Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
1 Царе 3:18
Тогава Самуил му каза всичките думи и не скри нищо от него. И той каза: ГОСПОД е; нека направи, каквото Му се вижда добро.
2 Царе 15:26
Но ако Той каже така: Нямам благоволение в теб! — ето ме, нека направи с мен, каквото Му се вижда добро!
4 Царе 1:13-15
15
Тогава Ангелът ГОСПОДЕН каза на Илия: Слез с него, не се бой от него. И той стана и слезе с него при царя.
14
Ето, огън слезе от небето и пояде първите двама петдесетници с петдесетте им войници; но сега, нека моят живот бъде скъпоценен пред очите ти!
13
И царят пак прати трети петдесетник с петдесетте му войници. И третият петдесетник се изкачи и дойде, и коленичи пред Илия, и го помоли, като му каза: Божи човече, моля те, нека бъде скъпоценен пред очите ти животът ми и животът на слугите ти, тези петдесет войници!
2 Летописи 30:8
Сега не закоравявайте врата си, като бащите си, а подайте ръка на ГОСПОДА и елате в светилището Му, което е осветил до века, и служете на ГОСПОДА, своя Бог, за да се отвърне от вас яростният Му гняв.
2 Летописи 33:12
И като беше в притеснение, той се помоли на ГОСПОДА, своя Бог, и се смири много пред Бога на бащите си.
2 Летописи 33:13
И Му се помоли и Бог се смили над него и послуша молбата му, и пак го върна в Ерусалим в царството му. Тогава Манасия позна, че ГОСПОД е Бог.
Йов 1:21
И каза: Гол излязох от утробата на майка си и гол ще се върна там. ГОСПОД даде, и ГОСПОД взе; да бъде благословено ГОСПОДНОТО Име.
Йов 40:3-5
5
Веднъж говорих, и да отговарям няма; и два пъти, но няма да прибавя.
4
Ето, нищожен съм — що мога да Ти отговоря? Слагам ръката си на устата си.
3
Тогава Йов отговори на ГОСПОДА и каза:
Йов 42:1-6
6
Затова се гнуся от себе си и се кая в пръст и пепел.
4
Слушай, моля Те, и аз ще говоря. Аз ще Те питам, а ти ме поучавай.
5
Слушал бях за Теб със слушането на ухото, но сега окото ми Те вижда.
3
Ти попита кой е този, който скрива съвет без знание. И така, аз говорих това, което не разбирах — неща твърде чудни за мен, които не познавах.
2
Зная, че Ти можеш всичко и нито едно Твое намерение не може да бъде възпрепятствано.
1
Тогава Йов отговори на ГОСПОДА и каза:
Псалми 32:3-5
5
Изявих Ти греха си и вината си не скрих. Казах: Ще изповядам престъпленията си на ГОСПОДА. И Ти прости вината на греха ми. (Села.)
4
Понеже денем и нощем ръката Ти тежеше върху мен, жизнените ми сокове се обърнаха на лятна суша. (Села.)
3
Когато мълчах, се разложиха костите ми от стенанието ми цял ден.
Псалми 66:3
Кажете на Бога: Колко са страшни делата Ти! Поради величието на Твоята сила враговете Ти ще Ти се покорят лицемерно.
Псалми 68:30
Смъмри зверовете на тръстиката, стадата от бикове с телетата на народите — с покорност да принесат сребърни плочи. Разпръсни народите, които се радват на война.
Еремия 13:18
Кажи на царя и на царицата-майка: Снишете се, седнете, защото падна от главата ви короната на славата ви.
Данаил 4:25
Ще бъдеш изгонен измежду хората и жилището ти ще бъде с полските животни, ще бъдеш хранен с трева като говедата и ще бъдеш мокрен от небесната роса; и ще минат над теб седем времена, докато познаеш, че Всевишният владее над царството на хората и го дава на когото иска.
Данаил 4:32
И ще бъдеш изгонен измежду хората и жилището ти ще бъде с полските животни, и ще бъдеш хранен с трева като говедата; и ще минат над теб седем времена, докато познаеш, че Всевишният владее над царството на хората и го дава на когото иска.
Данаил 4:34-37
34
А в края на дните аз, Навуходоносор, повдигнах очите си към небесата и разумът ми се възвърна. И аз благослових Всевишния и възхвалих и прославих Вечно Живия, чието владичество е вечно владичество, чието царство е от поколение в поколение.
35
И всичките земни жители се считат като нищо пред Него; по волята Си Той постъпва с небесната войска и със земните жители и никой не може да спре ръката Му или да Му каже: Какво правиш Ти?
36
В същото време, когато разумът ми се възвърна, ми се възвърнаха и великолепието ми и блясъкът ми за славата на царството ми; и съветниците ми и големците ми ме търсеха и аз бях отново утвърден в царството си и ми се добави превъзходно величие.
