Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Деяния 9:17
И Анания отиде и влезе в къщата; и като положи ръце на него, каза: Брате Савле, Господ ме изпрати, Иисус, който ти се яви по пътя, докато идваше, за да прогледаш и да се изпълниш със Свети Дух.
Деяния 9:18
И веднага паднаха от очите му нещо като люспи и той прогледна; и стана и се кръсти.
Псалми 119:18
Отвори очите ми, за да виждам чудеса от Твоя закон.
Псалми 146:8
ГОСПОД отваря очите на слепите. ГОСПОД изправя приведените. ГОСПОД обича праведните.
Исая 29:18
И в онзи ден глухите ще чуят писаното слово и очите на слепите ще прогледнат от мрака и тъмнината.
Исая 32:3
Очите на виждащите няма да бъдат помрачени и ушите на слушащите ще внимават.
Исая 35:5
Тогава очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се отпушат,
Исая 42:7
за да отвориш слепите очи, да изведеш от затвора затворниците и от тъмничния дом седящите в мрак.
Исая 43:8
Изведи слепия народ, който има очи, и глухите, които имат уши!
Лука 4:18
?Духът на Господа е на Мен, защото Ме е помазал да благовестявам на бедните; изпратил Ме е да проглася освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода угнетените,
Лука 24:45
Тогава им отвори ума, за да разберат Писанията.
Йоан 9:39
И Иисус каза: За съд дойдох Аз на този свят: за да виждат невиждащите, а виждащите да ослепеят.
2 Коринтяни 4:4
за невярващите, чиито умове е заслепил богът на този свят, за да не би да ги озари светлината на благовестието на славата на Христос, който е образ на Бога.
2 Коринтяни 4:6
Защото Бог, който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, е Този, който е огрял в сърцата ни, за да даде светлината на познанието на Божията слава в лицето на Иисус Христос.
Ефесяни 1:18
като просветли очите на сърцето ви, за да знаете каква е надеждата на Неговото призоваване, какво е богатството на славата на Неговото наследство в светиите
Деяния 26:23
че Христос трябваше да пострада и че Той, като възкръсне пръв от мъртвите, трябваше да възвести светлина и на юдейския народ, и на езичниците.
Деяния 13:47
Защото така ни заповяда Господ: ?Поставих Те за светлина на народите, за да бъдеш за спасение до края на земята.“
Исая 9:2
Народът, който ходи в тъмнина, видя голяма светлина; над онези, които живееха в земя на смъртна сянка, осия светлина.
Исая 49:6
да, Той казва: Малко е да Ми бъдеш служител, за да изправиш племената на Яков и да върнеш опазените от Израил — ще те дам за светлина на народите, за да бъдеш Моето спасение до края на земята.
Исая 60:1-3
3
И народите ще дойдат при светлината ти, и царете — при сиянието на зората ти.
2
Защото, ето, тъмнина покрива земята и мрак — племената; а над теб ще осияе ГОСПОД и славата Му ще се яви над теб.
1
Стани, свети, защото дойде светлината ти и славата ГОСПОДНА те осия.
Малахия 4:2
А на вас, които се боите от името Ми, ще изгрее слънцето на правдата с изцеление в крилете си. И ще излезете и ще се разиграете като телета от обора.
Матей 4:16
народът, който седеше в тъмнина, видя голяма светлина; и на онези, които седяха в страната и сянката на смъртта, на тях изгря светлина.“
Матей 6:22
Окото е светило на тялото. И така, ако окото ти е чисто, цялото ти тяло ще бъде осветено.
Матей 6:23
Но ако окото ти е зло, цялото ти тяло ще бъде помрачено. И така, ако светлината в теб е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината!
Лука 1:79
за да осияе седящите в тъмнина и в сянка на смъртта; и да насочи краката ни в пътя на мира.
Лука 2:32
светлина, която да просвещава езичниците, и за слава на Твоя народ Израил.
Йоан 1:4-9
4
В Него беше живот и животът беше светлината на хората.
5
И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я схвана.
6
Яви се човек, изпратен от Бога, на име Йоан.
7
Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината, за да повярват всички чрез него.
8
Той не беше светлината, но свидетелства за светлината;
9
това беше истинската светлина, която, идеща на света, осветлява всеки човек.
Йоан 3:19
Но това е осъждането, че светлината дойде на света, но хората обикнаха тъмнината повече от светлината, понеже делата им бяха зли.
Йоан 8:12
Тогава Иисус пак им говори, като казваше: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, а ще има светлината на живота.
Йоан 9:5
Докато съм в света, Аз съм светлината на света.
Йоан 12:35
Тогава Иисус им каза: Още малко време светлината е между вас. Ходете, докато имате светлината, за да не ви обхване тъмнината. Който ходи в тъмнината, не знае къде отива.
