Битие 6:1-8
8
А Ной намери благоволение пред ГОСПОДА.
7
И ГОСПОД каза: Ще изтребя от лицето на земята човека, когото създадох — от човек до добитък, до пълзящи и до небесни птици — понеже се разкаях, че ги направих.
6
И ГОСПОД се разкая, че беше създал човека на земята, и се огорчи в сърцето Си.
5
И ГОСПОД видя, че се умножаваше злината на човека по земята и че всичките въображения на мислите на сърцето му бяха само зло цял ден.
4
В онези дни имаше великани на земята; а и след това, след като Божиите синове влизаха при човешките дъщери и те им раждаха синове, това бяха онези силни и знаменити старовременни мъже.
3
Тогава ГОСПОД каза: Духът Ми няма да пребъде вечно в човека, защото той е плът; затова дните му ще бъдат сто и двадесет години.
2
Божиите синове, като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви, вземаха си за жени от всички, които избираха.
1
Като започнаха хората да се умножават по лицето на земята и им се раждаха дъщери,
Йов 22:15
Ще се държиш ли за древния път, по който са тъпкали грешните,
Йов 22:16
които се отсякоха без време, и чиито основи пороят помете?
Матей 24:37-39
37
И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.
38
Защото, както и в онези дни преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега,
39
и не разбраха, докато дойде потопът и завлече всички – така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.
Лука 17:26
И както стана в дните на Ной, така ще бъде и в дните на Човешкия Син:
Лука 17:27
ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега; и дойде потопът и ги погуби всички.
Евреи 11:7
С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, и движен от страхопочитание, направи ковчег за спасение на своя дом. Чрез тази вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е от вяра.
Битие 7:1-24
24
А водите се задържаха по земята сто и петдесет дни.
23
Всичко, съществуващо, което беше по лицето на земята, се изтреби — от човек до добитък, до пълзящи животни и небесни птици — изтребиха се от земята. Останаха само Ной и онези, които бяха с него в ковчега.
22
От всичко, което беше на сушата, всичко, което имаше в ноздрите си жизнено дихание, измря.
21
И всяка плът, която се движеше по земята, умря — птици, добитък, зверове, всички пълзящи животни, които пълзят по земята, и всеки човек.
20
Петнадесет лакътя над тях се издигнаха водите и планините се покриха.
19
Водите се усилваха твърде много на земята, така че се покриха всичките високи планини, намиращи се под цялото небе.
18
Водите се усилваха и прииждаха много на земята и ковчегът се носеше по повърхността на водите.
17
Четиридесет дни трая потопът на земята. И водите придойдоха и подеха ковчега, и той се повдигна над земята.
16
И които влязоха, мъжко и женско от всяка плът, влязоха, както Бог му беше заповядал; и ГОСПОД затвори след него.
15
Две по две от всяка плът, която има в себе си жизнено дихание, влязоха в ковчега при Ной.
14
те и всичките животни според вида им, и всичкият добитък според вида му, и всички пълзящи животни, които пълзят по земята, според вида им, и всичките птици според вида им, всяка птица и всяко пернато.
13
В същия този ден влязоха в ковчега Ной и синовете на Ной, Сим, Хам и Яфет, и жената на Ной, и с тях трите жени на синовете му —
12
И дъждът валя на земята четиридесет дни и четиридесет нощи.
11
В шестстотната година от живота на Ной, във втория месец, на седемнадесетия ден от месеца, в този ден всичките извори на голямата бездна се разпукнаха и небесните прозорци се отвориха.
10
И след седем дни водите на потопа заляха земята.
9
влязоха две по две в ковчега при Ной, мъжко и женско, както Бог заповяда на Ной.
8
От чистите животни и от нечистите животни, и от птиците, и от всичко, което се движи по земята,
7
И поради водите на потопа Ной, синовете му, жена му и жените на синовете му с него влязоха в ковчега.
6
А Ной беше на шестстотин години, когато стана на земята потопът от водата.
5
И Ной направи според всичко, което му заповяда ГОСПОД.
4
Защото още седем дни, и Аз ще направя да вали дъжд по земята четиридесет дни и четиридесет нощи и ще изтребя от лицето на земята всичко, което съществува, което съм сътворил.
3
също и от небесните птици по седем — мъжко и женско; за да опазиш от тях потомство по лицето на цялата земя.
2
Вземи си по седем от всички чисти животни — мъжко и женското му; а от нечистите животни по две — мъжко и женското му;
1
Тогава ГОСПОД каза на Ной: Влез ти и целия ти дом в ковчега, защото теб видях праведен пред Мен в това поколение.
1 Петрово 3:20
които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в дните на Ной, докато се правеше ковчегът, в който малцина, тоест осем души, се спасиха през вода,
1 Петрово 3:19
в когото Той също отиде да проповядва на духовете в тъмницата,
Юда 1:14
За тях пророкува и Енох, седмият от Адам, като каза: Ето, Господ иде с хилядите си светии
Юда 1:15
да извърши съд над всички и да обяви за виновни всички безбожници за всичките безбожни дела, които са извършили в безбожие, и за всичките жестоки думи, които безбожните грешници са говорили против Него.
2 Петрово 3:6
но пак посредством нея тогавашният свят, потопен от водата, загина.