2 Петрово 1:5-7
5
точно затова, като положите всяко старание, прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта – познание,
6
на познанието – себеобуздание, на себеобузданието – търпение, на търпението – благочестие,
7
на благочестието – братолюбие и на братолюбието – любов.
Марк 10:21
А Иисус, като го погледна, го възлюби и му каза: Едно не ти достига: иди, продай всичко, което имаш, и дай на бедните; и ще имаш съкровище на небето. И ела и Ме следвай.
Лука 18:22
Иисус, като чу, му каза: Едно още не ти достига. Продай всичко, което имаш, и го раздай на бедните, и ще имаш съкровище на небето; и ела и Ме следвай.
Галатяни 5:6
Понеже в Христос Иисус нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, а вярата, която действа чрез любовта.
Галатяни 5:13
Защото вие, братя, на свобода бяхте призовани; само че не използвайте свободата си като повод за угаждане на плътта, а си служете един на друг с любов.
Яков 2:14-26
14
Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли вярата му да го спаси?
15
Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна
16
и някой от вас им каже: Идете си с мир, стоплете се и се нахранете! — а не им дадете потребното за тялото, каква полза?
17
Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.
18
Но някой ще каже: Ти имаш вяра, а пък аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела!
19
Ти вярваш, че Бог е един. Добре правиш — и демоните вярват и треперят.
20
Обаче искаш ли да познаеш, о, суетни човече, че вярата без дела е мъртва?
21
Авраам, нашият баща, не се ли оправда чрез дела, като принесе сина си Исаак на жертвеника?
22
Ти виждаш, че вярата действаше заедно с неговите дела и че чрез делата вярата стана съвършена.
23
И се изпълни писанието, което казва: „Авраам повярва в Бога и това му се счете за правда“, и беше наречен „Божи приятел“.
24
Виждате, че човек се оправдава чрез дела, а не само чрез вяра.
25
Така също и блудницата Раав не се ли оправда чрез дела, като прие пратениците и ги изпрати по друг път?
26
Защото, както тялото без духа е мъртво, така и вярата без дела е мъртва.
Йоан 9:40
Някои от фарисеите, които бяха с Него, чуха това и Му казаха: Да не сме и ние слепи?
Йоан 9:41
Иисус им каза: Ако бяхте слепи, нямаше да имате грях, но сега казвате, че виждате, и затова грехът ви остава.
2 Коринтяни 4:3
Но ако нашето благовестие е покрито, то е покрито за тези, които погиват,
2 Коринтяни 4:4
за невярващите, чиито умове е заслепил богът на този свят, за да не би да ги озари светлината на благовестието на славата на Христос, който е образ на Бога.
1 Йоаново 2:9-11
9
Който казва, че е в светлината, а мрази брат си, той и досега е в тъмнината.
10
Който люби брат си, стои в светлината и в него няма повод за грях.
11
А който мрази брат си, той е в тъмнината и ходи в тъмнината, и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му.
Откровение 3:17
Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че си окаян, нещастен, беден, сляп и гол;
2 Петрово 1:4
чрез които ни се подариха най-големи и скъпоценни обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлата от страстите поквара в света —
2 Петрово 2:18-20
18
Защото, като говорят с надуто празнословие, те подмамват чрез плътски страсти и безнравственост онези, които едвам са избягали от живеещите в заблуда.
19
Обещават им свобода, докато те сами са роби на покварата; защото, от когото е победен някой, от него бива и поробен.
20
Защото, ако след като са избягали от мръсотиите на света чрез познаването на Господа и Спасителя Иисус Христос, те пак се заплитат в тях и са победени, то последното състояние е по-лошо за тях от първото.
Римляни 6:1-4
1
Тогава какво да кажем? Да останем ли в греха, за да се умножи благодатта?
2
Да не бъде! Как ние, които сме умрели за греха, ще живеем вече в него?
3
Или не знаете, че ние всички, които бяхме кръстени в Христос Иисус, бяхме кръстени в Неговата смърт?
4
И така, ние бяхме погребани с Него чрез кръщение в смъртта, така че, както Христос беше възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.
Римляни 6:11-4
Ефесяни 5:26
за да я освети, като я очисти с водно умиване чрез словото,
Евреи 9:14
колко повече кръвта на Христос, който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще очисти вашата съвест от мъртви дела, за да служите на живия Бог!
1 Петрово 3:21
чийто образ, кръщението, и сега ви спасява – не измиването на плътската нечистота, а молбата към Бога за чиста съвест – чрез възкресението на Иисус Христос,
1 Йоаново 1:7
Но ако ходим в светлината, както е и Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Иисус (Христос), Неговия Син, ни очиства от всеки грях.