Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Евреи 9:10
понеже се състоят само от ястия и питиета, и различни умивания, и плътски постановления, наложени, докато дойде времето на правилния ред.
Марк 7:4
и когато се връщат от пазар, не ядат, без да се измият. Има и много други неща, които са приели да спазват – измивания на чаши, глинени и медни съдове (и легла).
Марк 7:8
Вие оставяте Божията заповед и спазвате човешкото предание: (миенето на стомни и на чаши; и правите много други неща).
Лука 11:38
А фарисеят се учуди, като видя, че Той не се изми първо преди обяда.
Матей 3:14
А Йоан Го възпираше, като Му казваше: Аз имам нужда да се кръстя от Теб. И Ти ли идеш при мен?
Матей 20:22
А Иисус в отговор каза: Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз имам да пия, (и да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам)? Казаха Му: Можем.
Матей 20:23
Той им каза: Моята чаша наистина ще пиете (и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите), но да седнете от дясната Ми страна и от лявата Ми страна не е Мое да дам, а ще се даде на онези, за които е било приготвено от Моя Отец.
Матей 28:19
И така, идете, правете ученици всичките народи и ги кръщавайте в Името на Отца и Сина и Светия Дух,
Марк 16:16
Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден.
Лука 3:16
Йоан отговори на всички, като каза: Аз ви кръщавам с вода, но идва Онзи, който е по-силен от мен, на когото не съм достоен да развържа ремъка на сандалите Му. Той ще ви кръсти със Светия Дух и огън.
Лука 12:50
Но имам кръщение, с което трябва да се кръстя, и колко се измъчвам, докато то се извърши!
Йоан 1:33
И аз не Го познах; но Онзи, който ме прати да кръщавам с вода, Той ми каза: Онзи, над когото видиш да слиза Духът и да остава върху Него, Той е, който кръщава със Светия Дух.
Йоан 3:25
Тогава възникна спор от страна на учениците на Йоан с един юдеин относно очистването.
Йоан 3:26
И дойдоха при Йоан и му казаха: Равви, Онзи, който беше с теб отвъд Йордан, за когото ти свидетелства, ето, Той кръщава и всички отиват при Него.
Йоан 4:1
И така, когато Господ узна, че фарисеите чули, че Иисус придобивал и кръщавал повече ученици от Йоан –
Йоан 4:2
не че Сам Иисус кръщаваше, а учениците Му –
Деяния 2:38
А Петър им каза: Покайте се и нека всеки от вас се кръсти в Името на Иисус Христос за прощаване на греховете ви; и ще приемете дара на Светия Дух.
Деяния 2:41
И така, тези, които приеха словото му, се кръстиха; и в същия ден се прибавиха около три хиляди души.
Деяния 8:12
Но когато повярваха на Филип, който благовестяваше за Божието царство и Името на Иисус Христос, се кръщаваха и мъже, и жени.
Деяния 8:13
Самият Симон също повярва и като се кръсти, постоянно придружаваше Филип и се удивляваше, като гледаше знаменията и великите чудеса, които се вършеха.
Деяния 8:16
защото Той не беше слязъл още върху нито един от тях, а те бяха само кръстени в Името на Иисус Христос.
Деяния 8:36-38
36
И като вървяха по пътя, дойдоха до една вода. И скопецът каза: Ето вода, какво ми пречи да се кръстя?
37
(И Филип каза: Ако вярваш с цялото си сърце, можеш. А той в отговор каза: Вярвам, че Иисус Христос е Божият Син.)
38
Тогава заповяда да се спре колесницата и двамата – и Филип, и скопецът – слязоха във водата, и той го кръсти.
Деяния 10:47
Може ли някой да забрани водата, за да не се кръстят тези, които приеха Светия Дух, както и ние?
Деяния 16:15
И като се кръсти тя и домът й, ни помоли, казвайки: Ако ме признавате за вярваща в Господа, влезте в къщата ми и останете! И ни принуди.
Деяния 16:33
И той ги взе в същия час през нощта и им изми раните, и незабавно се кръсти – той и всичките негови.
Деяния 19:2-5
2
И им каза: Приехте ли Светия Дух, като повярвахте? А те му отговориха: Даже не сме чули дали има Свети Дух.
3
И каза: А в какво се кръстихте? А те рекоха: В Йоановото кръщение.
