Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Битие 3:15
Ще поставя и вражда между теб и жената, и между твоето семе и нейното семе; то ще ти смаже главата, а ти ще му смажеш петата.
Псалми 22:1-69
30
Потомство ще Му слугува; ще се разказва за Господа на идещото поколение.
31
Те ще дойдат, ще възвестяват правдата Му на народ, който ще се роди, защото Той извърши това.
27
Ще си спомнят и ще се обърнат към ГОСПОДА всичките земни краища и ще се поклонят пред Теб всичките племена на народите,
28
защото царството е на ГОСПОДА и Той владее над народите.
29
Ще ядат и ще се поклонят всичките богати на земята; ще се наведат пред Него всички, които слизат в пръстта — и никой не може да опази живота си.
26
Сиромасите ще ядат и ще се наситят; ще хвалят ГОСПОДА онези, които Го търсят. Сърцето ви ще живее вечно!
25
От Теб е моето хваление в голямото събрание: ще изпълня обещанията си пред онези, които Му се боят.
24
Защото не е презрял и не се е отвърнал от скръбта на оскърбения, нито е скрил лицето Си от него; а послуша, когато той извика към Него.
20
Избави душата ми от меча, едничката ми душа от силата на кучето.
21
Спаси ме от устата на лъва и от рогата на дивите говеда. Ти ме послуша!
22
Ще възвестявам Името Ти на братята си, сред събранието ще Те хваля.
23
Вие, които се боите от ГОСПОДА, хвалете Го! Всички вие, потомци на Яков, славете Го! И бойте се от Него, всички вие, потомци на Израил!
18
Разделят дрехите ми помежду си и за одеждата ми хвърлят жребий.
19
Но Ти, ГОСПОДИ, не се отдалечавай; сило моя, побързай ми на помощ!
17
Мога да преброя всичките си кости. Те гледат, взират се в мен.
16
Защото кучета ме наобиколиха; обкръжи ме глутница злодеи; прободоха ръцете ми и краката ми.
14
Излях се като вода и разглобиха се всичките ми кости; сърцето ми стана като восък, разтопи се сред вътрешностите ми.
15
Силата ми изсъхна като черепка и езикът ми залепва за небцето ми; и си ме свел в праха на смъртта.
12
Много бикове ме наобиколиха; силни васански бикове ме обкръжиха.
13
Раззинаха устата си срещу мен, като лъв, който разкъсва и реве.
9
Но Ти си Този, който ме извади от утробата, Ти ми даде упование на майчините ми гърди.
10
На Теб бях оставен от раждането, от утробата на майка ми Ти си мой Бог.
8
Упова се на ГОСПОДА — нека го избави, нека го освободи, понеже има благоволение в него!
11
Да не се отдалечиш от мен, защото близо е скръбта, защото няма помощник!
7
Всички, които ме гледат, ми се присмиват, кривят уста, клатят глава:
6
А аз съм червей, а не човек, укор на хората и презрян от народа.
4
На Теб се уповаваха бащите ни, уповаваха се и Ти ги избави.
5
Към Теб извикаха и бяха спасени, на Теб се уповаха и не бяха посрамени.
2
Боже мой, викам денем, но не отговаряш; и нощем, и нямам покой.
3
Но Ти си свят, Ти, който обитаваш между хваленията на Израил.
1
(По слав. 21) За първия певец. По музиката на Кошутата на зората. Псалм на Давид. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил — далеч от избавлението ми, от думите на стона ми?
Исая 53:1-12
12
Затова ще Му определя за дял великите и със силните ще дели плячка — затова, че предаде Себе Си на смърт и към престъпници беше причислен. А Той понесе греха на мнозина и ходатайства за престъпниците.
11
Ще види плод от мъката на душата Си и ще се насити. Праведният Ми Слуга ще оправдае мнозината чрез познаването Му от тях и ще се натовари с беззаконията им.
10
Но ГОСПОД благоволи Той да бъде съкрушен, остави Го да страда. Когато направи душата Си жертва за вина, ще види потомство, ще продължи дните Си и ГОСПОДНОТО благоволение ще благоуспее в ръката Му.
8
От утеснение и от съд беше грабнат. А рода Му кой ще обясни? Защото беше отсечен отсред земята на живите; заради престъплението на Моя народ беше поразен.
9
И гробът Му се определи при безбожните, но остана при богатия в смъртта Си; защото не е извършил неправда и не е имало измама в устата Му.
6
Всички ние блуждаехме като овце, отбихме се всеки в своя собствен път — и ГОСПОД направи да Го постигне беззаконието на всички ни.
7
Той беше мъчен, но се унижи и не отвори устата Си. Като агне, водено на клане, и като овца, която пред стригачите си не издава глас, и Той не отвори устата Си.
5
Но Той беше прободен заради нашите престъпления, беше съсипан заради нашите беззакония; върху Него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние бяхме изцелени.
4
А Той всъщност понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние Го счетохме за наказан, поразен от Бога и унижен.
2
Защото израсна пред Него като издънка и като корен от суха земя. Нямаше вид, нито великолепие, че да погледнем на Него, нито изглед, че да Го харесаме —
3
презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и свикнал с печал. И като някой, от когото отвръщат лице, беше презрян и не Го счетохме за нищо.
1
Кой е повярвал на известието ни? И на кого се е открила мишцата ГОСПОДНА?
Данаил 9:24-26
24
Седемдесет седмици са определени за народа ти и за светия ти град за свършване на престъплението и за слагане на край на греховете, и за правене на умилостивение за беззаконието, и за въвеждане на вечна правда, за зап��чатване на видение и пророчество, и за помазване на Пресвятото м��сто.
25
И така, знай и разбирай: От излизането на словото да се възстанови и съгради Ерусалим до Помазаника, Княза, ще бъдат седем седмици и шестдесет и две седмици; и ще бъде възстановен и съграден, с улици и окоп, и то в размирни времена.
26
И след шестдесет и две седмици Помазаникът ще бъде отмахнат и няма да има нищо. И народът на идващия княз ще разруши града и светилището; и краят му ще бъде чрез наводнение; и до края: война, определени опустошения.
Захария 12:10
И ще излея на Давидовия дом и на ерусалимските жители дух на благодат и на молитви; и те ще погледнат на Мен, когото прободоха. И ще плачат за Него, както се оплаква единствен син, и ще скърбят за Него, както се скърби за първороден.
Захария 13:7
Меч, събуди се против пастира Ми, против мъжа, който Ми е съдружник, заявява ГОСПОД на Войнствата. Порази пастира и овцете ще се разпръснат; и Аз ще обърна ръката Си върху малките.
Лука 18:31-33
31
И като взе дванадесетте при Себе Си, им каза: Ето, изкачваме се към Ерусалим и всичко, което е писано чрез пророците за Човешкия Син, ще се изпълни,
32
защото ще бъде предаден на езичниците, които ще се подиграят с Него и ще Го оскърбят, и ще Го заплюят,
33
и ще Го бият, и ще Го убият; и на третия ден ще възкръсне.
Лука 24:26
Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в Своята слава?
Лука 24:46
И им каза: Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден,
1 Коринтяни 15:3
Защото ви предадох преди всичко това, което и аз приех — че Христос умря за греховете ни според Писанията,
Деяния 26:8
А защо смятате за невероятно това, че Бог възкресява мъртвите?
Деяния 2:23-32
23
Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпънахте и убихте чрез ръката на беззаконници.
24
Него Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно Той да бъде държан от нея.
25
Защото Давид казва за Него: ?Винаги гледах Господа пред себе си; понеже Той е отдясно ми, за да не се поклатя.
26
Затова се зарадва сърцето ми и развесели езикът ми, а още и плътта ми ще престоява в надежда;
27
защото няма да оставиш душата ми в ада, нито ще допуснеш Твоя Светия да види изтление.
28
Изявил си ми пътищата на живота; в присъствието Си ще ме изпълниш с радост.“
29
Братя, нека да ви кажа свободно за патриарха Давид, че и умря, и беше погребан, и гробът му е при нас и до днес.
30
И така, понеже беше пророк и знаеше, че Бог с клетва му беше обещал, че ще постави един от неговите потомци на престола му,
31
той предвидя и каза за възкресението на Христос, че нито Той беше оставен в ада, нито плътта Му видя изтление.
32
Този Иисус Бог възкреси, на което ние всички сме свидетели.
Деяния 13:34
А че Го е възкресил от мъртвите, за да не се връща никога повече в изтлението, бе казал така: ?Ще ви дам верните милости, обещани на Давид.“
Псалми 16:8-11
11
Ще ми изявиш пътя на живота, в Твоето присъствие има пълнота от радости, отдясно на Теб — веселия навеки.
9
Затова сърцето ми се радва и душата ми ликува, и плътта ми също ще почива в увереност,
10
защото няма да оставиш душата ми в Шеол, нито ще позволиш Светия Твой да види изтление.
8
Винаги слагам ГОСПОДА пред себе си, понеже е отдясно ми, няма да се поклатя.
Исая 53:10-12
12
Затова ще Му определя за дял великите и със силните ще дели плячка — затова, че предаде Себе Си на смърт и към престъпници беше причислен. А Той понесе греха на мнозина и ходатайства за престъпниците.
11
Ще види плод от мъката на душата Си и ще се насити. Праведният Ми Слуга ще оправдае мнозината чрез познаването Му от тях и ще се натовари с беззаконията им.
10
Но ГОСПОД благоволи Той да бъде съкрушен, остави Го да страда. Когато направи душата Си жертва за вина, ще види потомство, ще продължи дните Си и ГОСПОДНОТО благоволение ще благоуспее в ръката Му.
Матей 27:53
които, като излязоха от гробовете след Неговото възкресение, влязоха в светия град и се явиха на мнозина.
Йоан 10:18
Никой не Ми го отнема, а Аз от Себе Си го давам. Имам право да го дам и имам право пак да го взема. Тази заповед получих от Своя Отец.
Йоан 11:25
Иисус й каза: Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мен, ако и да умре, ще живее;
1 Коринтяни 15:20-23
20
Но сега Христос е възкресен от мъртвите и стана първият плод от починалите.
21
Понеже, както чрез един човек дойде смъртта, така чрез един Човек дойде възкресението на мъртвите.
22
Защото, както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще оживеят.
23
Но всеки на своя ред: Христос — първият плод; а после тези, които са Христови — при Неговото пришествие.
Колосяни 1:18
И Той е главата на тялото, тоест на църквата; Той е Началото, Първородният от мъртвите, за да има първенство във всичко.
Откровение 1:5
и от Иисус Христос, верния Свидетел, Първородния на мъртвите и Началника на земните царе. На Този, който ни люби и ни е освободил от нашите грехове чрез кръвта Си,
Деяния 26:18
да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете и наследство между онези, които са осветени чрез вяра в Мен.
Лука 2:32
светлина, която да просвещава езичниците, и за слава на Твоя народ Израил.