2 Петрово 3:3
Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели с подигравки, които ще ходят по своите собствени страсти и ще казват:
2 Петрово 3:4
Къде е обещаното Му пришествие? Защото, откакто са се поминали бащите ни, всичко си стои така, както е било от началото на създанието.
1 Коринтяни 1:17
Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, а да проповядвам благовестието — не с мъдростта на думите, за да не би кръстът на Христос да се лиши от значението си.
1 Коринтяни 1:23
но ние проповядваме разпънатия Христос: за юдеите — препънка, а за езичниците — глупост,
1 Коринтяни 2:1
И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходство в слово или мъдрост да ви известя Божията тайна.
1 Коринтяни 2:4
И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, а с доказателство от Духа и от сила,
2 Коринтяни 2:17
Защото ние не сме като мнозината, които изопачават Божието слово, а говорим искрено в Христос, като от Бога, пред Бога.
2 Коринтяни 4:2
но се отрекохме от тайните дела на срама, като не постъпваме лукаво, нито изопачаваме Божието слово, а като изявяваме истината, препоръчваме себе си на съвестта на всеки човек пред Бога.
2 Коринтяни 12:16
Но нека да е така, че не съм ви натежал, но понеже съм бил хитър, съм ви уловил с измама.
2 Коринтяни 12:17
Припечелих ли аз чрез някои от онези, които изпратих до вас?
Ефесяни 4:14
за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на някое учение, по човешка измама, в лукавство, по хитро измислени заблуди,
2 Солунци 2:9
този, чието идване е според действието на Сатана, съпроводено с всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса
1 Тимотей 1:4
и да не се занимават с измислици и безкрайни родословия, които повече способстват за спорове, отколкото за Божията наредба, която е чрез вяра, така правй.
1 Тимотей 4:7
А нечистите и бабешките басни отхвърляй и обучавай себе си в благочестие.
Тит 1:14
като не обръщат внимание на юдейски басни и на заповеди от хора, които се отвръщат от истината.
Матей 28:18
Тогава Иисус се приближи към тях и им говори, като каза: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.
Марк 9:1
И им каза: Истина ви казвам: има някои от стоящите тук, които няма да вкусят смърт, докато не видят Божието царство, дошло със сила.
Йоан 17:2
както си Му дал власт над всяко създание да даде вечен живот на всички, които си Му дал.
Римляни 1:4
и беше обявен като Божи Син със сила, според Духа на святост, чрез възкресението от мъртвите – Иисус Христос, нашия Господ,
1 Коринтяни 5:4
като сте събрани вие и моят дух със силата на нашия Господ Иисус —
Филипяни 3:21
който ще преобрази нашето унижено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло според действието на Неговата сила, с която Той може да покори всичко на Себе Си.
Малахия 3:2
Но кой може да издържи деня на идването Му? И кой ще устои, когато Той се яви? Защото Той е като огън, който пречиства, и като сапуна на перачи.
Малахия 4:5
Ето, Аз ви изпращам пророк Илия, преди да дойде великият и страшен Ден на ГОСПОДА.
Матей 16:28
Истина ви казвам: има някои от стоящите тук, които никак няма да вкусят смърт, докато не видят Човешкия Син, идещ в царството Си.
Матей 24:3
И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и Му казаха: Кажи ни кога ще бъде това. И какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие и за свършека на света?
Матей 24:27
Защото, както светкавицата излиза от изток и се вижда чак до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.
1 Коринтяни 1:7
така че не ви липсва нито една дарба, като чакате явяването на нашия Господ Иисус Христос,
Юда 1:14
За тях пророкува и Енох, седмият от Адам, като каза: Ето, Господ иде с хилядите си светии
Откровение 1:7
Ето, идва с облаците; и ще Го види всяко око, и онези, които Го прободоха; и всички земни племена ще заридаят заради Него. Да, амин.
Матей 17:1-5
1
И след шест дни Иисус взе със Себе Си Петър, Яков и брат му Йоан и ги заведе на една висока планина.
2
И се преобрази пред тях: лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха бели като светлината.
3
И ето, явиха им се Мойсей и Илия, които разговаряха с Него.
4
И Петър заговори и каза на Иисус: Господи, добре е да сме тук. Ако искаш, аз ще направя тук три шатри – една за Теб, една за Мойсей и една за Илия.
5
А докато той още говореше, ето, светъл облак ги засени; и от облака се чу глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син, в когото благоволих; Него слушайте!
Марк 9:2
И след шест дни Иисус взе Петър, Яков и Йоан и ги заведе на една висока планина насаме; и се преобрази пред тях.
Лука 9:28-32
28
И около осем дни след като каза това, Той взе със Себе Си Петър, Йоан и Яков и се качи на планината да се моли.
29
И като се молеше, видът на лицето Му се измени и облеклото Му стана бяло и блестящо.
30
И ето, двама мъже се разговаряха с Него; те бяха Мойсей и Илия,
31
които се явиха в слава и говореха за Неговата смърт, която Му предстоеше да изпълни в Ерусалим.
32
А Петър и онези, които бяха с него, ги беше налегнал сън; но когато се разбудиха, видяха славата Му и двамата мъже, които стояха с Него.
Йоан 1:14
И Словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.
1 Йоаново 1:1-3
1
Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което гледахме и ръцете ни попипаха за Словото на живота,
2
защото животът се яви и ние видяхме, и свидетелстваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше в Отца и се яви на нас —
3
това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас, а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Иисус Христос.
1 Йоаново 4:14
И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец прати Сина за Спасител на света.