2 Петрово 3:9
Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавяне, а дълго ни търпи; понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат на покаяние.
Римляни 2:4
Или презираш богатството на Неговата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост те води към покаяние?
1 Тимотей 1:16
Но затова придобих милост, за да покаже Иисус Христос цялото си дълготърпение в мен, главния грешник, за пример на онези, които ще повярват в Него за вечен живот.
1 Петрово 3:20
които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в дните на Ной, докато се правеше ковчегът, в който малцина, тоест осем души, се спасиха през вода,
Деяния 15:25
то ние, като дойдохме до единодушие, намерихме за добре да изберем мъже и да ги изпратим до вас заедно с възлюбените ни Варнава и Павел,
Изход 31:3
и го изпълних с Божия Дух, в мъдрост, в разум, в знание и във всякакво изкуство,
Изход 31:6
И ето, Аз му дадох Елиав, сина на Ахисамах, от дановото племе. И на всекиго, който е с мъдро сърце, Аз вложих мъдрост в сърцето, за да направят всичко, което съм ти заповядал:
Изход 35:31
и го изпълни с Божия Дух в мъдрост, разум, знание и всякакво изкуство,
Изход 35:35
Изпълни с мъдрост сърцето им, за да работят всякаква работа на резбар, на изкусен майстор и на везач в синьо, в мораво, в червено и във висон, и на тъкач -- на онези, които вършат каквато и да било работа и измислят художествени изделия.
3 Царе 3:12
ето, направих според думите ти. Ето, дадох ти мъдро и разумно сърце, така че преди теб не е имало никой като теб и след теб няма да се издигне никой като теб.
3 Царе 3:28
И целият Израил чу за съда, който царят беше отсъдил, и се убояха от царя, защото видяха, че Божията мъдрост беше в него, за да раздава правосъдие.
3 Царе 4:29
И Бог даде на Соломон мъдрост и изключително голям разум, и широта на сърцето като пясъка на морския бряг.
Езра 7:25
А ти, Ездра, според мъдростта на своя Бог, която имаш, постави съдии и управители, които да съдят целия народ отвъд реката, и те всички да са такива, които знаят законите на твоя Бог. И поучавайте всеки, който не ги знае.
Притчи 2:6
защото ГОСПОД дава мъдрост, от устата Му излизат знание и разум.
Притчи 2:7
Той запазва истинска мъдрост за честните, щит е за ходещите в непорочност,
Еклесиаст 2:26
Понеже на човека, който е угоден пред Него, Бог дава мъдрост и знание, и радост, а на грешника дава да се труди, да събира и да трупа, за да даде на угодния пред Бога. И това е суета и гонене на вятър.
Данаил 2:20
Даниил проговори и каза: Да бъде благословено Божието Име от века и до века, защото мъдростта и силата са Негови!
Данаил 2:21
Той променя времената и годините, сваля царе и поставя царе. Той дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните.
Лука 21:15
защото Аз ще ви дам уста и мъдрост, на която всичките ваши противници ще бъдат безсилни да противостоят или противоречат.
Деяния 7:10
и го избави от всичките му беди, и му даде благоволение и мъдрост пред египетския цар, фараона, който го постави управител над Египет и над целия си дом.
1 Коринтяни 2:13
за което също и говорим — не с думи, научени от човешка мъдрост, а с думи, научени от Духа, като изясняваме духовното с духовно.
1 Коринтяни 12:8
защото на един се дава чрез Духа слово на мъдрост, а на друг — слово на познание чрез същия Дух,
Яков 1:5
Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, който дава на всички щедро и без да упреква, и ще му се даде.
Яков 3:17
Но мъдростта, която е от горе, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, отстъпчива, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна.