Лука 1:70
както е говорил чрез устата на светите Си пророци от вековете,
2 Тимотей 3:16
Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправяне, за наставление в правдата;
1 Петрово 1:11
като издирваха кое или какво време посочваше Христовият Дух, който беше в тях, когато предизвестяваше страданията на Христос и последващите ги слави.
Второзаконие 33:1
И това е благословението, с което Божият човек Мойсей благослови израилевите синове преди смъртта си.
Исус Навиев 14:6
И синовете на Юда дойдоха при Иисус в Галгал и Халев, синът на кенезеца Ефоний, му каза: Ти знаеш думата, която ГОСПОД говори на Божия човек Мойсей относно мен и теб в Кадис-Варни.
3 Царе 13:1
И ето, един Божи човек дойде от Юда във Ветил чрез ГОСПОДНОТО слово, когато Еровоам стоеше при олтара, за да кади.
3 Царе 17:18
Тогава тя каза на Илия: Какво общо имам аз с теб, Божи човече? Ти си дошъл при мен, за да ми припомниш греха ми и да умориш сина ми!
3 Царе 17:24
Тогава жената каза на Илия: Сега познавам, че си Божи човек и че ГОСПОДНОТО слово в устата ти е истина.
4 Царе 4:7
И тя дойде и разказа на Божия човек. И той каза: Иди, продай маслото и плати дълга си, и живей с останалото, ти и синовете ти.
4 Царе 4:9
И тя каза на мъжа си: Ето сега, разбирам, че този, който постоянно наминава у нас, е свят Божи човек.
4 Царе 4:22
И повика мъжа си и каза: Моля те, изпрати ми един от слугите и една от магариците и аз ще изтичам при Божия човек и ще се върна.
4 Царе 6:10
И израилевият цар изпрати до мястото, за което Божият човек му каза и го предупреди, и внимаваше. Това стана не веднъж, нито два пъти.
4 Царе 6:15
И на сутринта, когато слугата на Божия човек стана и излезе, ето, войска с коне и колесници беше обградила града. И слугата му му каза: Ах, господарю мой! Какво ще правим?
1 Летописи 23:14
А синовете на Божия човек Мойсей се числяха към левиевото племе.
2 Летописи 8:14
И според правилото на баща си Давид той постави отредите на свещениците на службата им, и левитите на длъжностите им, да славят ГОСПОДА и да служат пред свещениците, според определеното за всеки ден; и вратарите според отредите им на всяка порта; защото такава беше заповедта на Божия човек Давид.
Числа 16:28
И Мойсей каза: По това ще познаете, че ГОСПОД ме е изпратил да върша всички тези дела, и че не ги върша от себе си:
2 Царе 23:2
Духът на ГОСПОДА говори чрез мен и Неговото слово Е на езика ми.
Михей 3:7
Тогава гледачите ще се засрамят и предсказателите ще се посрамят; и всички ще покрият устните си, защото няма отговор от Бога.
Лука 1:70
както е говорил чрез устата на светите Си пророци от вековете,
2 Тимотей 3:15-17
15
и че от детинство знаеш Свещените Писания, които имат сила да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Иисус.
16
Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправяне, за наставление в правдата;
17
за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело.
1 Петрово 1:11
като издирваха кое или какво време посочваше Христовият Дух, който беше в тях, когато предизвестяваше страданията на Христос и последващите ги слави.
Откровение 19:10
Тогава аз паднах пред краката му, за да му се поклоня, но той ми каза: Недей; аз съм служител заедно с теб и с братята ти, които имат Иисусовото свидетелство. Поклони се на Бога; защото Иисусовото свидетелство е духът на пророчеството.
Марк 12:36
Сам Давид каза чрез Светия Дух: "Каза Господ на моя Господ: Седи от дясната Ми страна, докато положа враговете Ти под краката Ти."
Деяния 1:16
Братя, трябваше да се изпълни написаното, което Светият Дух предсказа чрез устата на Давид за Юда, който стана водител на тези, които хванаха Иисус.
Деяния 3:18
но Бог по този начин изпълни това, което беше предизвестил чрез устата на всичките Свои пророци – че Неговият Христос ще пострада.
Деяния 28:25
И понеже не бяха съгласни помежду си, тръгнаха да се разотиват, след като Павел им каза една дума: Добре е казал Светият Дух чрез пророк Исая на бащите ви, когато е рекъл:
Евреи 3:7
Затова, както казва Светият Дух: ?Днес, ако чуете гласа Му,
Евреи 9:8
С това Светият Дух показваше, че пътят за Пресвятото място още не е бил открит, докато е стояла все още първата част на скинията,
Евреи 10:15
И Светият Дух също ни свидетелства за това; защото, след като е казал преди това: