Матей 12:43-45
43
Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места, за да търси покой, и не намира.
44
Тогава казва: Ще се върна в къщата си, откъдето съм излязъл. И като дойде, я намира празна, пометена и украсена.
45
Тогава отива и взема със себе си седем други духа, по-зли от него, и като влязат, живеят там; и последното състояние на онзи човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и с това зло поколение.
Лука 11:24-26
24
Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места и търси спокойствие; и като не намери, казва: Ще се върна в къщата си, откъдето съм излязъл.
25
И като дойде, намира я пометена и украсена.
26
Тогава отива и взема със себе си седем други духа, по-зли от него, и като влязат, живеят там; и последното състояние на онзи човек става по-лошо от първото.
Евреи 6:4-8
4
Защото за тези, които веднъж са били осветлени и са опитали от небесния дар, и са станали съпричастни на Светия Дух,
5
и са опитали доброто Божие слово и силите на бъдещия век,
6
а са отпаднали, е невъзможно да се обновят за покаяние, като отново разпъват за себе си Божия Син и Го опозоряват.
7
Защото земята, която се е поила от дъжда, който пада често на нея, и която ражда полезни растения за тези, за които се и обработва, получава благословение от Бога,
8
но ако ражда тръни и репеи, е негодна и е близко до проклятие, чийто край е изгаряне.
Евреи 10:26
Защото, ако съгрешаваме самоволно, след като сме приели познаването на истината, не остава вече никаква жертва за грехове,
Евреи 10:27
а едно страшно очакване на съда и на едно огнено негодувание, което ще изпояде противниците.
2 Петрово 2:18
Защото, като говорят с надуто празнословие, те подмамват чрез плътски страсти и безнравственост онези, които едвам са избягали от живеещите в заблуда.
2 Петрово 1:4
чрез които ни се подариха най-големи и скъпоценни обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлата от страстите поквара в света —
2 Петрово 1:2
Благодат и мир да ви се умножи в познаването на Бога и на Иисус, нашия Господ!
Числа 24:20
А като видя Амалик, продължи речта си и каза: Амалик е пръв между народите, но краят му ще бъде вечна гибел.
Второзаконие 32:29
О, да бяха мъдри, да разбираха това, да бяха размислили за края си!
Филипяни 3:19
чийто край е погибел, чийто бог е коремът, чиято слава е в техния позор, които отдават ума си на земните неща.