Римляни 8:1
И така, сега няма никакво осъждане за онези, които са в Христос Иисус.
Римляни 8:4
за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, а по Дух.
Римляни 8:5
Защото тези, които са плътски, се стремят към плътското; а тези, които са духовни – към духовното.
Римляни 8:12
И така, братя, не сме длъжници на плътта, че да живеем плътски.
Римляни 8:13
Защото, ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа умъртвявате действията на тялото, ще живеете.
2 Коринтяни 10:3
Защото, макар и да живеем в плът, ние не воюваме по плът.
Евреи 13:4
Женитбата да бъде на почит у всички и леглото – неосквернено, защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците.
Римляни 1:24-27
24
Затова според страстите на сърцата им Бог ги предаде на нечистота, за да се опозоряват телата им между самите тях –
25
те, които замениха Божията истина с лъжата и се поклониха и служиха на творението, вместо на Твореца, който е благословен до века. Амин.
26
Затова Бог ги предаде на срамни страсти — защото и жените им замениха естественото сношение с противоестествено.
27
Също така и мъжете, като оставиха естественото сношение с жената, се разпалиха в похотта си един към друг, вършейки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслужената отплата за своята заблуда.
1 Коринтяни 6:9
Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Не се лъжете. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито хомосексуалистите, нито малакийците,
Ефесяни 4:19
които, изгубили всякакво чувство, са се предали на разпътство, за да вършат ненаситно всякаква нечистота.
Ефесяни 5:5
Защото знайте със сигурност, че нито един блудник или нечист, или сребролюбец – който е идолопоклонник – няма наследство в царството на Христос и на Бога.
Колосяни 3:5
Затова умъртвете земното у вас: блудство, нечистота, страст, зли желания и сребролюбие, което е идолопоклонство,
1 Солунци 4:7
Защото Бог не ни е призовал за нечистота, а за освещение.
Юда 1:4
Защото са се вмъкнали тайно някои хора, които отдавна са били посочени, че подлежат на това осъждане, безбожници, които обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и отричат единствения Владетел, Бог, и нашия Господ Иисус Христос.
Юда 1:6-8
6
И ангелите, които не опазиха подобаващото им първенство, а напуснаха своето собствено жилище, Той държи под мрак във вечни връзки за съда на великия ден;
7
както и Содом и Гомора, и околните на тях градове, които, подобно на тях, се предадоха на блудство и тръгнаха след чужда плът, са поставени за пример, като търпят наказанието на вечния огън.
8
При все това, и тези със съновиденията си оскверняват плътта, презират властта и хулят славните същества.
Юда 1:10-8
Юда 1:16-8
Числа 16:12-15
15
Тогава Мойсей се разгневи много и каза на ГОСПОДА: Не поглеждай благосклонно на приноса им! Аз не съм взел нито едно магаре от тях и на никого от тях не съм сторил зло!
14
При това ти не си ни довел в земя, където текат мляко и мед, нито пък си ни дал да наследим ниви и лозя. Ще извадиш ли очите на тези хора? Няма да дойдем!
13
Малко ли е това, че си ни извел от земя, в която текат мляко и мед, за да ни измориш в пустинята, а и на владетел ли искаш да се направиш над нас?
12
И Мойсей изпрати да повикат Датан и Авирон, синовете на Елиав. А те отговориха: Няма да дойдем.
Второзаконие 17:12
А човекът, който постъпи самонадеяно, като не послуша свещеника, който стои там, за да служи пред ГОСПОДА, твоя Бог, или съдията, този човек да умре. Така да отмахнеш злото от Израил.
Второзаконие 17:13
Тогава целият народ ще чуе и ще се убои, и няма повече да постъпва самонадеяно.
Второзаконие 21:20
И да кажат на старейшините на града му: Този наш син е необуздан и бунтовен; не слуша гласа ни, прахосник е и пияница.
Второзаконие 21:21
Тогава всичките хора от града му да го убият с камъни и да умре. Така да отмахнеш злото отсред себе си; и целият Израил ще чуе и ще се убои.
