2 Петрово 1:12
Затова винаги ще бъда готов да ви напомням за тези работи, ако и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, която сега имате пред вас.
Притчи 1:17
Защото напразно се простира мрежа пред очите на която и да било птица.
Матей 24:24
Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните.
Матей 24:25
Ето, предсказах ви.
Марк 13:23
А вие внимавайте. Ето, предсказах ви всичко.
Йоан 16:4
Но Аз ви казах тези неща, за да помните, че съм ви ги казал, когато дойде часът им. Отначало не ви ги казах, защото бях с вас.
Матей 7:15
Пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас в овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители.
Матей 16:6
И Иисус им каза: Внимавайте и се пазете от кваса на фарисеите и садукеите!
Матей 16:11
Как не разбирате, че не заради хляба ви казах да се пазите от кваса на фарисеите и садукеите?
Филипяни 3:2
Пазете се от псетата, пазете се от злите работници, пазете се от лъжливото обрязване.
Колосяни 2:8
Внимавайте да не ви заплени някой с философия и с празна измама, според човешки предания и първоначалните неща на света, а не според Христос.
2 Тимотей 4:15
и ти се пази от него, защото той много се противопостави на нашите думи.
2 Петрово 2:18-20
18
Защото, като говорят с надуто празнословие, те подмамват чрез плътски страсти и безнравственост онези, които едвам са избягали от живеещите в заблуда.
19
Обещават им свобода, докато те сами са роби на покварата; защото, от когото е победен някой, от него бива и поробен.
20
Защото, ако след като са избягали от мръсотиите на света чрез познаването на Господа и Спасителя Иисус Христос, те пак се заплитат в тях и са победени, то последното състояние е по-лошо за тях от първото.
Матей 24:24
Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните.
Марк 13:22
Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подмамят, ако е възможно, и избраните.
Римляни 16:18
Защото такива хора не служат на нашия Господ Иисус Христос, а на корема си и със сладки думи и красиви речи прилъгват сърцата на простодушните.
2 Коринтяни 11:3
Но се боя, да не би както змията измами Ева с хитростта си, така и вашите умове да се покварят и да отпаднат от простотата, която дължите на Христос.
2 Коринтяни 11:13-15
13
Защото такива хора са лъжеапостоли, измамни работници, които се преправят на Христови апостоли.
14
И това не е чудно, защото сам Сатана се преправя на ангел на светлината.
15
Така че не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но техният край ще бъде според делата им.
2 Петрово 1:10
Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране, защото, като вършите тези неща, никога няма да се спънете.
2 Петрово 1:11
Понеже така изобилно ще ви се даде достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Иисус Христос.
2 Петрово 2:18-22
18
Защото, като говорят с надуто празнословие, те подмамват чрез плътски страсти и безнравственост онези, които едвам са избягали от живеещите в заблуда.
19
Обещават им свобода, докато те сами са роби на покварата; защото, от когото е победен някой, от него бива и поробен.
20
Защото, ако след като са избягали от мръсотиите на света чрез познаването на Господа и Спасителя Иисус Христос, те пак се заплитат в тях и са победени, то последното състояние е по-лошо за тях от първото.
21
Понеже за тях щеше да бъде по-добре да не бяха познали пътя на правдата, отколкото, след като са го познали, да се отвърнат от предадената им свята заповед.
22
С тях се е случило според истинската пословица: „Псето се върна на бълвоча си и окъпаната свиня се върна да се валя в тинята.“
Деяния 2:42
И те постоянстваха в учението на апостолите, в общуването, в разчупването на хляба и в молитвите.
1 Коринтяни 15:58
Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилствайте винаги в Господното дело, като знаете, че в Господа вашият труд не е напразен.
Ефесяни 4:14
за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на някое учение, по човешка измама, в лукавство, по хитро измислени заблуди,
Колосяни 2:5
Защото, макар и да не съм с вас тялом, пак духом съм с вас и се радвам, като гледам вашия ред и твърдостта на вашата вяра в Христос.
Евреи 3:14
Защото ние сме станали участници в Христос, ако удържим твърдо първоначалната си увереност докрай;
1 Петрово 5:9
Съпротивете му се, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братството ви в света.