Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Деяния 26:17
като те изваждам от юдейския народ и от езичниците, между които те пращам,
Деяния 14:19
Между това дойдоха юдеи от Антиохия и Икония, които убедиха народа; и те биха Павел с камъни и го извлякоха вън от града, като мислеха, че е умрял.
Деяния 14:20
Но когато учениците се събраха около него, той стана и влезе в града; и на другия ден отиде с Варнава в Дервия.
Деяния 16:25
Но посред нощ Павел и Сила се молеха и пееха химни на Бога, а затворниците ги слушаха.
Деяния 16:26
И изведнъж стана голямо земетресение, така че основите на тъмницата се поклатиха, и веднага всички врати се отвориха и оковите на всички се развързаха.
Деяния 18:9
И Господ каза на Павел нощем във видение: Не бой се, а говори и не млъквай,
Деяния 18:10
защото Аз съм с теб и никой няма да те нападне и да ти стори зло; защото имам много хора в този град.
Деяния 21:31-33
31
И когато искаха да го убият, до хилядника на полка стигна известие, че целият Ерусалим е размирен.
32
И той веднага взе войници и стотници и изтича долу при тях. А те, като видяха хилядника и войниците, престанаха да бият Павел.
33
Тогава хилядникът се приближи и го хвана, и заповяда да го оковат с две вериги, и разпитваше кой е той и какво е направил.
Деяния 23:10
И понеже разпрата стана голяма, хилядникът, боейки се да не би да разкъсат Павел, заповяда на войниците да слязат и да го грабнат отсред тях, и да го заведат в крепостта.
Деяния 23:11
И през следващата нощ Господ застана до него и каза: Дерзай, Павле! Защото както си свидетелствал за Мен в Ерусалим, така трябва да свидетелстваш и в Рим.
Деяния 23:16-22
16
Но синът на сестрата на Павел, като чу за засадата, отиде и влезе в крепостта, и съобщи на Павел.
17
Тогава Павел повика един от стотниците и каза: Заведи този младеж при хилядника, защото има да му съобщи нещо.
18
И той го взе, заведе го при хилядника и каза: Затворникът Павел ме повика и ми се помоли да доведа това момче при теб, защото имало да ти каже нещо.
19
А хилядникът го взе за ръка и като се оттегли настрана, го попита насаме: Какво има да ми съобщиш?
20
А той каза: Юдеите се наговориха да те помолят да заведеш Павел утре долу в Синедриона, уж че искат да разпитат по-подробно за него.
21
Но ти не се съгласявай, защото го причакват повече от четиридесет души от тях, които са се заклели да не ядат, нито да пият, докато не го убият; и сега са готови, като чакат твоето обещание.
22
И така, хилядникът остави младежа да си отиде, като му поръча: На никого да не кажеш, че си ми съобщил това!
1 Царе 7:12
Тогава Самуил взе един камък и го постави между Масфа и Сен, и го нарече Евен-Езер, като каза: Дотук ни помогна ГОСПОД.
Езра 8:31
И на дванадесетия ден от първия месец тръгнахме от реката Аава, за да отидем в Ерусалим; и ръката на нашия Бог беше над нас и Той ни избави от ръката на врага и от засади по пътя.
Псалми 18:47
Бог, който отмъсти за мен и покори под мен народите,
Псалми 66:12
направил си хора да яздят на главите ни. Преминахме през огън и вода, но Ти ни изведе в изобилие.
Псалми 118:10-13
13
Ти ме блъсна силно, за да падна, но ГОСПОД ми помогна.
12
Заобиколиха ме като пчели, но угаснаха като огън от тръни. Да, с Името на ГОСПОДА ще ги изтребя.
11
Заобиколиха ме, да, заобиколиха ме, но с Името на ГОСПОДА ще ги изтребя.
10
Всички народи ме заобиколиха, но с Името на ГОСПОДА ще ги изтребя.
Псалми 124:1-3
1
(По слав. 123) Песен на изкачванията. На Давид. Ако не беше ГОСПОД откъм нас — нека каже сега Израил —
2
ако не беше ГОСПОД откъм нас, когато се надигнаха хора против нас,
3
тогава те щяха да ни погълнат живи, когато яростта им се разпали против нас;
Псалми 124:8-3
2 Коринтяни 1:8-10
8
Защото не искаме, братя, да не знаете за скръбта, която ни сполетя в Азия – че бяхме изключително притеснени, свръх силите си, така че дори се отчаяхме за живота си;
9
но ние самите бяхме приели смъртната присъда в себе си, за да не се уповаваме на себе си, а на Бога, който възкресява мъртвите,
10
който ни избави от толкова близка смърт и още избавя и на когото се надяваме, че пак ще ни избавя,
2 Тимотей 3:11
гоненията, страданията, които ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в Листра. Какви гонения издържах, и от всички тях ме избави Господ!
2 Тимотей 4:17
Но Господ беше с мен и ме укрепи, за да се оповести напълно посланието чрез мен и да чуят всички езичници; и аз бях избавен от лъвови уста.
2 Тимотей 4:18
И Господ ще ме избави от всяко зло дело и ще ме спаси и въведе в Небесното Си царство, на когото да бъде слава за вечни векове. Амин.
Деяния 20:20-27
20
как не пропуснах да ви изявя нищо от това, което е било полезно, и да ви поучавам и публично, и по къщите,
21
като проповядвах и на юдеи, и на гърци покаяние пред Бога и вяра в нашия Господ Иисус Христос.
22
И сега, ето, аз отивам, заставен духом, в Ерусалим, без да зная какво ще ме сполети там,
23
освен че Светият Дух свидетелства във всеки град, казвайки, че ме очакват окови и скърби.
24
Но не ме е грижа за нищо, нито ми е скъп животът, стига само да завърша с радост пътя си и служението, което приех от Господ Иисус – да проповядвам благовестието на Божията благодат.
25
И сега, ето, аз зная, че всички вие, между които ходих и проповядвах Царството, няма да видите вече лицето ми.
26
Затова аз ви свидетелствам в този ден, че съм чист от кръвта на всички;
27
защото не се посвених да ви изявя цялата Божия воля.
Откровение 11:18
Нациите се разгневиха, и дойде Твоят гняв и времето да се съдят мъртвите и да дадеш наградата на Своите слуги, пророците, и на светиите, и на онези, които се боят от Твоето Име, малки и големи, и да унищожиш онези, които унищожават земята.
Откровение 20:12
Видях и мъртвите, големи и малки, да стоят пред престола; и се разгънаха едни книги; и се разгъна и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бяха съдени според написаното в книгите – според делата си.
Деяния 26:6
А сега стоя пред съда заради надежда в обещанието, което Бог е дал на бащите,
Деяния 3:21-24
21
когото небето трябва да приеме до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от древността чрез устата на Своите свети пророци.
22
Защото Мойсей е казал: ?Господ Бог ще ви издигне от братята ви Пророк като мен; Него слушайте във всичко, което ще ви каже;
23
и всяка душа, която не послуша този Пророк, ще бъде изтребена от народа.“
24
И всичките пророци от Самуил и след него, колкото са говорили, и те са предизвестили за тези дни.
Лука 24:27
И като започна от Мойсей и от всичките пророци, им тълкуваше писаното за Него във всичките Писания.
Лука 24:44
И им каза: Тези са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за Мен в Мойсеевия закон, в пророците и в псалмите.
Лука 24:46
И им каза: Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден,
Деяния 24:14
Но това ти изповядвам, че според учението, което те наричат ерес, така служа на бащиния ни Бог, като вярвам всичко, което е писано в закона и в пророците,
Деяния 28:23
И като му определиха ден, мнозина от тях дойдоха при него там, където живееше; и от сутрин до вечер той им обясняваше и свидетелстваше за Божието царство, и ги уверяваше за Иисус и от Мойсеевия закон, и от пророците.
Матей 17:4
И Петър заговори и каза на Иисус: Господи, добре е да сме тук. Ако искаш, аз ще направя тук три шатри – една за Теб, една за Мойсей и една за Илия.
Матей 17:5
А докато той още говореше, ето, светъл облак ги засени; и от облака се чу глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син, в когото благоволих; Него слушайте!
Лука 16:29-31
29
Но Авраам каза: Имат Мойсей и пророците, нека слушат тях.
30
А той каза: Не, отче Аврааме; но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят.
31
Тогава той му каза: Ако не слушат Мойсей и пророците, то и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят.
Йоан 1:17
защото законът беше даден чрез Мойсей, а благодатта и истината дойдоха чрез Иисус Христос.
Йоан 1:45
Филип намери Натанаил и му каза: Намерихме Онзи, за когото писа Мойсей в закона, и пророците – Иисус, сина на Йосиф, който е от Назарет.
Йоан 3:14
И както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син,
Йоан 3:15
че всеки, който вярва в Него (да не погине, а) да има вечен живот.
Йоан 5:39
Вие изследвате Писанията, защото мислите, че в тях имате вечен живот; и те са, които свидетелстват за Мен,
Йоан 5:46
Защото, ако вярвахте на Мойсей, щяхте да повярвате и на Мен; понеже той за Мен писа.
Римляни 3:21
Но сега отделно от закона се яви Божията правда, за която свидетелстват законът и пророците,
Откровение 15:3
И те пееха песента на Божия слуга Мойсей и песента на Агнето и казваха: Велики и чудесни са Твоите дела, Господи, Боже Всемогъщи; праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на нациите!