Back to Top

"Който покрива престъпление, се стреми към любов, а който разказва за работата, разделя най-близки приятели."

Марк глава 1

Версия на Библия
Книга
Глава
Коментар
1
Началото на благовестието на Иисус Христос, Божия Син.
2
Както е писано в книгата на пророк Исая: "Ето, Аз изпращам вестителя Си пред лицето Т��, който ще устрои пътя Ти пред Теб."
3
"Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя на Господа! Прави направете пътеките за Него."
4
Йоан дойде, като кръщаваше в пустинята и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете.
5
И цялата юдейска страна и всичките жители на Ерусалим излизаха при него и се кръщаваха от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си.
6
А Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си и се хранеше с акриди и див мед.
7
И като проповядваше, казваше: След мен идва Онзи, който е по-силен от мен, на когото не съм достоен да се наведа и да развържа ремъка на сандалите Му.
8
Аз ви кръщавам с вода, а Той ще ви кръсти със Светия Дух.
9
И през онези дни дойде Иисус от Назарет Галилейски и се кръсти от Йоан в Йордан.
10
И като излезе веднага от водата, видя, че небесата се разтварят и че Духът слиза на Него като гълъб.
11
И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюбен Син, в Теб благоволих.
12
И веднага Духът Го закара в пустинята.
13
И беше в пустинята четиридесет дни, изкушаван от Сатана, и беше със зверовете, а ангелите Му служеха.
14
А след като Йоан беше предаден на властта, Иисус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, като казваше:
15
Времето се изпълни и Божието царство наближи: покайте се и повярвайте в благовестието!
16
А когато минаваше край Галилейското езеро, видя Симон и брата на Симон, Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, защото бяха рибари.
17
И Иисус им каза: Елате след Мен, и Аз ще ви направя да станете ловци на хора.
18
И те веднага оставиха мрежите и Го последваха.
19
И като отмина малко, видя Яков Зеведеев и брат му Йоан, които също бяха в кораба си и кърпеха мрежите.
20
И веднага ги повика; и те оставиха баща си Зеведей в кораба с надничарите и отидоха след Него.
21
И дойдоха в Капернаум. И веднага в съботата Иисус влезе в синагогата и поучаваше.
22
И те се чудеха на учението Му, защото ги поучаваше като Един, който има власт, а не като книжниците.
23
А в синагогата им имаше човек, хванат от нечист дух, който извика и каза:
24
(Остави ни!) Какво имаш Ти с нас, Иисусе Назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те кой си – Светият Божи.
25
Но Иисус го смъмри, като каза: Млъкни и излез от него!
26
Тогава нечистият дух, като го сгърчи, изкрещя със силен глас и излезе от него.
27
И всички толкова се смаяха, че започнаха да обсъждат помежду си, като говореха: Какво е това? Що за ново учение е това? С власт заповядва дори на нечистите духове и те Му се покоряват!
28
И веднага слухът за Него се разнесе навред по цялата Галилейска околност.
29
И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Яков и Йоан в къщата на Симон и Андрей.
30
А тъщата на Симон лежеше болна от треска; и веднага Му казаха за нея.
31
Той се приближи и като я хвана за ръка, я вдигна; и (начаса) треската я остави и тя им прислужваше.
32
А като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всичките болни и обладани от демони.
33
И целият град се събра пред вратата.
34
И Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много демони, и не позволяваше на демоните да говорят, понеже Го познаваха.
35
А сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде на едно уединено място, и там се молеше.
36
А Симон и онези, които бяха с Него, изтичаха след Него.
37
И като Го намериха, Му казаха: Всички Те търсят.
38
А Той им каза: Да идем другаде в близките градчета, за да проповядвам и там, защото за това съм излязъл.
39
И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше демоните.
40
Тогава дойде при Него един прокажен и Му се молеше, като коленичеше пред Него и казваше: Ако искаш, можеш да ме очистиш.
41
А Той го съжали, простря ръка и се допря до него, и му каза: Искам, бъди очистен.
42
И веднага проказата го остави и той се очисти.
43
И Той веднага го отпрати, като го предупреди строго:
44
Внимавай да не кажеш на никого нищо; но иди и се покажи на свещеника, и принеси за очистването си това, което е заповядал Мойсей.
45
А той, като излезе, започна да разгласява много и да разнася за станалото, така че Иисус не можеше вече да влезе явно в някой град, а стоеше навън в уединени места; и при Него идваха отвсякъде.