Псалми 92:12
Праведният ще поникне като палма, ще расте като кедър в Ливан.
Осия 14:5
Аз ще бъда като роса на Израил, той ще разцъфти като крем, ще разпростре корените си като ливанско дърво.
Малахия 4:2
А на вас, които се боите от името Ми, ще изгрее слънцето на правдата с изцеление в крилете си. И ще излезете и ще се разиграете като телета от обора.
Ефесяни 4:15
а като сме истинни в любов, да пораснем по всичко към Него, който е главата, Христос,
Колосяни 1:10
за да живеете достойно за Господа и да Му бъдете във всичко угодни, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога,
2 Солунци 1:3
Длъжни сме, братя, винаги да благодарим на Бога за вас, както и подобава, за това, че вярата ви расте все повече и повече и че любовта на всеки един от вас се умножава един към друг,
1 Петрово 2:2
пожелавайте като новородени деца чистото мляко на словото, за да пораснете чрез него към спасение,
2 Петрово 1:3
Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко потребно за живота и за благочестието чрез познаването на Този, който ни е призовал чрез Своята слава и съвършенство,
2 Петрово 1:8
Защото, ако тези добродетели се намират у вас и се умножават, те ви правят да не сте безделни, нито безплодни в познаването на нашия Господ Иисус Христос.
2 Петрово 2:20
Защото, ако след като са избягали от мръсотиите на света чрез познаването на Господа и Спасителя Иисус Христос, те пак се заплитат в тях и са победени, то последното състояние е по-лошо за тях от първото.
Йоан 17:3
А това е вечен живот – да познаят Теб, единствения истинен Бог, и Иисус Христос, когото си изпратил.
2 Коринтяни 4:6
Защото Бог, който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, е Този, който е огрял в сърцата ни, за да даде светлината на познанието на Божията слава в лицето на Иисус Христос.
Ефесяни 1:17
така че Бог на нашия Господ Иисус Христос, Отец на славата, да ви даде дух на мъдрост и откровение в познаването на Него Самия,
Филипяни 3:8
А освен това всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо – познаването на моя Господ Христос Иисус, заради когото изгубих всичко и считам всичко за измет, за да придобия Христос
Колосяни 1:10
за да живеете достойно за Господа и да Му бъдете във всичко угодни, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога,
Колосяни 3:10
и сте облекли новия, който се подновява в познаване по образа на Този, който го е създал,
Йоан 5:23
за да почитат всички Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, не почита Отца, който Го е пратил.
2 Тимотей 4:18
И Господ ще ме избави от всяко зло дело и ще ме спаси и въведе в Небесното Си царство, на когото да бъде слава за вечни векове. Амин.
1 Петрово 5:10
А Бог на всяка благодат, който ви е призовал за Своята вечна слава в Христос (Иисус), да ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко.
1 Петрово 5:11
На Него да бъде господството до вечни векове. Амин.
Юда 1:25
на единствения Бог, нашия Спасител, чрез Иисус Христос, нашия Господ, да бъде слава и величие, сила и власт, преди всичките векове и сега, и до всичките векове. Амин.
Откровение 1:6
и който ни е направил царство и свещеници на Своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство за вечни векове! Амин.
Откровение 5:9-14
9
И пееха нова песен, като казваха: Ти си достоен да вземеш книгата и да отвориш печатите й, защото си бил заклан и със Своята кръв си изкупил за Бога хора от всяко племе, език, народ и нация,
10
и си ги направил царство и свещеници на нашия Бог; и те ще царуват над земята.
11
И видях и чух глас от много ангели около престола и живите същества и старейшините; и броят им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди;
12
и казваха с висок глас: Достойно е Агнето, което е било заклано, да приеме власт и богатство, и мъдрост, и сила, и почит, и слава, и благословение.
13
И всяко създание, което е на небето, на земята и под земята, и по морето, и всичко, което е в тях, чух да казва: На Седящия на престола и на Агнето да бъде благословение и почит, и слава, и господство за вечни векове!
14
И четирите живи същества казаха: Амин! И старейшините паднаха и се поклониха.
Матей 6:13
И не ни въвеждай в изкушение, а ни избави от лукавия, (защото царството е Твое, и силата, и славата, до вековете. Амин).
Матей 28:20
като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. (Амин.)