Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Деяния 26:8
А защо смятате за невероятно това, че Бог възкресява мъртвите?
Деяния 23:6
А когато Павел разбра, че една част са садукеи, а другите – фарисеи, извика в Синедриона: Братя, аз съм фарисей, син на фарисеи; съдят ме поради надеждата и възкресението на мъртвите!
Деяния 24:15
и че се надявам на Бога, че ще има възкресение на мъртвите – и на праведни, и на неправедни – което и те сами очакват.
Деяния 24:21
освен ако е само в този вик, който нададох, като стоях между тях: За възкресението на мъртвите ме съдите днес.
Деяния 28:20
По тази причина ви повиках, за да ви видя и да ви говоря, защото заради надеждата на Израил съм вързан с тази верига.
Деяния 3:24
И всичките пророци от Самуил и след него, колкото са говорили, и те са предизвестили за тези дни.
Деяния 13:32
И ние ви носим сега блага вест за обещанието, дадено на бащите,
Деяния 13:33
че Бог го изпълни за нас, техните деца, като издигна Иисус; както е писано и във втория Псалм: ?Ти си Мой Син, Аз днес Те родих.“
Битие 3:15
Ще поставя и вражда между теб и жената, и между твоето семе и нейното семе; то ще ти смаже главата, а ти ще му смажеш петата.
Битие 12:3
Ще благословя онези, които те благославят, и ще прокълна онзи, който те кълне, и в теб ще се благославят всички земни племена.
Битие 22:18
В твоето потомство ще се благославят всичките народи на земята, защото си послушал гласа Ми.
Битие 26:4
и ще умножа потомството ти като небесните звезди и ще дам на потомството ти всички тези земи, и в твоето потомство ще се благославят всичките народи на земята,
Битие 49:10
Няма да липсва скиптър от Юда, нито жезъл на управление отсред краката му, докато дойде Сило. На него ще се покоряват народите.
Второзаконие 18:15
ГОСПОД, твоят Бог, ще ти издигне отсред теб, от братята ти пророк като мен — него слушайте.
2 Царе 7:12
Когато се изпълнят дните ти и легнеш при бащите си, Аз ще издигна потомъка ти след теб, който ще излезе от тялото ти, и ще утвърдя царството му.
2 Царе 7:13
Той ще построи дом за Името Ми и Аз ще утвърдя престола на царството му до века.
Йов 19:25-27
27
когото сам аз ще видя и моите очите ще гледат, но не като чужденец. Вътрешностите ми вътре в мен топят се.
25
Защото зная, че е жив Изкупителят ми, и че в последното време ще застане на земята.
26
И след като изтлее кожата ми, пак от плътта си ще видя Бога,
Псалми 2:6-12
11
Слугувайте на ГОСПОДА със страх и радвайте се с трепет.
12
Целувайте Сина, за да не се разгневи и да погинете на пътя, когато след малко пламне Неговият гняв. Блажени всички, които се уповават на Него.
10
Затова сега, вразумете се, царе, поучете се, земни съдии.
9
Ще ги управляваш с желязна тояга, ще ги строшиш като грънчарски съд.
8
Поискай от Мен и Аз ще Ти дам за наследство народите, и за притежание — земните краища.
7
Аз ще възвестя наредбата на ГОСПОДА. Той Ми каза: Ти си Мой Син, Аз днес Те родих.
6
Ще каже: Я Аз помазах Своя Цар на Сион, светия Си хълм!
Псалми 40:6-8
6
Жертва и принос Ти не си пожелал; отворил си уши в мен; всеизгаряне и принос за грях не си поискал.
7
Тогава казах: Ето, идвам; в свитъка на книгата е писано за мен.
8
Радвам се да върша волята Ти, Боже мой, и Твоят закон е вътре във вътрешностите ми.
Псалми 98:2
ГОСПОД изяви спасението Си, откри правдата Си пред очите на народите.
Псалми 110:1-4
4
ГОСПОД се закле и няма да се разкае: Ти си свещеник до века според Мелхиседековия чин!
3
Народът Ти ще бъде готов в деня на силата Ти. В свято великолепие от скута на зората ще са за Теб като росата Твоите млади.
2
ГОСПОД ще простре от Сион скиптъра на силата Ти: Владей сред враговете Си!
1
(По слав. 109) Псалм на Давид. Каза ГОСПОД на моя Господ: Седи от дясната Ми страна, докато направя враговете Ти подножие под краката Ти.
