Матей 11:23
И ти, Капернауме, който си се издигнал до небесата, до ада ще бъдеш свален! Защото, ако се бяха извършили в Содом чудесата, които се извършиха в теб, той и до днес би останал.
Матей 11:24
Но казвам ви, че в съдния ден на содомската земя ще бъде по-леко, отколкото на теб.
Лука 12:47
И онзи слуга, който е знаел волята на господаря си, но не е бил готов и не е постъпил по волята му, много ще бъде бит.
Йоан 9:41
Иисус им каза: Ако бяхте слепи, нямаше да имате грях, но сега казвате, че виждате, и затова грехът ви остава.
Йоан 15:22
Ако не бях дошъл и не им бях говорил, не биха имали грях; но сега нямат извинение за греха си.
Притчи 12:28
В пътеката на правдата има живот и в хода на пътя й няма смърт.
Притчи 16:31
Бялата коса е венец на слава, ако се намира в пътя на правдата.
Матей 21:32
Защото Йоан дойде при вас в пътя на правдата и не му повярвахте, бирниците обаче и блудниците му повярваха. А вие, като видяхте това, даже не се разкаяхте след това да му повярвате.
Псалми 36:3
Думите на устата му са грях и измама, не иска да бъде разумен, да върши добро.
Псалми 36:4
Замисля грях на леглото си, застава на недобър път, злото не мрази.
Псалми 125:5
А онези, които се отклоняват в кривите си пътища, ГОСПОД ще ги отведе заедно с онези, които вършат беззаконие. Мир на Израил!
Езекил 3:20
И ако се върне праведникът от правдата си и извърши беззаконие, и Аз поставя препънка пред него, той ще умре. Понеже не си го предупредил, той ще умре в греха си и правдата, която е вършил, няма да се помни, но от твоята ръка ще изискам кръвта му.
Езекил 18:24
Но ако праведният се обърне от правдата си и върши беззаконие и постъпва според всичките гнусотии, които върши безбожният, ще живее ли? Всички праведни дела, които е извършил, няма да се помнят; заради престъплението, което е извършил, и заради греха, който е извършил, заради тях ще умре.
Езекил 23:13
И видях, че тя се оскверни; в един път тръгнаха и двете.
Софоний 1:6
и онези, които се отклоняват отслед ГОСПОДА и които не търсят ГОСПОДА и не питат за Него.
Римляни 7:12
Така че законът е свят и заповедта – свята, справедлива и добра.
1 Солунци 4:2
Защото знаете какви наставления ви дадохме чрез Господ Иисус.