1 Царе 10:27
Но някои зли хора казаха: Как може този да ни избави? И те го презираха и не му донесоха дарове. Но той се правеше, че не чува.
2 Царе 20:1
А там се случи един зъл човек на име Савей, син на Вихрий, вениаминец. И той наду тръбата и каза: Ние нямаме дял в Давид, нито имаме наследство в Есеевия син! Всеки в шатрите си, Израилю!
3 Царе 12:16
И когато целият Израил видя, че царят не ги послуша, народът отговори на царя и каза: Какъв дял имаме ние в Давид? Нямаме наследство в Есеевия син! По шатрите си, Израилю! Погрижи се сега за дома си, Давиде! И Израил отиде по шатрите си.
Псалми 2:1-5
3
и казват: Нека разкъсаме връзките Им и въжетата Им нека отхвърлим от себе си!
4
Този, който седи в небесата, ще се смее, Господ ще им се подиграе.
5
Тогава ще им говори в гнева Си и ще ги ужаси в яростта Си.
2
Земните царе застават и управниците се съветват заедно против ГОСПОДА и против Неговия Помазаник,
1
Защо се разяряват езичниците и народите замислят суета?
Псалми 12:4
всички които са казали: Ще надвием с езика си, устните ни са с нас — кой е господар над нас?
Еремия 2:31
О вие, роде, вижте словото на ГОСПОДА: Пустиня ли бях Аз за Израил, или земя на черен мрак? Защо казва народът Ми: Блуждаем, няма вече да се върнем при Теб!
Лука 19:14
Но неговите граждани го мразеха и изпратиха след него посланици да кажат: Ние не искаме този да царува над нас.
Римляни 13:1-5
1
Всеки човек да се подчинява на властите, които са над него; защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са определени от Бога.
2
Затова, който се съпротивлява на властта, се съпротивлява на Божията наредба; а които се съпротивляват, ще навлекат осъждане на себе си.
3
Защото владетелите не са страшни за доброто дело, а за злото. А ти искаш ли да не се боиш от властта? Върши добро, и ще бъдеш похвален от нея,
4
понеже тя е Божия служителка за твое добро. Но ако вършиш зло, да се боиш, защото тя не носи напразно меча, понеже е служителка на Бога, отмъстителка за наказание на този, който върши зло.
5
Затова е необходимо да се покорявате не само поради страх от гнева, но и заради съвестта.
1 Петрово 2:13
Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт – било на царя, като на върховна власт,
1 Петрово 2:14
било на управниците, като на такива, които са пратени от него за наказание на злосторниците и за похвала на тези, които вършат добро.
Числа 15:30
Но ако някой извърши това с дръзка ръка, бил той от местните жители, или от чужденците, той показва презрение към ГОСПОДА; този човек да бъде изтребен отсред народа си.
Юда 1:8
При все това, и тези със съновиденията си оскверняват плътта, презират властта и хулят славните същества.
Битие 49:6
В съвета им да не влезе душата ми и със събранието им да не се съедини славата ми, защото в гнева си убиха човек и в упорството си прерязаха жилите на вол.
Тит 1:7
Защото надзорникът трябва да е безупречен, като Божи управител, не своеволен, нито сприхав, нито да се заседява при виното, нито побойник, нито да е лаком за пагубна печалба,
Изход 22:28
Да не хулиш съдиите и да не кълнеш първенец на народа си.
Еклесиаст 10:6
безумието се поставя на голяма почит, а богатите седят на скромни места.
Еклесиаст 10:7
Видях слуги на коне и князе да ходят на земята като слуги.
Еклесиаст 10:20
Не проклинай царя дори и в мисълта си и не проклинай богатия дори и в спалнята си, защото небесна птица може да отнесе гласа ти и крилата птица да разкаже това.
Деяния 23:5
И Павел каза: Не знаех, братя, че той е първосвещеник, защото е писано: ?Да не злословиш началника на народа си.“
Юда 1:8
При все това, и тези със съновиденията си оскверняват плътта, презират властта и хулят славните същества.
Юда 1:10
Тези обаче хулят всичко, което не знаят; а което естествено, както диви животни разбират, в това погубват себе си.