Псалми 132:11
ГОСПОД се закле на Давид в истина и няма да се отвърне от нея: Ще поставя на престола ти от плода на тялото ти.
Псалми 132:17
Там ще направя да изникне рог на Давид; приготвил съм светилник за помазаника Си.
Исая 4:2
В онзи ден издънката ГОСПОДНА ще бъде за красота и за слава, и плодът на земята — за гордост и великолепие за избавените на Израил.
Исая 7:14
Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девицата ще зачене и ще роди син, и ще го нарече Емануил.
Исая 9:6
Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на рамото Му; и Името Му ще се нарече: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.
Исая 9:7
Разширяващата се власт и мирът няма да имат край на престола на Давид и над неговото царство, за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и чрез правда, отсега и до века. Ревността на ГОСПОДА на Войнствата ще извърши това.
Исая 11:1-5
5
Правдата ще бъде пояс през кръста Му и верността ще бъде пояс на бедрата Му.
4
а ще съди с правда сиромасите и ще решава с правота за смирените на земята. Ще порази земята с жезъла на устата Си и с диханието на устните Си ще умъртви нечестивия.
2
И Духът на ГОСПОДА ще почива на Него — Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и сила, Дух на знание и страх от ГОСПОДА.
3
И Той ще благоволи в страха от ГОСПОДА и няма да съди според гледането на очите си, и няма да решава според слушането на ушите си,
1
И ще израсте пръчка от Есеевия пън и издънка от корените му ще носи плод.
Исая 40:9-11
11
Той ще пасе стадото Си като овчар, ще събере агнетата със силата Си, ще ги носи в пазвата Си и ще води полека дойните.
10
Ето, Господ БОГ ще дойде със сила и силата Му ще владее за Него. Ето, наградата Му е с Него и отплатата Му — пред Него.
9
Изкачи се на висока планина, ти, Сионе, който носиш добра вест! Издигни силно гласа си, ти, Ерусалиме, който носиш добра вест! Издигни глас, не бой се, кажи на юдовите градове: Ето вашият Бог!
Исая 42:1-4
3
Смазана тръстика няма да пречупи и тлеещ фитил няма да угаси; ще възвести съда според истината.
4
Няма да отслабне, нито да отпадне, докато установи правосъдие на земята. И островите ще очакват Неговия закон.
1
Ето Моят служител, когото подкрепям; Моят избраник, в когото е благоволението на душата Ми. Положих Духа Си на Него, Той ще възвести съд на народите.
2
Нито ще извика, нито ще издигне глас, нито ще се чуе гласът му навън.
Исая 53:10-12
12
Затова ще Му определя за дял великите и със силните ще дели плячка — затова, че предаде Себе Си на смърт и към престъпници беше причислен. А Той понесе греха на мнозина и ходатайства за престъпниците.
11
Ще види плод от мъката на душата Си и ще се насити. Праведният Ми Слуга ще оправдае мнозината чрез познаването Му от тях и ще се натовари с беззаконията им.
10
Но ГОСПОД благоволи Той да бъде съкрушен, остави Го да страда. Когато направи душата Си жертва за вина, ще види потомство, ще продължи дните Си и ГОСПОДНОТО благоволение ще благоуспее в ръката Му.
Исая 61:1-3
3
да наредя за наскърбените в Сион; да им дам венец вместо пепел, масло на радост — вместо плач, облекло на хваление — вместо унил дух, за да се наричат дървета на правда, насадени от ГОСПОДА за Негова прослава.
2
да проглася благоприятната ГОСПОДНА година и деня на възмездието от нашия Бог; да утеша всички наскърбени;
1
Духът на Господ БОГ е на Мен, защото ГОСПОД Ме е помазал да благовествам на бедните; изпратил Ме е да превържа съкрушените по сърце, да проглася освобождение на пленниците и отваряне на затвора на вързаните;
Еремия 23:5
Ето, идват дни, заявява ГОСПОД, когато ще издигна на Давид праведна издънка; и Той ще царува като цар и ще постъпва разумно, и ще върши правосъдие и правда в земята.
Еремия 23:6
В неговите дни Юда ще се спаси и Израил ще живее в безопасност. И това е името му, с което ще се нарича: ГОСПОД, наша правда.
Еремия 33:14-17
14
Ето, идват дни, заявява ГОСПОД, когато ще изпълня доброто слово, което говорих за израилевия дом и за юдовия дом.
15
В онези дни и в онова време ще направя да израсне на Давид праведна издънка; и Той ще извърши правосъдие и правда на земята.
16
В онези дни Юда ще се спаси и Ерусалим ще живее в безопасност. И това е името, с което се нарича: ГОСПОД, наша правда.
17
Защото така казва ГОСПОД: Никога няма да липсва на Давид мъж, който да седи на престола на израилевия дом.
Езекил 17:22-24
22
Така казва Господ БОГ: Ще взема Аз от върха на високия кедър и ще го посадя; от най-високите му клончета ще откъсна едно крехко клонче и Аз ще го посадя на висока и извисена планина.
23
На издигнатата израилева планина ще го посадя. И то ще покара клончета, ще дава плод и ще стане великолепен кедър. Под него ще живеят всякакви птици, всякакви пернати — под сянката на клоните му ще живеят.
24
И всичките дървета на полето ще познаят, че Аз, ГОСПОД, сниших високото дърво, извисих ниското дърво, изсуших зеленото дърво и направих сухото дърво да се раззелени. Аз, ГОСПОД, изговорих това и ще го извърша.
Езекил 21:27
Ще го преобърна, преобърна, преобърна; и това няма вече да бъде, докато дойде онзи, на когото принадлежи правосъдието; на него ще го дам.
Езекил 34:23-25
23
И ще издигна над тях един пастир да ги пасе — слугата Ми Давид. Той ще ги пасе и той ще им бъде пастир.
24
Аз, ГОСПОД, ще им бъда Бог и слугата Ми Давид ще бъде княз между тях. Аз, ГОСПОД, изговорих това.
25
И ще направя с тях завет на мир и ще махна злите зверове от земята и те ще живеят безопасно в пустинята и ще спят в горите.
Езекил 37:24
И слугата Ми Давид ще бъде цар над тях и всички ще имат един пастир; и ще ходят в правилата Ми и ще пазят наредбите Ми, и ще ги вършат.
Данаил 2:34
Ти си гледал, докато се е откъснал камък, но не от ръце, който е ударил образа в краката му от желязо и глина и ги е разбил.
Данаил 2:35
Тогава едновременно желязото, глината, бронзът, среброто и златото са се разбили и са станали като прах от летните хармани; и вятърът ги е отнесъл и никакво място не се е намерило за тях. А камъкът, който е ударил образа, е станал голяма планина и е изпълнил цялата земя.
Данаил 2:44
И в дните на тези царе небесният Бог ще издигне царство, което до века няма да се разруши и управлението му няма да бъде оставено на друг народ; а то ще разбие и довърши всички тези царства и самото то ще пребъде до века,
Данаил 2:45
понеже си видял, че от планината се е откъснал камък, но не с ръце, и е разбил желязото, бронза, глината, среброто и златото. Великият Бог е известил на царя какво ще стане след това. Сънят е верен и тълкуванието му — достоверно.
Данаил 7:13
Гледах в нощните видения, и ето, с небесните облаци идваше един като Човешки Син и стигна до Стария по дни; и Го доведоха пред Него.
Данаил 7:14
И на Него се даде владичество и слава, и царство, за да Му служат всички народи, племена и езици. Неговото владичество е вечно владичество, което няма да премине, и царството Му е царство, което няма да се разруши.
Данаил 9:24-26
24
Седемдесет седмици са определени за народа ти и за светия ти град за свършване на престъплението и за слагане на край на греховете, и за правене на умилостивение за беззаконието, и за въвеждане на вечна правда, за зап��чатване на видение и пророчество, и за помазване на Пресвятото м��сто.
25
И така, знай и разбирай: От излизането на словото да се възстанови и съгради Ерусалим до Помазаника, Княза, ще бъдат седем седмици и шестдесет и две седмици; и ще бъде възстановен и съграден, с улици и окоп, и то в размирни времена.
26
И след шестдесет и две седмици Помазаникът ще бъде отмахнат и няма да има нищо. И народът на идващия княз ще разруши града и светилището; и краят му ще бъде чрез наводнение; и до края: война, определени опустошения.
Осия 3:5
После израилевите синове ще се обърнат и ще потърсят ГОСПОДА, своя Бог, и царя си Давид. И ще дойдат с трепет при ГОСПОДА и при Неговата добрина в последните дни.
Йоил 2:32
И всеки, който призове Името на ГОСПОДА, ще се спаси, защото на хълма Сион и в Ерусалим ще има избавление, както каза ГОСПОД, и сред останалите, които ГОСПОД ще призове.
