Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Евреи 13:7
Помнете онези, които ви ръководят, които са ви говорили Божието слово, и подражавайте на вярата им, като гледате следствията от техния начин на живот.
Исая 49:2
Направи устата ми като остър меч, скри ме под сянката на ръката Си и ме направи излъскана стрела, скри ме в колчана Си.
Лука 8:11
А значението на тази притча е това: Семето е Божието слово.
Деяния 4:31
И като се помолиха, мястото, където бяха събрани, се разтърси и всички бяха изпълнени със Светия Дух, и с дързост говореха Божието слово.
2 Коринтяни 2:17
Защото ние не сме като мнозината, които изопачават Божието слово, а говорим искрено в Христос, като от Бога, пред Бога.
2 Коринтяни 4:2
но се отрекохме от тайните дела на срама, като не постъпваме лукаво, нито изопачаваме Божието слово, а като изявяваме истината, препоръчваме себе си на съвестта на всеки човек пред Бога.
Откровение 20:4
И видях престоли; и седнаха на тях, и им се даде да съдят. Видях и душите на онези, които бяха обезглавени заради Иисусовото свидетелство и заради Божието слово и които не се бяха поклонили на звяра, нито на неговия образ, и не бяха приели белега на челото си и на ръката си. И те оживяха и царуваха с Христос хиляда години.
Псалми 110:2
ГОСПОД ще простре от Сион скиптъра на силата Ти: Владей сред враговете Си!
Псалми 119:130
Изявяването на Твоите думи дава светлина и разум на невежите.
Еклесиаст 12:11
Думите на мъдрите са като остени и думите на събраните мъдрости са като добре забити гвоздеи, дадени от един Пастир.
Исая 55:11
така ще бъде словото Ми, което излиза от устата Ми — няма да се върне празно при Мен, а ще извърши волята Ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам.
Еремия 23:29
Не е ли словото Ми като огън, заявява ГОСПОД, и като чук, който троши скала?
Римляни 1:16
Защото не се срамувам от благовестието (Христово), понеже то е Божията сила за спасение на всеки, който вярва – първо за юдеина, а после и за гърка.
1 Коринтяни 1:24
но за самите призвани — и юдеи, и гърци — Христос, Божия сила и Божия мъдрост.
2 Коринтяни 10:4
Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, а са силни пред Бога за събаряне на крепости.
2 Коринтяни 10:5
Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всяка мисъл да се покорява на Христос.
1 Солунци 2:13
И затова и ние непрестанно благодарим на Бога за това, че като приехте чрез нас словото на Божието послание, го приехте не като човешко слово, а като Божие слово, каквото е наистина, което и действа във вас, вярващите.
Яков 1:18
От Собствената Си воля ни е родил чрез словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания.
1 Петрово 1:23
тъй като се новородихте не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието слово, което живее и трае (до века).
Йоан 6:51
Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее до века; и хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, (която Аз ще дам) за живота на света.
1 Петрово 2:4
При Него като идвате, като при жив камък, от хората отхвърлен, но от Бога избран и скъпоценен,
1 Петрово 2:5
вие също като живи камъни се съграждате в духовен дом, свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Иисус Христос.
Псалми 45:3
Препаши меча Си на бедрото Си, Силни, в славата Си и величието Си!
Псалми 149:6
Славословия на Бога ще бъдат в устата им и двуостър меч — в ръката им,
Притчи 5:4
но последствията й са горчиви като пелин, остри като двуостър меч.
Исая 11:4
а ще съди с правда сиромасите и ще решава с правота за смирените на земята. Ще порази земята с жезъла на устата Си и с диханието на устните Си ще умъртви нечестивия.
Исая 49:2
Направи устата ми като остър меч, скри ме под сянката на ръката Си и ме направи излъскана стрела, скри ме в колчана Си.
Деяния 2:37
Като чуха, те, ужилени в сърцата си, казаха на Петър и на другите апостоли: Какво да направим, братя?
Деяния 5:33
А те, като чуха това, се късаха от яд и възнамеряваха да ги убият.
Ефесяни 6:17
Вземете също шлема на спасението и меча на Духа, който е Божието слово.
Откровение 1:16
И в дясната Си ръка имаше седем звезди, и от устата Му излизаше меч, остър и от двете страни, и лицето Му светеше, както свети слънцето в силата си.
Откровение 2:16
Покай се! Ако ли не, ще дойда при теб скоро и ще воювам против тях с меча, който излиза от устата Ми.
Откровение 19:15
От устата Му излизаше остър меч, с който да порази нациите; и Той ще ги пасе с желязна тояга и ще стъпче лина на яростния гняв на Всемогъщия Бог.
Откровение 19:21
А останалите бяха избити с меча на Яздещия на коня, с меча, който излизаше от устата Му. И всичките птици се наситиха с месата им.
Псалми 139:2
Ти знаеш сядането ми и ставането ми, разбираш мислите ми отдалеч.
Еремия 17:10
Аз, ГОСПОД, изследвам сърцето, изпитвам вътрешностите, за да дам на всекиго според пътищата му, плода на делата му.
1 Коринтяни 14:24
Но ако всички пророкуват и влезе някой невярващ или неучен, той се обвинява от всички и се осъжда от всички,
1 Коринтяни 14:25
тайните на сърцето му се откриват; и така, той ще падне на лицето си, ще се поклони пред Бога и ще изповяда, че Бог наистина е между вас.
Ефесяни 5:13
А всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината, понеже всяко нещо, което става явно, е светлина.
Откровение 2:23
и децата й ще убия с мор. И всичките църкви ще познаят, че Аз съм Този, който изпитвам вътрешностите и сърцата; и ще дам на всеки от вас според делата му.