Матей 17:6
И учениците, като чуха това, паднаха на лицата си и много се уплашиха.
Битие 28:16
А когато Яков се събуди от съня си, каза: Наистина ГОСПОД е на това място, а аз не съм знаел.
Битие 28:17
И се убоя, и каза: Колко е страшно това място! Това не е друго освен Божи дом, това е врата небесна.
Изход 3:1
А Мойсей пасеше стадото на тъста си Йотор, мадиамския свещеник. И като докара стадото зад пустинята, дойде на Божията планина Хорив.
Изход 3:5
И каза: Да не се приближиш тук! Събуй обувките от краката си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя.
Исус Навиев 5:15
А военачалникът на ГОСПОДНАТА войска каза на Иисус: Събуй обувката си от крака си, защото мястото, на което стоиш, е свято. И Иисус направи така.
Исая 11:9
Няма да се върши зло и няма да се погубва по целия Ми свят хълм, защото земята ще се изпълни със знание за ГОСПОДА, както водите покриват морето.
Исая 56:7
ще ги доведа в светия Си хълм и ще ги зарадвам в Своя молитвен дом. Всеизгарянията им и жертвите им ще бъдат благоугодни на олтара Ми, защото домът Ми ще се нарече молитвен дом за всичките народи.
Захария 8:3
Така казва ГОСПОД: Върнах се към Сион и ще обитавам сред Ерусалим; и Ерусалим ще се нарече Град на истината, и хълмът на ГОСПОДА на Войнствата — Светият хълм.
Матей 17:6
И учениците, като чуха това, паднаха на лицата си и много се уплашиха.