Амос 9:11
В онзи ден ще издигна падналата скиния на Давид и ще зазидам проломите й и ще издигна развалините й, и ще я съградя както в древните дни,
Амос 9:12
за да завладеят остатъка от Едом и всичките народи, които се наричат с Името Ми, заявява ГОСПОД, който прави това.
Авдий 1:21
И спасители ще се изкачат на хълма Сион, за да съдят хълма на Исав. И царството ще бъде на ГОСПОДА.
Михей 5:2
А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си твърде малък, за да бъдеш между юдовите хиляди, от теб ще излезе за Мен Един, който ще бъде владетел в Израил; и произходът Му е от начало, от дните на вечността.
Михей 7:20
Ще покажеш вярност към Яков и милост към Авраам, както си се клел на бащите ни от древните дни.
Софоний 3:14-17
14
Пей, сионска дъще, извикай от радост, Израилю! Радвай се и се весели от все сърце, ерусалимска дъще!
15
ГОСПОД отмени присъдите ти, отвърна врага ти; Царят на Израил, ГОСПОД, е сред теб; няма вече да видиш зло.
16
В онзи ден ще се каже на Ерусалим: Не се бой! Сионе, да не отслабват ръцете ти!
17
ГОСПОД, твоят Бог, е сред теб. Силният ще те спаси, ще се весели за теб с радост, ще мълчи в любовта си, ще ликува за теб с песен.
Захария 2:10
Пей и се радвай, сионска дъще, защото, ето, Аз идвам и ще обитавам сред теб, заявява ГОСПОД.
Захария 2:11
И в онзи ден много народи ще се прилепят към ГОСПОДА и ще Ми бъдат народ. И Аз ще обитавам сред теб и ще познаеш, че ГОСПОД на Войнствата Ме е изпратил при теб.
Захария 6:12
и му говори и кажи: Така говори ГОСПОД на Войнствата и казва: Ето мъж, Издънка е името му; и ще израсте от мястото си и ще съгради храма ГОСПОДЕН.
Захария 9:9
Радвай се много сионска дъще, викай от радост, ерусалимска дъще! Ето, твоят Цар идва при теб; Той е праведен и спасител, смирен, и яздещ на магаре, и на магаренце, рожба на магарица.
Захария 13:1
В онзи ден ще се отвори извор за Давидовия дом и за ерусалимските жители за очистване от грях и нечистота.
Захария 13:7
Меч, събуди се против пастира Ми, против мъжа, който Ми е съдружник, заявява ГОСПОД на Войнствата. Порази пастира и овцете ще се разпръснат; и Аз ще обърна ръката Си върху малките.
Малахия 3:1
Ето, Аз изпращам вестителя Си, който ще устрои пътя пред Мен. И Господ, когото търсите, внезапно ще дойде в храма Си. Да, Ангелът на завета, когото желаете, ето, идва, казва ГОСПОД на Войнствата.
Малахия 4:2
А на вас, които се боите от името Ми, ще изгрее слънцето на правдата с изцеление в крилете си. И ще излезете и ще се разиграете като телета от обора.
Лука 1:69
И въздигна рог на спасение за нас в дома на слугата Си Давид,
Лука 1:70
както е говорил чрез устата на светите Си пророци от вековете,
Римляни 15:8
И аз казвам, че Иисус Христос стана Служител на обрязаните заради Божията истина, за да утвърди обещанията, дадени на бащите,
Галатяни 3:17
И това казвам, че завет, предварително потвърден от Бога, не може да бъде развален от закона, появил се четиристотин и тридесет години по-късно, така че обещанието да бъде унищожено.
Галатяни 3:18
Защото, ако наследството е по закона, то вече не е по обещание; а Бог го подари на Авраам чрез обещание.
Галатяни 4:4
но когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, който се роди от жена, роди се и под закона,
Тит 2:13
като очакваме блажената надежда и явяването на славата на нашия велик Бог и Спасител Иисус Христос,
1 Петрово 1:11
като издирваха кое или какво време посочваше Христовият Дух, който беше в тях, когато предизвестяваше страданията на Христос и последващите ги слави.
1 Петрово 1:12
И им се откри, че не за себе си, а за вас служеха те в това, което сега ви се извести чрез онези, които ви проповядваха благовестието чрез Светия Дух, изпратен от небесата, в което и ангели желаят да надникнат.