Исая 2:12
Защото Денят на ГОСПОДА на Войнствата ще бъде против всеки горделив и надменен човек и против всичко, което се надига — за да се сниши —
Йоил 1:15
Горко за деня! Защото Денят на ГОСПОДА е близо и ще дойде като опустошение от Всемогъщия.
Йоил 2:1
Надуйте рог в Сион и дайте тревога на светия Ми хълм! Нека се разтреперят всички жители на земята, защото идва Денят на ГОСПОДА, защото е близо —
Йоил 2:31
Слънцето ще се обърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и страшен Ден на ГОСПОДА.
Йоил 3:14
Множества, множества в долината на решението — защото е близо Денят на ГОСПОДА в долината на решението.
Малахия 4:5
Ето, Аз ви изпращам пророк Илия, преди да дойде великият и страшен Ден на ГОСПОДА.
1 Коринтяни 5:5
да се предаде такъв човек на Сатана за погубване на плътта му, за да се спаси духът му в Деня на Господ Иисус.
2 Коринтяни 1:14
както и отчасти сте разбрали, че ние сме похвала за вас, както и вие – за нас, в Деня на нашия Господ Иисус.
Юда 1:6
И ангелите, които не опазиха подобаващото им първенство, а напуснаха своето собствено жилище, Той държи под мрак във вечни връзки за съда на великия ден;
Матей 24:42
Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.
Матей 24:43
Но това да знаете, че ако домакинът знаеше по кое време щеше да дойде крадецът, щеше да бди и нямаше да остави да му подкопаят къщата.
Лука 12:39
Но това да знаете, че ако домакинът знаеше в кой час ще дойде крадецът, щеше да бди и не би оставил да му подкопаят къщата.
1 Солунци 5:2
защото вие добре знаете, че Господният Ден ще дойде както крадец нощем.
Откровение 3:3
Затова помни как си приел и чул, и го пази, и се покай! И така, ако не бодърстваш, ще дойда като крадец и няма да знаеш в кой час ще дойда върху теб.
Откровение 16:15
– Ето, идвам като крадец. Блажен онзи, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол и да не гледат неговия срам. –
Псалми 102:26
Те ще погинат, но Ти пребъдваш; те всички ще овехтеят като дреха, като одежда ще ги смениш и ще бъдат изменени.
Исая 51:6
Повдигнете очите си към небесата и погледнете към земята долу — защото небесата ще изчезнат като дим и земята ще се разпадне като дреха и обитателите й просто така ще измрат. Но Моето спасение ще пребъде вечно и правдата Ми няма да се отмени.
Матей 24:35
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.
Марк 13:31
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.
Римляни 8:20
Понеже творението беше подчинено на преходността не доброволно, а чрез Този, който го подчини,
Евреи 1:11
Те ще изчезнат, а Ти пребъдваш. Да! Те всички ще овехтеят като дреха
Евреи 1:12
и като одежда ще ги свиеш, и те ще бъдат изменени; но Ти си същият и Твоите години няма да се свършат.“
Откровение 20:11
И видях един голям бял престол и Седящия на него, от Чието лице побягнаха земята и небето и не се намери място за тях.
Откровение 21:1
И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха и море няма вече.
2 Петрово 3:12
като очаквате и ускорявате идването на Божия Ден, за който небето възпламенено ще се разпадне и нажежените елементи ще се стопят?
Псалми 46:6
Развълнуваха се народите, разклатиха се царствата; Той издаде гласа Си — земята се разтопи.
Псалми 97:5
Планините се топят като восък от присъствието на ГОСПОДА, от присъствието на Господа на цялата земя.
Амос 9:5
Защото Господ, БОГ на Войнствата е, който се докосва до земята и тя се топи, и всеки живеещ по нея жалее; и тя цялата се надига като реката Нил и спада като египетската река.
Амос 9:13
Ето, идват дни, заявява ГОСПОД, когато орачът ще се доближи до жетваря и тъпкачът на лин — до сеяча; от планините ще капе младо вино и всички хълмове ще се стопят.
Наум 1:5
Планините треперят от Него и хълмовете се разтопяват, и земята се надига от присъствието Му и светът, и всичките му жители.
2 Петрово 3:7
Така, със същото слово, са съхранени и днешните небе и земя, пазени за огън до деня на съда и погибелта на нечестивите хора.