Back to Top

Библейски учения

Небесната твърд

Няколко думи в Битие, описващи първите дни на Сътворението са създавали сериозни противоречия през годините. Една от тези думи е думата „raqia“, описваща създаването на небето над Земята и преведена на български с „твърд“ или „простор“.

"И рече Бог: Да бъде твърд посред водите, и да разлъчи вода от вода.
И направи Бог твърдта; и разлъчи водата която беше под твърдта от водата която беше над твърдта; и стана така.
И нарече Бог твърдта Небе. И стана вечер, и стана утро, ден втори." Битие 1:6-8

Езикът на Писанието не е научен, а популярен, и той отразява популярната разговорна реч. По този начин ние четем, че Слънцето изгрява и залязва, небесните звезди падат на земята, и други подобни.

Еврейската дума „raqia“ всъщност означава "шир, разширение, разпростиране, протежение, ширина, нещо опънато, разпростряно около земята“.

Прочети още...

Ще загинат ли онези, които никога не са чули за Христос?

Библията недвусмислено учи, че никой не може да получи спасение, освен чрез Исус Христос. Единственият начин да се получи прощение и вечен живот, е този чрез жертвата на Исус. Поради този факт мнозина вярват, че онези, които са имали нещастието да умрат, без да чуят за Христос са базнадеждно погинали. Дали наистина можем да твърдим това?

Апостол Павел коментира случаят с езичниците, които не са чули нищо за Христос:

"Който ще въздаде на всеки според делата му:
вечен живот на тия, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие;
а пък гняв и негодувание на ония, които са твърдоглави и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата;
скръб и неволя на всяка човешка душа, която прави зло, първо на юдеина, после и на гърка,
а слава и почест и мир на всеки, който прави добро, първо на юдеина, после и на гърка.
Понеже Бог не гледа на лице.

Прочети още...

Неверният настойник

Притчата за неверния настойник е една от трудните, на пръв поглед, за разбиране притчи. Защо Исус разказва притча, в която е похвален един неверен настойник, който лъже и краде от господаря си? Не трябва ли Исус да разказва само добри и поучителни истории в които доброто е похвалено, а злото отречено?

Ето и самата притча:
"Каза още на учениците Си: Някой си богаташ имаше настойник, когото наклеветиха пред него, че разпилявал имота му.
И той го повика и му рече: Какво е това що слушам за тебе? Дай сметка за настойничеството си; защото не можеш вече да бъдеш настойник.
Тогава настойникът си рече: Що да сторя, тъй като господарят ми отнема от мене настойничеството? Нямам сила да копая, да прося срам ме е.
Сетих се що да сторя, за да ме приемат в къщата си, когато бъда отстранен от настойничеството.

Прочети още...

Богословската идентичност на остатъка

Когато "остатъкът" ни се представя в Откровение, вниманието ни е насочено към Божието намерение тази група да бъде идентифицирана чрез специфична богословска конструкция:

   "Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството на Исус Христос" (Откровение 12:17, KJV).

   "Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата на Исус" (Откровение 14:12, KJV).

Съюзът "и" тук описва не толкова въпрос на балансиране между вяра и послушание, а по-скоро мощна динамична връзка между двете. Смисълът на Евангелието не е вяра и действия, а по-скоро вяра, която действа. Добрата новина не е, че Бог ще ви спаси ако се покорявате на Неговия закон, а по-скоро, че дарът на спасение сам по себе си е толкова трансформиращ, че създава във вярващия ответен поток от любов към Бога, и че тази любов се проявява в послушание. Точно тук, според Откровение, е ключовото прозрение, което трябва да бъде разбрано по отношение на богословската идентичност на остатъка.

Прочети още...

Денят на Пасхата преди Разпятието

Всички четири евангелия са съгласни, че Исус и неговите ученици празнуваха Господната вечеря в нощта, който предхожда Разпятието, т.е. четвъртък. В петък Исус беше разпнат, в събота остана в гроба и в неделя сутринта възкръсна. Авторите на синоптичните евангелия (Матей, Марко и Лука), обаче, наричат Господната вечеря в нощта преди разпятието, “Пасхата”, докато съгласно Йоан, евреите са празнували Пасхалната вечеря в нощта след разпятието. Тук изявленията на авторите на синоптичните евангелия и Йоан изглежда да са в конфликт.

Най-критичните коментатори игнорират този ясен конфликт с обикновената забележка, че или Йоан или авторите на синоптичните евангелия са допуснали грешка. Но онези, които вярват във вдъхновеността на Писанията, отхвърлят подобно обяснение и предлагат едно от следните възможни решения на проблема. За да бъдат оценени интелигентно тези възможни решения, е необходимо първо да се прегледа наличната библейска и светска информация от онова време, свързана с този проблем, както и важността на Пасхата, Господната вечеря и Разпятието.

Прочети още...

Лунарните съботи - исторически източници

Продължение на статията: "Лунарните съботи - библейски източници"

 

Историческите сведения може да ни бъдат полезни ако се опитваме да изясним нещо, което не е достатъчно ясно обяснено в Свещеното Писание. Въпреки, че Библията е достатъчно ясна относно освещаването на всеки седми ден като "събота", то погледът към историческите данни може би ще помогне на онези, които все още не са убедени.

Защитниците на теорията за "лунарните съботи" обичат да цитират няколкото светски енциклопедии, които обясняват, че най-вероятно произходът на седмицата е свързан с фазите на луната и лунния месец.

Прочети още...

Страница 1 от 4