Матей 24:10-13
10
И тогава мнозина ще се заблудят и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят.
11
И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина.
12
И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.
13
Но който устои докрай, той ще бъде спасен.
Матей 24:24-13
Марк 13:22
Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подмамят, ако е възможно, и избраните.
1 Йоаново 2:18
Дечица, последно време е; и както сте чули, че идва Антихрист, така и сега са се явили много антихристи; от това знаем, че е последно време.
1 Йоаново 2:19
От нас излязоха, но не бяха от нас; защото, ако бяха от нас, щяха да останат с нас; но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас.
Откровение 12:9
И беше хвърлен големият змей, старовременната змия, наричан дявол и Сатана, който мами целия свят; хвърлен беше на земята и ангелите му бяха хвърлени заедно с него.
Откровение 13:8
И ще му се поклонят всички земни жители, всеки, чието име не е записано в книгата на живота на закланото Агне от създаването на света.
Откровение 13:14
И мамеше земните жители чрез знаменията, които му се даде да извърши пред звяра, като казваше на земните жители да направят образ на звяра, който беше ранен от меча и оживя.
Римляни 2:24
Защото ?заради вас се хули Божието Име между езичниците“, както е писано.
1 Тимотей 5:14
По тази причина искам по-младите вдовици да се омъжват, да раждат деца, да управляват дом, да не дават никаква причина на противника да хули;
Тит 2:5
да са разбрани, целомъдрени, да работят по домовете си, да са благи, подчинени на мъжете си, за да не се хули Божието слово.
Тит 2:8
здраво и безукорно говорене, за да се засрами този, който се противопоставя, като няма какво лошо да каже за нас.
2 Петрово 2:15
които оставиха правия път и се отклониха, като последваха пътя на Валаам Веоров, който обикна заплатата на неправдата,
2 Петрово 2:21
Понеже за тях щеше да бъде по-добре да не бяха познали пътя на правдата, отколкото, след като са го познали, да се отвърнат от предадената им свята заповед.
Псалми 18:21
защото пазих пътищата на ГОСПОДА и не се отклоних от моя Бог в безбожие.
Исая 35:8
И там ще има улица и път и той ще се нарече път на светостта. Нечистият няма да мине по него, а ще бъде само за тях. Който върви по пътя, дори и глупавите, няма да се заблуждават.
Еремия 6:16
Така казва ГОСПОД: Застанете на пътищата и вижте, и попитайте за древните пътеки — кой е добрият път, и ходете в него, и ще намерите покой на душите си. Но те казаха: Няма да ходим!
Матей 7:14
Понеже тясна е портата и тесен е пътят, който води към живот, и малцина са онези, които ги намират.
Матей 22:16
И пратиха при Него учениците си заедно с иродианите да кажат: Учителю, знаем, че си искрен, учиш в истина Божия път и не Те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на хората.
Марк 12:14
И те, като дойдоха, Му казаха: Учителю, знаем, че си истинен и не Те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на хората, а учиш Божия път според истината. Право ли е да даваме данък на императора, или не?
Йоан 14:6
Иисус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мен.
Деяния 13:10
и каза: О, ти, пълен с всякакво лукавство и с всякакво коварство, сине дяволски, враг на всяка правда, няма ли да престанеш да извращаваш правите пътища на Господа?
Деяния 16:17
Тя вървеше след Павел и нас и викаше, като казваше: Тези хора са слуги на Всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение.
Деяния 18:26
Той почна да говори дързостно в синагогата, но Прискила и Акила, като го чуха, го прибраха и му изложиха по-точно Божия път.
Деяния 19:9
А понеже някои се закоравяваха и не вярваха, а злословеха учението пред множеството, той се оттегли от тях и отдели учениците; и разискваше всеки ден в училището на Тиран.
Деяния 24:14
Но това ти изповядвам, че според учението, което те наричат ерес, така служа на бащиния ни Бог, като вярвам всичко, което е писано в закона и в пророците,
2 Петрово 2:12
Тези обаче като диви животни, по природа създадени, за да бъдат хващани и изтребвани, хулят за неща, които не разбират, и ще погинат изцяло в своята поквара,
Деяния 14:2
Но отхвърлилите вярата юдеи подбудиха и озлобиха сърцата на езичниците против братята.
1 Петрово 2:12
да живеете благоприлично между езичниците, така че за каквото ви хулят като злосторници, да могат чрез добрите ви дела, които виждат, да прославят Бога в деня на посещението.
Юда 1:10
Тези обаче хулят всичко, което не знаят; а което естествено, както диви животни разбират, в това погубват себе си.
Юда 1:15
да извърши съд над всички и да обяви за виновни всички безбожници за всичките безбожни дела, които са извършили в безбожие, и за всичките жестоки думи, които безбожните грешници са говорили против Него.