37
Сега аз, Навуходоносор, възхвалявам и величая, и прославям небесния Цар, чиито дела всички са истинни и чиито пътища са справедливи, и който може да смири ходещите горделиво.
Матей 11:29
Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мен, защото съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите почивка за душите си.
Деяния 9:6
И той, треперещ и поразен, каза: Господи, какво искаш да направя? А Господ му каза: Стани и иди в града, и ще ти се каже какво трябва да правиш.
Деяния 16:29-31
29
А той поиска светилник, скочи вътре и разтреперен падна пред Павел и Сила;
30
и ги изведе навън и каза: Господа, какво трябва да направя, за да се спася?
31
А те казаха: Повярвай в Господ Иисус (Христос) и ще се спасиш – ти и домът ти.
Деяния 26:19
Затова, царю Агрипа, не бях непокорен на небесното видение,
Римляни 10:3
Понеже, като не познаваха Божията правда и като искаха да установят своята собствена, не се покориха на Божията правда.
Римляни 14:11
Защото е писано: ?Жив съм Аз, казва Господ, пред Мен ще се преклони всяко коляно, и всеки език ще изповяда Бога.“
Ефесяни 5:21
подчинявайте се един на друг в страх от Христос:
Евреи 12:9
Освен това, имали сме бащи по плът, които са ни наказвали, и ние сме ги почитали; не трябва ли много повече да се покоряваме на Отца на духовете и да живеем?
1 Петрово 2:13
Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт – било на царя, като на върховна власт,
Матей 4:3-11
3
И така, изкусителят дойде и Му каза: Ако си Божи Син, заповядай тези камъни да станат хлябове.
4
А Той в отговор каза: Писано е: ?Не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божиите уста.“
5
Тогава дяволът Го заведе в светия град, постави Го на крилото на храма и Му каза:
6
Ако си Божи Син, хвърли се долу; защото е писано: ?Ще заповяда на ангелите Си за теб, и на ръце ще те носят, да не би да удариш в камък крака си.“
7
Иисус му каза: Писано е още: ?Да не изпитваш Господа, своя Бог.“
8
И дяволът пак Го заведе на една много висока планина, показа Му всичките царства на света и тяхната слава и Му каза:
9
Всичко това ще Ти дам, ако паднеш и ми се поклониш!
10
Тогава Иисус му каза: Махни се, Сатана, защото е писано: ?На Господа, своя Бог, да се покланяш, и само на Него да служиш.“
11
Тогава дяволът Го остави; и ето, ангели дойдоха и Му служеха.
Лука 4:2-13
2
където беше изкушаван от дявола. И не яде нищо през тези дни. И когато те свършиха, Той огладня.
3
И дяволът Му каза: Ако си Божият Син, заповядай на този камък да стане хляб.
4
Но Иисус му отговори: Писано е: ?Не само с хляб ще живее човек, (а с всяко Божие слово).“
5
Тогава дяволът Го изведе (на една висока планина) и като Му показа всичките царства на света в един миг време, Му каза:
6
На Теб ще дам цялата власт и слава на тези царства, защото тя е предадена на мен и аз я давам на когото си искам.
7
И така, ако ми се поклониш, всичко ще бъде Твое.
8
А Иисус в отговор му каза: Писано е: ?На Господа, твоя Бог, да се покланяш и само на Него да служиш.“
9
Тогава Го заведе в Ерусалим, постави Го на крилото на храма и Му каза: Ако си Божият Син, хвърли се оттук долу,
10
защото е писано: ?Ще заповяда на ангелите Си за теб, да те пазят;
11
и на ръце ще те носят, да не би да удариш в камък крака си.“
12
А Иисус в отговор му рече: Казано е: ?Да не изпитваш Господа, своя Бог.“
13
И като изчерпа всяко изкушение, дяволът се оттегли от Него за известно време.
Ефесяни 4:27
и не давайте място на дявола.
Ефесяни 6:11
Облечете се в пълното Божие въоръжение, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.
Ефесяни 6:12
Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните владетели на мрака на този свят, срещу духовете на злото в небесните места.
1 Петрово 5:8
Бъдете трезви, бъдете бдителни, защото вашият противник, дяволът, обикаля като ревящ лъв и търси кого да погълне.
1 Петрово 5:9
Съпротивете му се, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братството ви в света.
Откровение 12:9-11
9
И беше хвърлен големият змей, старовременната змия, наричан дявол и Сатана, който мами целия свят; хвърлен беше на земята и ангелите му бяха хвърлени заедно с него.
10
И чух силен глас на небето, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос, защото се хвърли долу обвинителят на нашите братя, който ги обвинява денем и нощем пред нашия Бог.
11
А те го победиха заради кръвта на Агнето и заради словото на тяхното свидетелство и не възлюбиха живота си дори до смърт.