Матей 11:25-27
25
В онова време Иисус заговори, като каза: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, защото си скрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на невръстните.
26
Да, Отче, защото така Ти се видя угодно.
27
Всичко Ми е предадено от Моя Отец; и освен Отец, никой не познава Сина; нито познава някой Отца, освен Сина и онзи, на когото Синът би благоволил да го открие.
Матей 28:19
И така, идете, правете ученици всичките народи и ги кръщавайте в Името на Отца и Сина и Светия Дух,
Лука 10:22
Всичко Ми е предадено от Моя Отец; и освен Отец, никой не знае кой е Синът; и никой не знае кой е Отец, освен Синът и онзи, на когото Синът би благоволил да открие.
Йоан 3:35
Отец люби Сина и е предал всичко в Неговата ръка.
Йоан 5:21-23
21
Защото, както Отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и Синът съживява тези, които иска.
22
Защото Отец не съди никого, а е предал целия съд на Сина,
23
за да почитат всички Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, не почита Отца, който Го е пратил.
Йоан 5:26-23
Йоан 5:36-23
Йоан 5:37-23
Йоан 6:27
Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която Човешкият Син ще ви даде; защото Бог Отец Него е потвърдил с печата Си.
Йоан 6:37
Всичко, което Ми дава Отец, ще дойде при Мен, и който дойде при Мен, никак няма да го изпъдя;
Йоан 6:39
Това е волята на Моя Отец, който Ме е пратил: от всичко, което Ми е дал, да не изгубя нищо, а да го възкреся в последния ден.
Йоан 10:15
както Отец познава Мен и Аз познавам Отца; и Аз давам живота Си за овцете.
Йоан 10:36
то на Този ли, когото Бог освети и прати на света, вие казвате: Богохулстваш; защото казах: Аз съм Божи Син?
Йоан 13:1-3
1
А преди празника на Пасхата Иисус, като знаеше, че е настанал часът Му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил Своите, които бяха на света, докрай ги възлюби.
2
И по време на вечерята, когато дяволът вече беше внушил в сърцето на Юда Симонов Искариотски да Го предаде,
3
Иисус, като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете Му и че Той от Бога е излязъл и при Бога отива,
Йоан 14:6
Иисус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мен.
Йоан 14:8
Филип Му каза: Господи, покажи ни Отца, и ни е достатъчно.
Йоан 14:9
Иисус му каза: Толкова време съм с вас и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мен, е видял Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца?
Йоан 14:11
Вярвайте Ми, че Аз съм в Отца и Отец – в Мен; или пък вярвайте Ми поради самите дела.
Йоан 17:21
да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мен и Аз в Теб, така и те да бъдат в Нас (едно), за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.
Йоан 20:17
Иисус й каза: Не се вкопчвай в Мен, защото още не съм се възнесъл при Своя Отец; но иди при братята Ми и им кажй: Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог.
Римляни 15:6
така че с един ум и една уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Иисус Христос.
2 Коринтяни 1:3
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Иисус Христос, Отец на милостите и Бог на всяка утеха,
2 Коринтяни 11:31
Бог и Отец на нашия Господ Иисус (Христос), който е благословен до века, знае, че не лъжа.
2 Йоаново 1:3
благодат, милост, мир ще бъдат с нас от Бог Отец и от Господ Иисус Христос, Сина на Отца, в истина и любов.
Юда 1:1
Юда, слуга на Иисус Христос и брат на Яков, до призваните, възлюбени от Бог Отец и пазени в Иисус Христос:
Матей 17:3
И ето, явиха им се Мойсей и Илия, които разговаряха с Него.
Марк 9:7
И се яви облак и ги засени; и от облака дойде глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син. Него слушайте.
Лука 9:34
И докато казваше това, дойде облак и ги засени; и учениците се уплашиха, като влязоха в облака.
Лука 9:35
И от облака дойде глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син. Него слушайте.
Йоан 12:28
Отче, прослави Името Си. Тогава дойде глас от небето: И го прославих, и пак ще го прославя!
Йоан 12:29
На това народът, който стоеше там, като чу, каза: Гръм е. Други пък казаха: Ангел Му говори.
Матей 3:17
и ето, глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в когото благоволих.
Матей 17:5
А докато той още говореше, ето, светъл облак ги засени; и от облака се чу глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син, в когото благоволих; Него слушайте!
Марк 1:11
И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюбен Син, в Теб благоволих.
Марк 9:7
И се яви облак и ги засени; и от облака дойде глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син. Него слушайте.
Лука 3:22
и Светият Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб, и един глас дойде от небето, който казваше: Ти си Моят възлюбен Син; в Теб благоволих.
Лука 9:35
И от облака дойде глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син. Него слушайте.
Исая 42:1
Ето Моят служител, когото подкрепям; Моят избраник, в когото е благоволението на душата Ми. Положих Духа Си на Него, Той ще възвести съд на народите.
Исая 53:10
Но ГОСПОД благоволи Той да бъде съкрушен, остави Го да страда. Когато направи душата Си жертва за вина, ще види потомство, ще продължи дните Си и ГОСПОДНОТО благоволение ще благоуспее в ръката Му.
Матей 12:18
?Ето Моят Служител, когото избрах; Моят Възлюбен, в когото е благоволението на душата Ми. Ще положа Духа Си на Него, и Той ще възвести съд на народите.