за Христос, то "плът" се отнася до земното съществуване на Христос като човешко същество и "дух", за да опише съществуването Му като божествено същество след възкресението. Сравнете забележително подобната антитеза в Римл. 1:3-4. Въплътеният Христос е бил във всичко едно човешко същество. След възкресението, макар и запазвайки Своята човешка природа, Той отново стана по Своята същност духовно същество (Йоан 4:24). Обърнете внимание на паралелните изрази в 1Петр. 4:6, "в плът" и "в дух", приложени към човешките същества.
Фактът, че Христос наистина умря " в плът" не означава край на Неговото съществуване. При възкресението Той бе "оживотворен" отново, въпреки че от този момент нататък Неговата човешка природа е в по-пълно подчинение на Неговата божественост, "дух". Забележителният факт, че разпнатия Христос живя тук е заложен като уверение, че тези, които участват в Неговите страдания не трябва да се страхуват, че преследването и страданията ще сложат край на тяхното съществуване (2Кор. 13:4). Христос триумфира над смъртта, и тези, които страдат с Него, са изпълнени с увереност, че ще преминат победоносно през огнените изпитания на живота.
Следователно изразът "в плът" представя Христос в Неговото човешко естество, а изразът "в дух" - в Неговото божествено естество.

 

Как Христос е проповядвал?
"С който" или, "по отношение на който", "по силата на който". Становищата се различават по въпроса дали "с който" се отнася до "дух" (ст. 18 ) или до мисълта на ст.18 като цяло - "по силата на което".
Някои от тези, които приемат четенето "в дух" в стих 18 приемат също, че думите "с който" се отнасят обратно към "дух" и интерпретират стих 19 да означава, че между разпятието и възкресението Христос "проповядвал" на предполагаемите безплътни духове на предпотопните жители. Въпреки това, този извод не следва задължително от приемане на четенето "в дух". Освен това, заключението е напълно небиблейско и следователно трябва да бъде отхвърлено.


Следващите три обяснения на този труден пасаж са в хармония с общото учение на Писанието върху състоянието на човека след смъртта.
1 . "Чрез който " се отнася за Святия Дух и стих 19 означава, че Христос е проповядвал на предпотопните жители със Светия Дух чрез служението на Ной .
2 . "Чрез които" се отнася към приемане на смисъла "дух ", който е препратка към Христос в Неговото предвечно естество, подобно на което Той получи при възкресението и това естество може да бъде описано като в "дух" (Йоан 4:24 ). Проповядване на Христос беше на предпотопните жители, "докато се правеше ковчега", и по този начин по време на предвечното Му състояние. (Евр. 9:14).
3 . "Чрез който " препраща към стих 18 като цяло, като стих 19 означава, че по силата на все още бъдещата му страдалческа смърт и възкресение, в "дух", Христос "отиде да проповядва" на предпотопните жители чрез служенето на Ной. Това стана по силата на факта, че Христос е трябвало да бъде "умъртвен по плът, но оживотворен по дух" (стих 8 ), с който по-рано Той проповядва спасение чрез Ной и "спасение от вода" за онези, които го приемат. По същия начин, сега проповядването е "чрез възкресението на Исус Христос", като "образа на кръщението и сега ви спасява " (ст. 21).


Първото от тези три обяснения е възможно, ако е приет прочита " чрез Духа". Второто и третото обяснение са в по тясна връзка с гръцката конструкция на текста, с непосредствения контекст, както и с паралелни пасажи на други места в Новия Завет.

Възможността, осигурена на Голгота, за да "ни приведе при Бога" е била "също" на разположение и на предпотопните жители. Всъщност, никога и по никакъв друг начин не е била давана друга възможност за хората да избягат от затвора на дявола, освен жертвата на Христос (виж Деяния 4:12).
Христос отиде да проповядва. Акцентът тук е върху проповядването , а не върху отиването. Думата, преведена като "проповядва" (keμrussoμ) е обичайната дума за проповядване на Христос, докато е на земята. Кога е било това проповядване? Стих 20 ни посочва времето - "които едно време", времето на Ной, докато се строеше ковчега. Христос, чрез Своя "дух", е проповядвал не само чрез Ной, но и чрез проповедта на всички пророци и апостоли (Еф. 2:17 ; 1Петр. 1:10-12).

