Притчи 25:26
Както мътен извор и замърсен кладенец, така е праведният, който се поклаща пред безбожния.
Притчи 28:12
Когато тържествуват праведните, славата е голяма, но когато се издигнат безбожните, човек се крие.
1 Тимотей 1:9
като знае това, че законът не се налага за праведния, а за беззаконните и непокорните, за безбожните и грешните, за богоненавистниците и нечистите, за убийците на бащи и убийците на майки, за убийците на хора,
Яков 5:16
И така, изповядвайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете. Много може молитвата на праведния в действието си.
Псалми 119:136
Водни потоци текат от очите ми, понеже не се пази Твоят закон. Цаде
Псалми 119:139
Ревността ми ме изяде, защото противниците ми забравиха Твоите думи.
Псалми 119:158
Видях неверните и се погнусих, защото не опазиха Твоето слово.
Езекил 9:4
И ГОСПОД му каза: Мини през града, през Ерусалим, и сложи белег върху челата на мъжете, които въздишат и плачат заради всичките гнусотии, които стават сред него.
Езекил 9:6
Старци, младежи и девици, деца и жени — убивайте до изтребване! Но не се доближавайте до никого от тези, върху които е белегът. И започнете от светилището Ми. И те започнаха от старейшините, които бяха пред дома.
Малахия 3:15-17
15
И сега ние облажаваме горделивите; не само онези, които постъпват безбожно, успяват, но и изпитват Бога и се избавят.
16
Тогава боящите се от ГОСПОДА си говореха един на друг и ГОСПОД внимаваше и слушаше. И се написа книга за спомен пред Него за онези, които се бояха от ГОСПОДА и които зачитаха името Му.
17
И те ще бъдат Мои, казва ГОСПОД на Войнствата, Мое притежание в деня, който ще направя; и ще ги щадя, както човек щади сина си, който му служи.