2 Петрово 1:1
Симон Петър, слуга и апостол на Иисус Христос, до онези, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Иисус Христос са получили еднаква с нас скъпоценна вяра:
Езекил 36:25-27
25
И ще поръся върху вас чиста вода и ще се очистите; от всичките ви нечистотии и от всичките ви идоли ще ви очистя.
26
И ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа вътре във вас, и ще отнема каменното сърце от плътта ви, и ще ви дам сърце от плът.
27
И ще вложа Духа Си вътре във вас и ще ви направя да ходите в наредбите Ми и да пазите правилата Ми, и да ги вършите.
Римляни 9:4
които са израилтяни, на които принадлежат осиновението и славата, и заветите, и даването на закона, и богослужението, и обещанията;
2 Коринтяни 1:20
понеже, колкото са Божиите обещания, всичките в Него са Да! -- затова и чрез Него е Амин! за слава на Бога чрез нас.
2 Коринтяни 6:17
Затова, ?излезте изсред тях и се отделете“, казва Господ, ?и не се допирайте до нечисто“, и: ?Аз ще ви приема,
2 Коринтяни 6:18
и ще ви бъда Отец, и вие ще Ми бъдете синове и дъщери“, казва всемогъщият Господ.
2 Коринтяни 7:1
И така, възлюбени, като имаме тези обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост в страх от Бога.
Галатяни 3:16
А обещанията се изрекоха на Авраам и на неговия потомък. Не казва: ?и на потомците“, като за мнозина, а като за един: ?и на твоя потомък“, който е Христос.
Евреи 8:6-12
6
Но служението, което Христос е получил, е толкова по-превъзходно, колкото и заветът, на който Той е Посредник, е по-добър, тъй като е узаконен въз основа на по-добри обещания.
7
Защото, ако онзи първи завет е бил без недостатък, Бог не би търсил място за втори.
8
Но като ги укорява, казва: ?Ето, идат дни, казва Господ, когато ще сключа с израилевия дом и с юдовия дом нов завет:
9
не такъв завет, какъвто направих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа от египетската земя; защото те не останаха в завета Ми и Аз не се погрижих повече за тях, казва Господ.
10
Защото ето заветът, който ще направя с израилевия дом след онези дни, казва Господ: ще положа законите Си в ума им и ще ги напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат Мой народ.
11
И няма вече да учат всеки съгражданина си и всеки брат си, като му казват: Познай Господа; защото всички ще Ме познават – от малък до голям между тях.
12
Защото ще покажа милост към неправдите им и греховете им и беззаконията им няма да помня вече.“
Евреи 9:15
И затова Той е Посредник на един нов завет, така че чрез смъртта, станала за изкупване на престъпленията, извършени при първия завет, призваните да получат обещаното вечно наследство.
1 Йоаново 2:25
И това е обещанието, което Той ни даде – вечният живот.
Йоан 1:12
А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца – на тези, които вярват в Неговото Име;
Йоан 1:13
които се родиха не от кръв, нито от плътска воля, нито от мъжка воля, а от Бога.
2 Коринтяни 3:18
А ние всички, с открито лице, гледайки като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, като от Господния Дух.
Ефесяни 4:23
и бивате обновявани в духа на своя ум,
Ефесяни 4:24
и сте облекли новия човек, създаден по образа на Бога в истинска правда и святост.
Колосяни 3:10
и сте облекли новия, който се подновява в познаване по образа на Този, който го е създал,
Евреи 12:10
Защото те са ни наказвали за кратко време, както са смятали за добре; а Той – за наша полза, за да бъдем участници в Неговата святост.
1 Йоаново 3:2
Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем като Него, защото ще Го видим Такъв, какъвто е.
2 Петрово 2:18-20
18
Защото, като говорят с надуто празнословие, те подмамват чрез плътски страсти и безнравственост онези, които едвам са избягали от живеещите в заблуда.
19
Обещават им свобода, докато те сами са роби на покварата; защото, от когото е победен някой, от него бива и поробен.
20
Защото, ако след като са избягали от мръсотиите на света чрез познаването на Господа и Спасителя Иисус Христос, те пак се заплитат в тях и са победени, то последното състояние е по-лошо за тях от първото.
Галатяни 6:8
Защото, който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот.
Яков 4:1-3
1
Откъде произлизат боеве и откъде – разпри между вас? Не оттам ли, от вашите страсти, които воюват в телесните ви части?
2
Пожелавате, но нямате; убивате и завиждате, но не можете да получите; карате се и се биете, но нямате, защото не просите.
3
Просите и не получавате, защото зле просите, за да го разпилеете за страстите си.
1 Петрово 4:2
за да живеете през останалото в плътта време не вече по човешките страсти, а по Божията воля.
1 Петрово 4:3
Защото достатъчно е миналото време, когато постъпвахте като езичниците, като живеехте в разпуснатост, страсти, пиянство, гуляи, опивания и омразни идолослужения.
1 Йоаново 2:15
Не любете света, нито каквото е в света. Ако някой люби света, любовта на Отца не е в него.
1 Йоаново 2:16
Защото всичко, което е в света – похотта на плътта, похотта на очите и тщеславието на живота – не е от Отца, а е от света.