Какви са тези "духове", на които Христос е проповядвал?
"Дух" - гр. pneumata, множествено число на пнеума "вятър", "дъх", "дух" (виж Лука 8:55 ; Числа 5:14). "Дъхът" е един от най-очебийните характеристики на живите същества. Тук е употребен фигуративен израз на речта (синекдоха), което означава, че характерна част от нещо, което е съкращение от цялото, служи като заместител на това цяло. Затова характерната част на живото същество, дъхът ("пнеума"), тук означава просто "жив човек". Сравни с 1Коринтяни 16:18, където "моя дух" означава "мен", Гал. 6:18 ; 2Тим. 4:22 и т.н., където "твоят дух" означава "ти" (срв. Фил.4:23 ; Евр. 12:9, Евр. 12:23 ; срв.Числа 16:22 ; Числа 27:16. Съответно, тези "духове" могат да се разглеждат като живи човешки същества. Всъщност, първата част на 20 стих очевидно ги определя като хора, които живеят на земята непосредствено преди Потопа. Те бяха толкова сигурно истински, живи човешки същества, както и онези, които са били "осем души" от ст. 20.

В каква "тъмница" са били тези хора?
"Тъмница" - гр. phulakeμ, "часовой", "охрана", или мястото, където хората са наблюдавани и охранявани, "затвор". Дали Петър тук говори буквално или в преносен смисъл, трябва да се определи от контекста. Ако се приема в преносен смисъл, "затвор" би се отнасяла до духовното състояние на "непокорните", "духове". Използването на "затвор" в преносен смисъл се вижда от Исая 42:7 ; Исая 61:1 ; Лука 4:18 . Колко сигурно предпотопните жители бяха поставени в затвора на греха е видно от Битие 6:5-13 и от факта, че само осем души успяха да избягат от него (1Петрово 3:20). Никой освен Христос не може да освобождава човеците от злите навици и желания, с които Сатана ги оковава.

Само осем души "се избавиха". Буквално, "бяха пренесени безопасно през". Една фраза, която се използва също за описване на възстановяване от заболяване (вж. Мат. 14:36 ​​) и успешно пътуване (Деяния 23:24 ). Тези осем души внимаваха на посланието, изпратено от Христос и провъзгласено от Ной, "проповедникът на правдата " на това поколение (2Петрово 2:5).

Избавлението стана "чрез вода". Същите води на Потопа, която погребаха "непокорните", грешниците от Ноевите дни, носеха тези в ковчега на безопасно място, и по този начин запазиха живота им. Спасяването на тези осем души "чрез вода" е кулминацията на този доста дълъг пасаж в скоби, отнасящ се за предпотопните жители, и основната причина Петър да го вмъкне. Урокът, който той черпи от техния опит се посочва в ст. 21 - те са били "спасени чрез вода", "която в образа на кръщението и сега ви спасява". Въпреки това, осемте предпотопни жители, както и християните са спасени по един и същи начин по силата на Христовото възкресение от мъртвите, защото иначе нямаше да има никаква надежда и за двете групи (виж 1Кор. 15:13-23).
Водата е само символ, гр. antitupos , "първообраз", "копие". Както Ной и неговото семейство "бяха спасени чрез водата", така и ние сме спасени чрез водата на кръщението. Петър бърза да обясни, че всъщност, спасението идва "чрез възкресението на Исус Христос " както за предпотопните жители (ст.19), така и за нас (ст. 18, 21).

 

Като обобщение можем да кажем, че най-вероятното обяснение на този пасаж, което се съгласува с ясните учения на Писанието е следното:
Апостол Петър прави сравнение и се връща назад във времето на предпотопния свят, когато Исус, в Своето предвечно естество, чрез проповедта на Ной, е говорил на предпотопните хора, заробени в греховете си, за покаяние и спасение. Само осем души са приели и се избавят "чрез вода". По същия начин и сега избавлението е "чрез водата" на кръщението и чрез възкресението на Христос и който го приеме също може да се избави.