4
А Павел каза: Йоан е кръщавал с кръщението на покаяние, като е казвал на народа да вярва в Този, който щеше да дойде след него, тоест в Иисус.
5
И като чуха това, се кръстиха в Името на Господ Иисус.
Римляни 6:3
Или не знаете, че ние всички, които бяхме кръстени в Христос Иисус, бяхме кръстени в Неговата смърт?
Римляни 6:4
И така, ние бяхме погребани с Него чрез кръщение в смъртта, така че, както Христос беше възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.
1 Коринтяни 1:12-17
12
Искам да кажа, че всеки от вас казва: Аз съм Павлов; А аз — Аполосов; А аз — Кифов; А пък аз — Христов.
13
Нима Христос се е разделил? Нима Павел беше разпънат за вас? Или се кръстихте в името на Павел?
14
Благодаря на Бога, че не съм кръстил никого от вас освен Крисп и Гай,
15
за да не каже никой, че сте били кръстени в моето име.
16
Кръстих още и Стефаниновия дом. Освен тях не помня да съм кръстил някой друг.
17
Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, а да проповядвам благовестието — не с мъдростта на думите, за да не би кръстът на Христос да се лиши от значението си.
1 Коринтяни 10:2
и всички в Мойсей са се кръстили в облака и в морето,
1 Коринтяни 12:13
Защото всички ние — било юдеи или гърци, било роби или свободни — бяхме кръстени в един Дух, за да съставляваме едно тяло, и всички с един Дух бяхме напоени.
Колосяни 2:12
Погребани бяхте с Него в кръщението, в Него бяхте и съвъзкресени чрез вяра в действието на Бога, който Го възкреси от мъртвите.
1 Петрово 3:20
които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в дните на Ной, докато се правеше ковчегът, в който малцина, тоест осем души, се спасиха през вода,
1 Петрово 3:21
чийто образ, кръщението, и сега ви спасява – не измиването на плътската нечистота, а молбата към Бога за чиста съвест – чрез възкресението на Иисус Христос,
Деяния 6:6
които поставиха пред апостолите; и те, като се помолиха, положиха ръце на тях.
Деяния 8:14-18
14
А като чуха апостолите, които бяха в Ерусалим, че Самария приела Божието слово, изпратиха там Петър и Йоан,
15
които, като слязоха, се помолиха за тях, за да приемат Светия Дух;
16
защото Той не беше слязъл още върху нито един от тях, а те бяха само кръстени в Името на Иисус Христос.
17
Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Светия Дух.
18
А Симон, като видя, че с полагането на ръцете на апостолите се даваше Светият Дух, им донесе пари,
Деяния 13:3
Тогава, като постиха и се помолиха, положиха ръце на тях и ги изпратиха.
Деяния 19:6
И когато Павел положи ръце на тях, Светият Дух дойде на тях; и говореха на езици и пророкуваха.
Евреи 11:35
жени приемаха мъртвите си възк��есени. А други бяха мъчени, като не приемаха да бъдат освободени, за да получат по-добро възкресение,
Исая 26:19
Ще оживеят мъртвите ти, моите мъртви тела ще възкръснат. Събудете се и запейте радостно вие, които обитавате в пръстта, защото росата ти е като росата на тревите и земята ще роди мъртвите.
Езекил 37:1-14
1
Ръката на ГОСПОДА беше върху мен и ме изведе чрез ГОСПОДНИЯ Дух и ме постави насред полето, а то беше пълно с кости.
2
И ме преведе наоколо покрай тях, и ето, бяха твърде много по лицето на полето, и ето, бяха твърде сухи.
3
И ми каза: Сине човешки, могат ли да оживеят тези кости? И казах: Господи, БОЖЕ, Ти знаеш.
4
И ми каза: Пророкувай за тези кости и им кажи: Сухи кости, слушайте ГОСПОДНОТО слово!
5
Така казва Господ БОГ на тези кости: Ето, ще направя да влезе във вас дихание и ще оживеете.
6
И ще сложа върху вас сухожилия и ще направя да ви израсне плът, и ще ви покрия с кожа, и ще дам дихание във вас, и ще оживеете; и ще познаете, че Аз съм ГОСПОД.
7
И пророкувах, както ми беше заповядано; и настана шум, когато пророкувах, и ето, брожение, и костите се събраха, кост с костта си.
8
И видях и ето, по тях се появиха сухожилия и израсна плът, и кожа ги покри отгоре, но дихание нямаше в тях.
9
И ми каза: Пророкувай за диханието! Пророкувай, сине човешки, и кажи на диханието: Така казва Господ БОГ: Ела, дихание, от четирите ветрища, и дъхни върху тези убити, и ще оживеят!
10
И пророкувах, както ми заповяда; и диханието дойде в тях и те оживяха, и се изправиха на краката си — една много, много голяма войска.
11
И ми каза: Сине човешки, тези кости са целият израилев дом. Ето, те казват: Изсъхнаха костите ни и надеждата ни се изгуби; свършено е с нас.
12
Затова пророкувай и им кажи: Така казва Господ БОГ: Ето, Аз отварям гробовете ви и ще ви изведа от гробовете ви, народе Мой, и ще ви заведа в израилевата земя.
13
И ще познаете, че Аз съм ГОСПОД, когато отворя гробовете ви и ви изведа от гробовете ви, народе Мой.
14
И ще дам Своя дух във вас и ще оживеете, и ще ви поставя в земята ви; и ще познаете, че Аз, ГОСПОД, изговорих това и го извърших, заявява ГОСПОД.
Данаил 12:2
И много от спящите в пръстта на земята ще се събудят — едните за вечен живот, а другите за позор и вечно презрение.
Матей 22:23-32
23
В същия ден дойдоха при Него садукеи, които казват, че няма възкресение, и Го попитаха, като казаха:
24
Учителю, Мойсей е казал: Ако някой умре бездетен, брат му да се ожени за жена му и да създаде потомство на брат си.
25
А между нас имаше седем братя; и първият се ожени и умря, и като нямаше потомство, остави жена си на брат си;
26
също и вторият, и третият – до седмия.
27
А след всички умря и жената.
28
И така, при възкресението на кого от седемте ще бъде жена? Защото те всичките я имаха.
29
А Иисус в отговор им каза: Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила.
30
Защото във възкресението нито се женят, нито се омъжват, а са като (Божии) ангели на небето.
31
А за възкресението на мъртвите не сте ли чели онова, което ви е говорено от Бога, който казва:
32
?Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов“? Той не е Бог на мъртвите, а на живите.
Лука 14:14
и ще бъдеш блажен, защото те нямат с какво да ти отплатят и ще ти бъде отплатено във възкресението на праведните.
Йоан 5:29
и ще излязат: онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот; а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.
Йоан 11:24
Марта Му каза: Зная, че ще възкръсне във възкресението на последния ден.
Йоан 11:25
Иисус й каза: Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мен, ако и да умре, ще живее;
Деяния 4:2
възмутени за това, че те поучаваха народа и проповядваха в Името на Иисус възкресението от мъртвите.
Деяния 17:18
После с него започнаха да се препират и някои от философите епикурейци и стоици. И едни казаха: Какво иска да каже този празнословец?, а други: Вижда се, че е проповедник на чужди богове, защото благовестваше за Иисус и възкресението.
Деяния 17:31
защото е назначил ден, когато ще съди света справедливо чрез Човека, когото е определил; за което е дал уверение на всички, като Го е възкресил от мъртвите.
Деяния 17:32
А като чуха за възкресението на мъртвите, едни се подиграваха, а други казаха: Пак ще те слушаме за това.
Деяния 23:6
А когато Павел разбра, че една част са садукеи, а другите – фарисеи, извика в Синедриона: Братя, аз съм фарисей, син на фарисеи; съдят ме поради надеждата и възкресението на мъртвите!
Деяния 24:15
и че се надявам на Бога, че ще има възкресение на мъртвите – и на праведни, и на неправедни – което и те сами очакват.
Деяния 24:21
освен ако е само в този вик, който нададох, като стоях между тях: За възкресението на мъртвите ме съдите днес.
Деяния 26:8
А защо смятате за невероятно това, че Бог възкресява мъртвите?
Римляни 6:5
Защото, ако сме съединени заедно чрез смърт, подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, (подобно на Неговото);
1 Коринтяни 15:13-57
13
Ако няма възкресение на мъртвите, тогава и Христос не е бил възкресен.
14
А ако Христос не е бил възкресен, тогава нашата проповед е празна и вашата вяра също е празна.
15
При това, ние се намираме в положение на Божии лъжесвидетели, защото свидетелствахме за Бога, че е възкресил Христос, когото Той няма да е възкресил, ако мъртвите наистина не се възкресяват.
16
Защото, ако мъртвите не се възкресяват, тогава и Христос не е бил възкресен;
17
а ако Христос не е бил възкресен, вашата вяра е суетна; вие сте още в греховете си.
18
Тогава и тези, които са починали в Христос, са погинали.
19
Ако се надяваме на Христос само в този живот, то от всичките хора ние сме най-окаяните.
20
Но сега Христос е възкресен от мъртвите и стана първият плод от починалите.
21
Понеже, както чрез един човек дойде смъртта, така чрез един Човек дойде възкресението на мъртвите.
22
Защото, както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще оживеят.
23
Но всеки на своя ред: Христос — първият плод; а после тези, които са Христови — при Неговото пришествие.
24
Тогава ще бъде краят, когато Той предаде царството на Бога и Отца, когато унищожи всяко началство и всяка власт, и сила,
25
защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под краката Си.
26
Последният враг, който ще бъде унищожен, е смъртта.
27
Защото Бог "е покорил всичко под краката Му". Но когато казва, че всичко е покорено, ясно е, че се изключва Този, който Му е покорил всичко.
28
А когато всичко Му бъде покорено, тогава и Самият Син ще се покори на Този, който Му е покорил всичко, за да бъде Бог всичко във всичко.
29
Иначе какво ще правят тези, които се кръщават заради мъртвите? Ако мъртвите изобщо не се възкресяват, защо тогава се кръщават заради тях?
30
Защо и ние се излагаме на опасност всеки час?
31
Братя, с похвалата заради вас, която имам в Христос Иисус, нашия Господ, аз всеки ден умирам.
32
Ако, по човешки казано, аз съм се борил със зверове в Ефес, какво ме ползва? Ако мъртвите не се възкресяват, "нека ядем и пием, защото утре ще умрем."
33
Не се мамете. Лошите другари покваряват добрите нрави.
34
Събудете се за правдата и не съгрешавайте, защото някои от вас не познават Бога. Това казвам, за да се засрамите.
35
Но някой ще каже: Как се възкресяват мъртвите? И с какво тяло идват?
36
Глупако! Това, което ти сееш, не оживява, ако не умре.
37
И когато го сееш, не посяваш тялото, което ще изникне, а голо зърно, пшенично или някое друго,
38
а Бог му дава тяло, каквото е искал, и на всяко семе — негово собствено тяло.
39
Всяка плът не е еднаква; а една е плътта на хората, а друга — плътта на животните, друга — на птиците и друга — на рибите.
40
И има небесни тела и земни тела. Но блясъкът на небесните е един, а на земните — друг;
41
един е блясъкът на слънцето, друг — блясъкът на луната и друг — блясъкът на звездите; а и звезда от звезда се различава по блясък.
42
Така е и възкресението на мъртвите. Сее се в тление, възкръсва в нетление;
43
сее се в безчестие, възкръсва в слава; сее се в немощ, възкръсва в сила;
44
сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Има одушевено тяло, има и духовно тяло.
45
Така е и писано: "Първият човек, Адам, стана жива душа", последният Адам стана животворящ дух.
46
Обаче не е първо духовното, а одушевеното, и после духовното.
47
Първият човек е от земята — пръстен; вторият Човек е от небето.
48
Какъвто е пръстеният, такива са и пръстените; и какъвто е Небесният, такива са и небесните.
49
И както сме се облекли в образа на пръстения, така ще се облечем и в образа на Небесния.
50
А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследява нетленното.
51
Ето, казвам ви една тайна: не всички ще починем, но всички ще се изменим
52
в един миг, в мигване на око, при последната тръба; защото тръбата ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.
53
Защото това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното — да се облече в безсмъртие.
54
А когато това тленното се облече в нетление и това смъртното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне написаното слово: "Погълната беше смъртта победоносно."
55
"О, смърт, къде ти е победата? О, смърт, къде ти е жилото?"
56
Но жилото на смъртта е грехът, а силата на греха е законът;
57
но благодарение да бъде на Бога, който ни дава победата чрез нашия Господ Иисус Христос!
Филипяни 3:21
който ще преобрази нашето унижено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло според действието на Неговата сила, с която Той може да покори всичко на Себе Си.
