2 Петрово 2:14
като очите им са пълни с прелюбодейство и с непрестанен грях, като подмамват неутвърдени души. Сърцето им е научено на алчност, те са деца на проклятие,
2 Петрово 2:15
които оставиха правия път и се отклониха, като последваха пътя на Валаам Веоров, който обикна заплатата на неправдата,
Исая 56:11
А кучетата са лакоми, не знаят насищане. И те са овчари, които са неспособни да разсъждават, всички са се отбили в своя собствен път, всеки за изгодата си, всички до един.
Еремия 6:13
Защото от малкия им до големия им, всеки е отдаден на алчност; и от пророк до свещеник, всеки върши измама.
Еремия 8:10
Затова ще дам жените им на други и нивите им — на други притежатели; защото от малък до голям, всеки е отдаден на алчност; от пророк до свещеник, всеки върши измама.
Езекил 13:19
И ме осквернявате пред народа Ми за няколко шепи ечемик и няколко залъка хляб, като умъртвявате души, които не трябваше да умрат, и пазите живи души, които не трябваше да живеят, като лъжете народа Ми, който слуша лъжа.
Михей 3:11
Първенците му съдят за подкуп и свещениците му поучават за заплата, и пророците му предсказват за пари, и пак се облягат на ГОСПОДА и казват: Не е ли ГОСПОД сред нас? Няма да ни сполети зло.
Малахия 1:10
Да беше затворил някой от вас вратите на храма, за да не палите огън на олтара Ми напразно! Нямам благоволение към вас, казва ГОСПОД на Войнствата, и принос няма да приема от ръката ви.
Римляни 16:18
Защото такива хора не служат на нашия Господ Иисус Христос, а на корема си и със сладки думи и красиви речи прилъгват сърцата на простодушните.
2 Коринтяни 12:17
Припечелих ли аз чрез някои от онези, които изпратих до вас?
2 Коринтяни 12:18
Помолих Тит да отиде при вас и изпратих нашия брат с него. Тит припечели ли в нещо от вас? Не ходехме ли в същия дух, в същите стъпки?
1 Тимотей 3:3
не пияница, не побойник, а кротък, не скандалджия, не сребролюбец,
1 Тимотей 3:8
Така и служителите трябва да са сериозни, не двулични, не пристрастени към много вино, не лакоми за гнусна печалба,
1 Тимотей 6:5
постоянни караници между хора с покварен ум и лишени от истината, които мислят, че благочестието е средство за печалба.
Тит 1:7
Защото надзорникът трябва да е безупречен, като Божи управител, не своеволен, нито сприхав, нито да се заседява при виното, нито побойник, нито да е лаком за пагубна печалба,
Тит 1:11
чиито уста трябва да се запушат, които съсипват цели домове, като поучават заради гнусна печалба това, което не трябва.
1 Петрово 5:2
пасете Божието стадо, което е между вас; надзиравайте го не по принуда, а с добра воля, като за Бога, нито за гнусна печалба, а с усърдие,
Юда 1:11
Горко им! Защото тръгнаха по пътя на Каин, заради печалба се предадоха на заблудата на Валаам и загинаха в упорството на Корей.
2 Петрово 1:16
Защото, когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Иисус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие.
Псалми 18:44
Щом чуха, ми се подчиниха; чужденци ми се покориха лицемерно.
Псалми 66:3
Кажете на Бога: Колко са страшни делата Ти! Поради величието на Твоята сила враговете Ти ще Ти се покорят лицемерно.
Псалми 81:15
Онези, които мразят ГОСПОДА, биха се престрували на покорни пред Него, а тяхното време би траело до века.
Лука 20:20
И като Го наблюдаваха, изпратиха шпиони, които се преструваха, че са праведни, за да Го уловят за някоя Негова дума, така че да Го предадат на началството и на властта на управителя.
Лука 22:47
Докато още говореше, ето, дойде едно множество и този, който се наричаше Юда, един от дванадесетте, вървеше пред тях, и се приближи до Иисус, за да Го целуне.
1 Солунци 2:5
Защото, както знаете, никога не сме употребявали ласкателни думи или прикрито сребролюбие – Бог е свидетел –
Второзаконие 24:17
Да не изкривяваш правото на чужденеца или на сирачето и да не вземаш дреха на вдовица в залог.
Йоан 2:16
а на тези, които продаваха гълъбите, каза: Махнете ги оттук и не правете Бащиния Ми дом дом за търговия.
2 Коринтяни 2:17
Защото ние не сме като мнозината, които изопачават Божието слово, а говорим искрено в Христос, като от Бога, пред Бога.
Откровение 18:11-13
11
И земните търговци ще плачат и жалеят за нея, защото никой вече няма да купува стоките им,
12
стоки от злато и сребро, скъпоценни камъни и бисери, висон и пурпур, коприна и червен плат, и всякакво благоуханно дърво, и всякакви изделия от слонова кост, и всякакви изделия от скъпоценно дърво и от бронз, от желязо и от мрамор,
13
и канела, аромати, тамян, миро и ливан, вино и маслинено масло, чисто брашно и пшеница, добитък и овце, коне, колесници и роби, и човешки души.
2 Петрово 2:1
Но е имало също и лъжливи пророци между народа, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, който ги е купил, и ще навлекат на себе си бърза погибел.
2 Петрово 2:9
то знае Господ как да избави благочестивите от изкушения, а неправедните да държи под наказание за съдния ден,
Второзаконие 32:35
Отмъщението е Мое и възмездието за времето, когато кракът им ще се подхлъзне, защото денят на гибелта им е близо и неизбежното бърза към тях.
Исая 5:19
които казват: Нека побърза, нека ускори делото Си, да го видим! И нека приближи и дойде възнамеряваното от Светия Израилев, да го разберем!
Исая 30:13
затова това беззаконие ще ви бъде като пролом, готов да се срине, издутина във висока стена, чието рухване идва внезапно, в един миг.
Исая 30:14
И Той ще я строши, както се строшава грънчарски съд, разбит безпощадно, така че сред разбитите му части да не се намира парченце, с което да се вземе огън от огнището и да се гребне вода от щерната.
Исая 60:22
Най-малкият ще стане хиляда и най-слабият — силен народ. Аз, ГОСПОД, ще ускоря това на времето му.
Авакум 3:3
Бог идва от Теман и Светият — от хълма Фаран. (Села.) Славата Му покри небесата и земята се изпълни с прославата Му.
Лука 18:8
Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Но когато дойде Човешкият Син, ще намери ли вяра на земята?
1 Солунци 5:3
Когато казват: Мир и безопасност; тогава ще дойде върху тях внезапна погибел както болките върху бременна жена; и няма да избегнат.
1 Петрово 2:8
и „Камък на препъване и канара на съблазън“, защото се препъват, бивайки непокорни, за което бяха и определени.
Юда 1:4
Защото са се вмъкнали тайно някои хора, които отдавна са били посочени, че подлежат на това осъждане, безбожници, които обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и отричат единствения Владетел, Бог, и нашия Господ Иисус Христос.
Юда 1:7
както и Содом и Гомора, и околните на тях градове, които, подобно на тях, се предадоха на блудство и тръгнаха след чужда плът, са поставени за пример, като търпят наказанието на вечния огън.
Юда 1:15
да извърши съд над всички и да обяви за виновни всички безбожници за всичките безбожни дела, които са извършили в безбожие, и за всичките жестоки думи, които безбожните грешници са говорили против Него.