1 Петрово 1:1
Петър, апостол на Иисус Христос, до пришълците, пръснати из Понт, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния,
Римляни 8:1-39
1
И така, сега няма никакво осъждане за онези, които са в Христос Иисус.
2
Защото законът на животворящия Дух в Христос Иисус ме освободи от закона на греха и на смъртта.
3
Понеже това, което беше невъзможно за закона поради това, че беше слаб чрез плътта, го извърши Бог, като изпрати Сина Си в плът, също като греховната плът, заради греха и осъди греха в плътта,
4
за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, а по Дух.
5
Защото тези, които са плътски, се стремят към плътското; а тези, които са духовни – към духовното.
6
Понеже стремежът на плътта е смърт; а стремежът на Духа – живот и мир.
7
Защото стремежът на плътта е вражда против Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може.
8
И тези, които са в плътта, не могат да угодят на Бога.
9
Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако наистина живее във вас Божият Дух. Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов.
10
Но ако Христос е във вас, тялото наистина е мъртво поради греха, но духът е жив поради правдата.
11
И ако живее във вас Духът на Този, който възкреси Иисус от мъртвите, то Този, който възкреси Христос от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който живее във вас.
12
И така, братя, не сме длъжници на плътта, че да живеем плътски.
13
Защото, ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа умъртвявате действията на тялото, ще живеете.
14
Понеже, които се водят от Божия Дух, те са Божии синове.
15
Защото не сте приели дух на робство, за да се страхувате отново, а сте приели Дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва, Отче!
16
Така Самият Дух свидетелства с нашия дух, че сме Божии деца.
17
И ако сме деца, тогава сме и наследници – наследници на Бога и сънаследници с Христос; и ако страдаме с Него, и да се прославим с Него.
18
Понеже смятам, че страданията на настоящото време не са достойни да се сравнят със славата, която ще се открие в нас.
19
Защото със силен копнеж творението очаква разкриването на Божиите синове.
20
Понеже творението беше подчинено на преходността не доброволно, а чрез Този, който го подчини,
21
с надежда, че и самото творение ще се освободи от робството на преходността и ще премине в славната свобода на Божиите деца.
22
Понеже знаем, че цялото творение заедно стене и страда в родилни мъки досега;
23
и не само то, но и ние, които имаме първите плодове на Духа, самите ние стенем в себе си и жадно очакваме осиновението, тоест изкупването на нашето тяло.
24
Защото с тази надежда ние се спасихме; но надеждата, която се вижда, не е вече надежда; защото кой се надява за това, което вижда?
25
Но ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме.
26
Така също и Духът ни помага в нашата слабост. Защото не знаем за какво да се молим както трябва; но Самият Дух се застъпва за нас в неизговорими стенания.
27
А Този, който изследва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото Той се застъпва за светиите по Божията воля.
28
Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.
29
Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия Син, за да бъде Той първороден между много братя;
30
а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда; а които оправда, тях и прослави.
31
И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?
32
Той, който не пощади Своя Собствен Син, а Го даде заради всички нас, как няма да ни подари заедно с Него и всичко?
33
Кой ще обвини Божиите избрани? Бог е, който ги оправдава!
34
Кой е онзи, който ще ги осъди? Христос Иисус е, който умря, а още и беше възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога, и който се застъпва за нас.
35
Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли, или страх, или гонение, или глад, или голота, или беда, или меч?
36
Както е писано: ?Заради Теб сме убивани цял ден; считани сме като овце за клане.“
37
Но във всичко това сме повече от победители чрез Този, който ни е възлюбил.
38
Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили,
39
нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Иисус, нашия Господ.
1 Коринтяни 15:1-58
1
И още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите,
2
чрез което се и спасявате, ако държите здраво онова слово, което аз ви благовестих, освен ако не сте повярвали напразно.
