2 Тимотей 3:10
А ти си последвал изцяло учението ми, поведението, целта, вярата, дълготърпението, любовта, твърдостта,
Деяния 22:3
Аз съм юдеин, роден в Тарс Киликийски, а възпитан в този град при краката на Гамалиил, изучен строго в предадения от бащите ни закон. И бях ревностен за Бога, както сте и всички вие днес;