1 Солунци 4:14-18
14
Защото, ако вярваме, че Иисус умря и възкръсна, така и Бог ще приведе починалите чрез Иисус с Него.
15
Защото това ви казваме чрез словото от Господа: че ние, живите, останалите до Господното пришествие, няма да изпреварим починалите.
16
Понеже Сам Господ ще слезе от небето с команда, с гласа на архангел и с Божия тръба; и мъртвите в Христос първо ще възкръснат;
17
после ние, живите, останалите, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаци да срещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа.
18
И така, насърчавайте се един друг с тези думи.
2 Тимотей 2:18
които се отклониха от истината, като казват, че възкресението вече е станало, и събарят вярата на някои.
Еклесиаст 12:14
защото Бог ще доведе всяко дело на съда над всичко скрито, било то добро или зло.
Матей 25:31-46
31
А когато дойде Човешкият Син в славата Си и всичките (свети) ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол.
32
И ще се съберат пред Него всичките народи; и ще ги раздели едни от други, както овчарят разделя овцете от козите;
33
и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите – от лявата.
34
Тогава Царят ще каже на тези, които са от дясната Му страна: Елате вие, благословени от Отца Ми, и наследете царството, приготвено за вас от създаването на света;
35
защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте;
36
гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.
37
Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен и Те нахранихме; или жаден и Те напоихме?
38
И кога Те видяхме странник и Те прибрахме; или гол и Те облякохме?
39
И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме?
40
А Царят в отговор ще им каже: Истина ви казвам: понеже сте направили това на един от тези Мои най-малки братя, на Мен сте го направили.
41
Тогава ще каже и на тези, които са от лявата Му страна: Идете си от Мен, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели;
42
защото огладнях и не Ме нахранихте; ожаднях и не Ме напоихте;
43
странник бях и не Ме прибрахте; гол бях и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях и не Ме посетихте.
44
Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога Те видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме?
45
Тогава Той в отговор ще им каже: Истина ви казвам: понеже не сте направили това на нито един от тези най-малките, и на Мен не сте го направили.
46
И тези ще отидат във вечно наказание, а праведните – във вечен живот.
Деяния 17:31
защото е назначил ден, когато ще съди света справедливо чрез Човека, когото е определил; за което е дал уверение на всички, като Го е възкресил от мъртвите.
Деяния 24:25
И когато той говореше за правда, за себеобуздание и за идещия съд, Феликс уплашен отговори: Засега си иди и когато намеря време, ще те повикам.
Римляни 2:5-10
5
Но с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие справедливият съд на Бога,
6
който ще отплати на всекиго според делата му:
7
вечен живот на тези, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие;
8
и гняв и негодувание на онези, които са себелюбиви и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата;
9
скръб и неволя на всяка човешка душа, която върши зло – първо на юдеина, после и на гърка;
10
а слава и почест, и мир на всеки, който върши добро – първо на юдеина, после и на гърка.
Римляни 2:16-10
2 Коринтяни 5:10
Защото всички ние трябва да се явим пред Христовото съдилище, за да получи всеки според това, което е правил в тялото – било добро, или зло.
2 Петрово 3:7
Така, със същото слово, са съхранени и днешните небе и земя, пазени за огън до деня на съда и погибелта на нечестивите хора.
Юда 1:14
За тях пророкува и Енох, седмият от Адам, като каза: Ето, Господ иде с хилядите си светии
Юда 1:15
да извърши съд над всички и да обяви за виновни всички безбожници за всичките безбожни дела, които са извършили в безбожие, и за всичките жестоки думи, които безбожните грешници са говорили против Него.
Откровение 20:10-15
10
И дяволът, който ги мамеше, беше хвърлен в езерото от огън и сяра, където са и звярът, и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем и нощем в цялата вечност.
11
И видях един голям бял престол и Седящия на него, от Чието лице побягнаха земята и небето и не се намери място за тях.
12
Видях и мъртвите, големи и малки, да стоят пред престола; и се разгънаха едни книги; и се разгъна и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бяха съдени според написаното в книгите – според делата си.
13
И морето предаде мъртвите, които бяха в него, и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бяха съдени – всеки според делата си.
14
И смъртта и адът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт.
15
И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той беше хвърлен в огненото езеро.