Псалми 19:7-9
9
страхът от ГОСПОДА е чист, пребъдва вечно; присъдите на ГОСПОДА са истинни и всички до една справедливи.
8
наредбите на ГОСПОДА са прави, веселят сърцето; заповедта на ГОСПОДА е светла, просветлява очите;
7
Законът на ГОСПОДА е съвършен, освежава душата; свидетелството на ГОСПОДА е вярно, прави невежия мъдър;
Исая 8:20
Да се върнат при закона и свидетелството! Ако не говорят според това слово, наистина няма за тях зазоряване.
Исая 41:21-23
22
Нека ги приведат и нека ни кажат какво ще стане! Кажете предишното, какво е било, за да го вземем присърце и да узнаем следствието му! Или известете ни бъдещето,
23
кажете какво идва после, за да познаем, че сте богове. Да, направете някакво добро или направете някакво зло, за да се ужасим и да го видим всички заедно.
21
Представете делото си, казва ГОСПОД, приведете силните си доказателства, казва Царят на Яков.
Исая 41:26-23
Лука 16:29-31
29
Но Авраам каза: Имат Мойсей и пророците, нека слушат тях.
30
А той каза: Не, отче Аврааме; но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят.
31
Тогава той му каза: Ако не слушат Мойсей и пророците, то и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят.
Йоан 5:39
Вие изследвате Писанията, защото мислите, че в тях имате вечен живот; и те са, които свидетелстват за Мен,
Деяния 17:11
А беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха словото с голяма готовност и всеки ден изследваха Писанията, за да видят дали това е вярно.
Деяния 15:29
да се въздържате от ядене на идоложертвено, кръв и удушено, и от блудство; от които, ако се пазите, ще направите добре. Здравейте!
Яков 2:8
Обаче ако изпълнявате царския закон според писанието: „Да любиш ближния си като себе си“, добре правите.
3 Йоаново 1:6
които свидетелстваха за твоята любов пред църквата. Добре ще направиш да ги изпратиш по начин, който е достоен за Бога,
Псалми 119:105
Твоето слово е светило за крака ми и светлина за пътеката ми.
Притчи 6:23
Защото заповедта е светилник и законът — светлина, и поучителните изобличения са път на живот,
Исая 9:2
Народът, който ходи в тъмнина, видя голяма светлина; над онези, които живееха в земя на смъртна сянка, осия светлина.
Исая 60:1
Стани, свети, защото дойде светлината ти и славата ГОСПОДНА те осия.
Исая 60:2
Защото, ето, тъмнина покрива земята и мрак — племената; а над теб ще осияе ГОСПОД и славата Му ще се яви над теб.
Матей 4:16
народът, който седеше в тъмнина, видя голяма светлина; и на онези, които седяха в страната и сянката на смъртта, на тях изгря светлина.“
Лука 1:78
поради милосърдието на нашия Бог, с което ни посети Зора отгоре,
Лука 1:79
за да осияе седящите в тъмнина и в сянка на смъртта; и да насочи краката ни в пътя на мира.
Йоан 1:7-9
7
Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината, за да повярват всички чрез него.
8
Той не беше светлината, но свидетелства за светлината;
9
това беше истинската светлина, която, идеща на света, осветлява всеки човек.
Йоан 5:35
Той беше светилото, което гореше и светеше; и вие пожелахте за малко време да се радвате в неговата светлина.
Йоан 8:12
Тогава Иисус пак им говори, като казваше: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, а ще има светлината на живота.
Ефесяни 5:7
И така, не ставайте техни съучастници.
Ефесяни 5:8
Защото някога бяхте тъмнина, но сега сте светлина в Господа. Живейте като деца на светлината –
2 Коринтяни 4:4-6
4
за невярващите, чиито умове е заслепил богът на този свят, за да не би да ги озари светлината на благовестието на славата на Христос, който е образ на Бога.
5
Защото ние не проповядваме себе си — а Христос Иисус като Господ, а себе си като ваши слуги заради Иисус.
6
Защото Бог, който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, е Този, който е огрял в сърцата ни, за да даде светлината на познанието на Божията слава в лицето на Иисус Христос.
1 Йоаново 5:10
Който вярва в Божия Син, има свидетелството в себе си; който не вярва в Бога, Го е направил лъжец, защото не е повярвал на свидетелството, с което Бог е свидетелствал за Своя Син.
Откровение 2:28
И ще му дам зорницата.
Откровение 22:16
Аз, Иисус, изпратих ангела Си да ви засвидетелства това за църквите. Аз съм Коренът и Родът на Давид, светлата Утринна Звезда.