Деяния 15:14
Симон обясни как Бог най-напред посети езичниците, за да вземе измежду тях народ за Своето Име.
Матей 4:18
И като ходеше край Галилейското езеро, видя двама братя – Симон, наречен Петър, и брат му Андрей – че хвърляха мрежа в езерото, понеже бяха рибари.
Матей 10:2
А ето имената на дванадесетте апостоли: първият – Симон, който се нарича Петър, и брат му Андрей; Яков Зеведеев и брат му Йоан;
Лука 22:31-34
31
(И Господ каза:) Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска, за да ви пресее като жито,
32
но Аз се молих за теб, да не отслабне твоята вяра; и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си.
33
Петър Му каза: Господи, готов съм да отида с Теб и в тъмница, и на смърт.
34
А Той каза: Казвам ти, Петре, петелът няма да пропее днес, докато ти три пъти не се отречеш, че Ме познаваш.
Йоан 1:42
�� го заведе при Иисус. А Иисус се вгледа в него и каза: Ти си Симон, син на Йона; ти ще се наричаш Кифа, което се превежда: камък.
Йоан 21:15-17
15
А когато закусиха, Иисус каза на Симон Петър: Симоне Йонов, любиш ли Ме повече отколкото тези? Каза Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той му каза: Храни агънцата Ми.
16
Пак му каза втори път: Симоне Йонов, любиш ли Ме? Каза Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той му каза: Паси овцете Ми.
17
Каза му трети път: Симоне Йонов, обичаш ли Ме? Петър се натъжи за това, че трети път му каза: Обичаш ли Ме?; и Му каза: Господи, Ти всичко знаеш; Ти познаваш, че Те обичам. Иисус му каза: Храни овцете Ми.
1 Петрово 1:1
Петър, апостол на Иисус Христос, до пришълците, пръснати из Понт, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния,
Йоан 12:26
Ако служи някой на Мен, нека последва Мен; и където съм Аз, там ще бъде и служителят Ми. Който служи на Мен, него ще почете Моят Отец.
Римляни 1:1
Павел, слуга на Иисус Христос, призован за апостол, отделен за Божието благовестие,
Лука 11:49
Затова и Божията премъдрост каза: Ще им изпращам пророци и апостоли; и някои от тях ще убият и изгонят,
Йоан 20:21
И Иисус пак им каза: Мир вам! Както Отец изпрати Мен, така и Аз изпращам вас.
1 Коринтяни 9:1
Не съм ли свободен? Не съм ли апостол? Не видях ли Иисус, нашия Господ? Не сте ли вие моето дело в Господа?
1 Коринтяни 15:9
Защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен да се нарека апостол, понеже гоних Божията църква.
Галатяни 2:8
защото Този, който подейства в Петър за апостолство между обрязаните, подейства и в мен за апостолство между езичниците –
Ефесяни 3:5
която в други поколения не беше известена на човешките синове, както сега се откри на Неговите свети апостоли и пророци чрез Духа,
Ефесяни 4:11
И Той даде едни да бъдат апостоли, други – пророци, други – благовестители, а други – пастири и учители
1 Петрово 5:1
И така, старейшините, които са между вас, увещавам аз, който също съм старейшина и свидетел на страданията на Христос, и участник на славата, която има да се яви:
2 Петрово 1:4
чрез които ни се подариха най-големи и скъпоценни обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлата от страстите поквара в света —
Деяния 15:8
И Сърцеведецът Бог им засвидетелства, като даде и на тях Светия Дух, както и на нас;
Деяния 15:9
и не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им чрез вяра.
Римляни 1:12
тоест, за да се утеша заедно с вас, всеки чрез вярата, която е в другия – и вашата, и моята.
2 Коринтяни 4:13
А като имаме един и същ дух на вяра, както е писано: ?Повярвах, затова и говорих“, то и ние, понеже вярваме, затова и говорим,
Ефесяни 4:5
един Господ, една вяра, едно кръщение,
Филипяни 1:29
Защото на вас ви е дадено относно Христос не само да вярвате в Него, но и да страдате заради Него,
2 Тимотей 1:5
Понеже си припомням за твоята нелицемерна вяра, която първо се намираше в баба ти Лоида и в майка ти Евникия, а както съм уверен – и в теб.
Тит 1:1
Павел, слуга на Бога и апостол на Иисус Христос според вярата на Божиите избрани и познаването на истината, която е според благочестието,
Тит 1:4
до Тит, моето истинско по общата ни вяра дете: Благодат и мир от Бог Отец и Господ Иисус Христос, нашия Спасител!
1 Петрово 1:7
така че изпитването на вашата вяра – по-скъпоценна от златото, което е преходно, но пак се изпитва чрез огън – да излезе за хвала и почест, и слава, когато се яви Иисус Христос,
1 Петрово 2:7
За вас обаче, които вярвате, Той е скъпоценност, а за тези, които не вярват: „Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла“,
Еремия 33:16
В онези дни Юда ще се спаси и Ерусалим ще живее в безопасност. И това е името, с което се нарича: ГОСПОД, наша правда.
Римляни 1:17
Защото в Него се открива Божията правда от вяра към вяра, както е писано: ?Праведният чрез вяра ще живее.“
Римляни 3:21-26
21
Но сега отделно от закона се яви Божията правда, за която свидетелстват законът и пророците,
22
тоест Божието оправдание чрез вяра в Иисус Христос, за всички (и на всички), които вярват; защото няма разлика,
23
защото всички съгрешиха и са лишени от Божията слава,
24
но се оправдават даром от Неговата благодат чрез изкуплението, което е в Христос Иисус.
25
Него Бог постави за умилостивение чрез Неговата кръв посредством вяра; за да покаже Своята правда в прощението на греховете, извършени по-напред, когато Бог дълготърпеше,
26
за да покаже Своята правда в настоящото време – че Той е справедлив и че оправдава този, който вярва в Иисус.
1 Коринтяни 1:30
А вие сте от Него в Христос Иисус, който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление;
2 Коринтяни 5:21
който за нас направи грешен Онзи, който не знаеше грях, за да станем ние в Него праведни пред Бога.
Филипяни 3:9
и да се намеря в Него, като нямам моята правда, която е от закона, а тази, която е чрез вярата в Христос – правдата, която е от Бога въз основа на вяра,
Исая 12:2
Ето, Бог ми е спасение — ще се уповавам и няма да се боя, защото сила моя и песен моя е Господ БОГ и Той стана мое спасение.
Лука 1:47
и зарадва се духът ми в Бога, Спасителя мой.
Тит 2:13
като очакваме блажената надежда и явяването на славата на нашия велик Бог и Спасител Иисус Христос,