3
Защото ви предадох преди всичко това, което и аз приех — че Христос умря за греховете ни според Писанията,
4
че беше погребан, че беше възкресен на третия ден според Писанията
5
и че се яви на Кифа, после на дванадесетте,
6
че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж, повечето от които и досега са живи, а някои починаха,
7
че после се яви на Яков, а след това на всичките апостоли;
8
а най-накрая от всички се яви и на мен, като на някой изверг.
9
Защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен да се нарека апостол, понеже гоних Божията църква.
10
Но с Божията благодат съм, каквото съм; и Неговата благодат към мен не беше напразна, а аз се трудих повече от всички тях — не аз обаче, а Божията благодат, която беше с мен.
11
И така, било аз или те, ние така проповядваме, и вие така повярвахте.
12
Но ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как някои между вас казват, че няма възкресение на мъртвите?
13
Ако няма възкресение на мъртвите, тогава и Христос не е бил възкресен.
14
А ако Христос не е бил възкресен, тогава нашата проповед е празна и вашата вяра също е празна.
15
При това, ние се намираме в положение на Божии лъжесвидетели, защото свидетелствахме за Бога, че е възкресил Христос, когото Той няма да е възкресил, ако мъртвите наистина не се възкресяват.
16
Защото, ако мъртвите не се възкресяват, тогава и Христос не е бил възкресен;
17
а ако Христос не е бил възкресен, вашата вяра е суетна; вие сте още в греховете си.
18
Тогава и тези, които са починали в Христос, са погинали.
19
Ако се надяваме на Христос само в този живот, то от всичките хора ние сме най-окаяните.
20
Но сега Христос е възкресен от мъртвите и стана първият плод от починалите.
21
Понеже, както чрез един човек дойде смъртта, така чрез един Човек дойде възкресението на мъртвите.
22
Защото, както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще оживеят.
23
Но всеки на своя ред: Христос — първият плод; а после тези, които са Христови — при Неговото пришествие.
24
Тогава ще бъде краят, когато Той предаде царството на Бога и Отца, когато унищожи всяко началство и всяка власт, и сила,
25
защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под краката Си.
26
Последният враг, който ще бъде унищожен, е смъртта.
27
Защото Бог "е покорил всичко под краката Му". Но когато казва, че всичко е покорено, ясно е, че се изключва Този, който Му е покорил всичко.
28
А когато всичко Му бъде покорено, тогава и Самият Син ще се покори на Този, който Му е покорил всичко, за да бъде Бог всичко във всичко.
29
Иначе какво ще правят тези, които се кръщават заради мъртвите? Ако мъртвите изобщо не се възкресяват, защо тогава се кръщават заради тях?
30
Защо и ние се излагаме на опасност всеки час?
31
Братя, с похвалата заради вас, която имам в Христос Иисус, нашия Господ, аз всеки ден умирам.
32
Ако, по човешки казано, аз съм се борил със зверове в Ефес, какво ме ползва? Ако мъртвите не се възкресяват, "нека ядем и пием, защото утре ще умрем."
33
Не се мамете. Лошите другари покваряват добрите нрави.
34
Събудете се за правдата и не съгрешавайте, защото някои от вас не познават Бога. Това казвам, за да се засрамите.
35
Но някой ще каже: Как се възкресяват мъртвите? И с какво тяло идват?
36
Глупако! Това, което ти сееш, не оживява, ако не умре.
37
И когато го сееш, не посяваш тялото, което ще изникне, а голо зърно, пшенично или някое друго,
38
а Бог му дава тяло, каквото е искал, и на всяко семе — негово собствено тяло.
39
Всяка плът не е еднаква; а една е плътта на хората, а друга — плътта на животните, друга — на птиците и друга — на рибите.
40
И има небесни тела и земни тела. Но блясъкът на небесните е един, а на земните — друг;
41
един е блясъкът на слънцето, друг — блясъкът на луната и друг — блясъкът на звездите; а и звезда от звезда се различава по блясък.
42
Така е и възкресението на мъртвите. Сее се в тление, възкръсва в нетление;
43
сее се в безчестие, възкръсва в слава; сее се в немощ, възкръсва в сила;
44
сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Има одушевено тяло, има и духовно тяло.
45
Така е и писано: "Първият човек, Адам, стана жива душа", последният Адам стана животворящ дух.
46
Обаче не е първо духовното, а одушевеното, и после духовното.
47
Първият човек е от земята — пръстен; вторият Човек е от небето.
48
Какъвто е пръстеният, такива са и пръстените; и какъвто е Небесният, такива са и небесните.
49
И както сме се облекли в образа на пръстения, така ще се облечем и в образа на Небесния.
50
А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследява нетленното.
51
Ето, казвам ви една тайна: не всички ще починем, но всички ще се изменим
52
в един миг, в мигване на око, при последната тръба; защото тръбата ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.
53
Защото това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното — да се облече в безсмъртие.
54
А когато това тленното се облече в нетление и това смъртното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне написаното слово: "Погълната беше смъртта победоносно."
55
"О, смърт, къде ти е победата? О, смърт, къде ти е жилото?"
56
Но жилото на смъртта е грехът, а силата на греха е законът;
57
но благодарение да бъде на Бога, който ни дава победата чрез нашия Господ Иисус Христос!
58
Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилствайте винаги в Господното дело, като знаете, че в Господа вашият труд не е напразен.
1 Солунци 4:1-5
1
По-нататък, братя, молим ви и ви увещаваме в Господ Иисус: така, както сте научили от нас как трябва да живеете и да угаждате на Бога – както и живеете наистина – така да преуспявате все повече и повече.
2
Защото знаете какви наставления ви дадохме чрез Господ Иисус.
3
Понеже това е Божията воля – вашето освещение; да се въздържате от блудство;
4
всеки от вас да знае как да спечели своя съсъд в святост и почит,
5
не в страстна похот, както езичниците, които не познават Бога;
4 Царе 1:1-18
18
И останалите дела, които Охозия извърши, не са ли записани в Книгата на летописите на израилевите царе?
17
И той умря според словото на ГОСПОДА, което Илия беше говорил. И вместо него се възцари Йорам във втората година на юдовия цар Йорам, сина на Йосафат, понеже Охозия нямаше син.
16
И му каза: Така казва ГОСПОД: Понеже си изпратил посланици да се допитат до акаронския бог Ваал-Зевув — като че нямаше Бог в Израил, да се допиташ до Неговото слово — затова няма да слезеш от леглото, на което си се качил, а непременно ще умреш.
15
Тогава Ангелът ГОСПОДЕН каза на Илия: Слез с него, не се бой от него. И той стана и слезе с него при царя.
14
Ето, огън слезе от небето и пояде първите двама петдесетници с петдесетте им войници; но сега, нека моят живот бъде скъпоценен пред очите ти!
13
И царят пак прати трети петдесетник с петдесетте му войници. И третият петдесетник се изкачи и дойде, и коленичи пред Илия, и го помоли, като му каза: Божи човече, моля те, нека бъде скъпоценен пред очите ти животът ми и животът на слугите ти, тези петдесет войници!
12
А Илия в отговор им каза: Ако аз съм Божи човек, нека слезе огън от небето и нека пояде теб и петдесетте ти войници! И Божият огън слезе от небето и пояде него и петдесетте му войници.
11
И царят пак прати при него друг петдесетник с петдесетте му войници. И той проговори и му каза: Божи човече, така казва царят: Слез бързо!
10
А Илия в отговор каза на петдесетника: Ако аз съм Божи човек, нека слезе огън от небето и нека пояде теб и петдесетте ти войници! И слезе огън от небето и пояде него и петдесетте му войници.
9
Тогава царят прати при него един петдесетник с петдесетте му войници. Той се изкачи при него и ето, Илия седеше на върха на хълма. И му каза: Божи човече, царят казва: Слез!
8
А те му отговориха: Беше с козинява дреха и препасан с кожен пояс около кръста си. А той каза: Това е тесвиецът Илия!
7
И той им каза: Какъв беше на вид човекът, който се изкачи насреща ви и ви каза тези думи?
