Back to Top

Йоан глава 3

Версия на Библия
Книга
Глава
Коментар
1
Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник.
2
Той дойде при Него през нощта и Му каза: Равви, знаем, че си учител, дошъл от Бога; защото никой не може да върши тези знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него.
3
Иисус в отговор му каза: Истина, истина ти казвам: ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство.
4
Никодим Му каза: Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?
5
Иисус отговори: Истина, истина ти казвам: ако не се роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.
6
Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.
7
Не се чуди, че ти казах: Трябва да се родите отново.
8
Вятърът духа, където си иска, и чуваш шума му, но не знаеш откъде идва и накъде отива; така е всеки, който се е родил от Духа.
9
Никодим в отговор Му каза: Как може да бъде това?
10
Иисус му отговори и каза: Ти си израилев учител и не знаеш ли това?
11
Истина, истина ти казвам: ние говорим това, което знаем, и свидетелстваме за това, което сме видели, но вие не приемате Нашето свидетелство.
12
Ако ви казах земните работи и не вярвате, как ще повярвате, ако ви кажа небесните?
13
И никой не е възлязъл на небето, освен Този, който е слязъл от небето, Човешкият Син, (който е на небето).
14
И както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син,
15
че всеки, който вярва в Него (да не погине, а) да има вечен живот.
16
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот.
17
Понеже Бог не изпрати Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него.
18
Който вярва в Него, не е осъден; който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в Името на Единородния Божи Син.
19
Но това е осъждането, че светлината дойде на света, но хората обикнаха тъмнината повече от светлината, понеже делата им бяха зли.
20
Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, за да не би да се открият делата му;
21
а който постъпва според истината, отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени в Бога.
22
След това Иисус дойде с учениците Си в юдейската земя; и там остана с тях и кръщаваше.
23
А Йоан също кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много вода; и отиваха и се кръщаваха.
24
Понеже Йоан още не беше хвърлен в тъмница.
25
Тогава възникна спор от страна на учениците на Йоан с един юдеин относно очистването.
26
И дойдоха при Йоан и му казаха: Равви, Онзи, който беше с теб отвъд Йордан, за когото ти свидетелства, ето, Той кръщава и всички отиват при Него.
27
Йоан в отговор каза: Човек не може да приеме нищо, ако не му е дадено от небето.
28
Вие сами сте ми свидетели, че казах: Не аз съм Христос, но съм изпратен пред Него.
29
Младоженецът е, който има невястата, а приятелят на младоженеца, който стои и го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца. И така, тази моя радост се изпълни.
30
Той трябва да расте, а пък аз – да се смалявам.
31
Онзи, който идва от горе, е над всички; а който е от земята, е земен и земно говори. Онзи, който идва от небето, е над всички.
32
Каквото е видял и чул, за него свидетелства; но никой не приема свидетелството Му.
33
Който е приел Неговото свидетелство, е потвърдил с печата си, че Бог е истинен.
34
Защото Този, когото Бог е пратил, говори Божиите думи; защото Бог не дава Духа с мярка.
35
Отец люби Сина и е предал всичко в Неговата ръка.
36
Който вярва в Сина, има вечен живот; но който не се покорява на Сина, няма да види живот, а Божият гняв остава върху него.