6
А те му казаха: Един човек се изкачи насреща ни и ни каза: Идете, върнете се при царя, който ви е изпратил, и му кажете: Така казва ГОСПОД: Няма ли Бог в Израил, че пращаш да се допитат до акаронския бог Ваал-Зевув? Затова, няма да слезеш от леглото, на което си се качил, а непременно ще умреш.
5
И пратениците се върнаха при царя и той им каза: Защо се върнахте?
4
Затова, така казва ГОСПОД: От леглото, на което си се качил, няма да слезеш, а непременно ще умреш! И Илия отиде.
3
И Ангелът ГОСПОДЕН говори на тесвиеца Илия: Стани, иди да посрещнеш пратениците на самарийския цар и им кажи: Няма ли Бог в Израил, че отивате да се допитате до акаронския бог Ваал-Зевув?
2
И Охозия падна през решетката на горната си стая в Самария и се разболя. И изпрати пратеници и им каза: Идете, допитайте се до акаронския бог Ваал-Зевув дали ще оздравея от тази болест.
1
След смъртта на Ахав Моав въстана против Израил.
3 Царе 10:1
И савската царица чу слуха за Соломон заради ГОСПОДНОТО Име и дойде, за да го изпита със загадки.
Евреи 5:11
Върху това имаме да кажем много неща, които са трудни за поясняване, защото сте станали лениви да слушате.
2 Петрово 2:14
като очите им са пълни с прелюбодейство и с непрестанен грях, като подмамват неутвърдени души. Сърцето им е научено на алчност, те са деца на проклятие,
Битие 49:4
Кипнал си като вода — няма да имаш превъзходството, защото си се качил на леглото на баща си и тогава си го осквернил. На леглото ми се е качил!
2 Тимотей 3:5-7
5
имащи вид на благочестие, но отрекли се от силата му; и от такива се отвръщай.
6
Защото от тях са онези, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти,
7
които винаги се учат, но никога не могат да стигнат до познаването на истината.
Яков 1:8
защото колебливият е непостоянен във всичките си пътища.
Изход 23:2
Да не следваш множеството да вършиш зло. Да не свидетелстваш в съдебно дело, като се увличаш след множеството и изкривяваш правосъдието.
Изход 23:6
Да не изкривяваш правото на сиромаха от народа си в делото му.
Второзаконие 16:19
Да не изкривяваш правосъдието; да не гледаш на лице и да не вземаш подарък, защото подаръкът заслепява очите на мъдрите и изкривява думите на праведните.
Псалми 56:5
Цял ден изкривяват думите ми, всичките им мисли са против мен за зло.
Авакум 1:4
Затова законът е безсилен и правосъдието вечно не излиза към победа, защото безбожният обкръжава праведния и правосъдието излиза изкривено.
Еремия 23:36
И вече да не споменавате наложено от ГОСПОДА слово, понеже товар ще бъде на всекиго собственото му слово; защото изопачихте думите на живия Бог, ГОСПОДА на Войнствата, нашия Бог.
Матей 15:3
А Той в отговор им каза: Защо и вие заради вашето предание престъпвате Божията заповед?
Матей 15:6
той да не дава на баща си (или майка си). Така, заради вашето предание, вие осуетихте Божията заповед.
Матей 22:29
А Иисус в отговор им каза: Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила.
2 Петрово 2:1
Но е имало също и лъжливи пророци между народа, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, който ги е купил, и ще навлекат на себе си бърза погибел.
Филипяни 3:19
чийто край е погибел, чийто бог е коремът, чиято слава е в техния позор, които отдават ума си на земните неща.
1 Петрово 2:8
и „Камък на препъване и канара на съблазън“, защото се препъват, бивайки непокорни, за което бяха и определени.
Юда 1:4
Защото са се вмъкнали тайно някои хора, които отдавна са били посочени, че подлежат на това осъждане, безбожници, които обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и отричат единствения Владетел, Бог, и нашия Господ Иисус Христос.