Йоан 12:36
Докато имате светлината, вярвайте в светлината, за да станете синове на светлината. Това изговори Иисус и си отиде, и се скри от тях.
2 Коринтяни 4:6
Защото Бог, който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, е Този, който е огрял в сърцата ни, за да даде светлината на познанието на Божията слава в лицето на Иисус Христос.
2 Коринтяни 6:14
Не се впрягайте с невярващите; защото, какво общо имат правдата и беззаконието? Или какво общение има светлината с тъмнината?
Ефесяни 1:18
като просветли очите на сърцето ви, за да знаете каква е надеждата на Неговото призоваване, какво е богатството на славата на Неговото наследство в светиите
Ефесяни 4:18
помрачени в разума и отчуждени от Божия живот поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на тяхното сърце,
Ефесяни 5:8
Защото някога бяхте тъмнина, но сега сте светлина в Господа. Живейте като деца на светлината –
Ефесяни 5:14
Затова е казано: ?Събуди се ти, който спиш, и стани от мъртвите, и ще те осветли Христос.“
1 Солунци 5:4-8
4
Но вие, братя, не сте в тъмнина, че денят да дойде върху вас като крадец.
5
Защото всички вие сте синове на светлината, синове на деня; ние не сме от нощта, нито от тъмнината.
6
И така, да не спим както другите, а да бъдем будни и трезви.
7
Защото, които спят, нощем спят и които се опиват, нощем се опиват.
8
Но ние, които сме от деня, нека бъдем трезви и нека облечем бронения нагръдник на вярата и любовта и сложим за шлем надеждата на спасението.
1 Петрово 2:9
Но вие сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестявате добродетелите на Този, който ви призова от тъмнината в Своята чудна светлина,
1 Петрово 2:25
Защото вие бяхте като овце, които блуждаят, но сега се върнахте при Пастира и Надзорника на вашите души.
1 Йоаново 2:8
Но все пак, нова заповед ви пиша – това, което е истинно и в Него, и във вас, защото тъмнината преминава и истинската светлина вече свети.
1 Йоаново 2:9
Който казва, че е в светлината, а мрази брат си, той и досега е в тъмнината.
Исая 49:24
Може ли да се отнеме плячката от силния или пленникът на мощния да избяга?
Исая 49:25
Но така казва ГОСПОД: И пленниците на силния ще се отнемат, и плячката на страшния ще избяга. И Аз ще се съдя с онзи, който се съди с теб, и ще спася синовете ти.
Исая 53:8-12
12
Затова ще Му определя за дял великите и със силните ще дели плячка — затова, че предаде Себе Си на смърт и към престъпници беше причислен. А Той понесе греха на мнозина и ходатайства за престъпниците.
11
Ще види плод от мъката на душата Си и ще се насити. Праведният Ми Слуга ще оправдае мнозината чрез познаването Му от тях и ще се натовари с беззаконията им.
10
Но ГОСПОД благоволи Той да бъде съкрушен, остави Го да страда. Когато направи душата Си жертва за вина, ще види потомство, ще продължи дните Си и ГОСПОДНОТО благоволение ще благоуспее в ръката Му.
8
От утеснение и от съд беше грабнат. А рода Му кой ще обясни? Защото беше отсечен отсред земята на живите; заради престъплението на Моя народ беше поразен.
9
И гробът Му се определи при безбожните, но остана при богатия в смъртта Си; защото не е извършил неправда и не е имало измама в устата Му.
Лука 11:21
Когато силният въоръжен пази двора си, имотът му е в безопасност.
Лука 11:22
Но когато един по-силен от него го нападне и му надвие, му взема всичкото оръжие, на което се е надявал, и разделя каквото грабне от него.
Колосяни 1:13
който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син,
2 Тимотей 2:26
и да изтрезнеят, и се освободят от примката на дявола, от когото са били уловени, за да вършат неговата воля.
Евреи 2:14
И така, понеже децата са участници в плът и кръв, то и Той подобно взе участие в същите неща, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта на смъртта, тоест дявола,
Евреи 2:15
и да избави всички онези, които чрез страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство.
1 Йоаново 3:8
Който върши грях, е от дявола, защото дяволът съгрешава от началото. Затова се яви Божият Син – за да унищожи делата на дявола.
1 Йоаново 5:19
Ние знаем, че сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия.
1 Петрово 2:9
Но вие сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестявате добродетелите на Този, който ви призова от тъмнината в Своята чудна светлина,
Откровение 20:2
Той улови змея, старовременната змия, която е дяволът и Сатана, и го върза за хиляда години,
Откровение 20:3
и го хвърли в бездната, и я заключи, и я запечата над него, за да не мами вече нациите, докато се свършат хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време.
Деяния 2:38
А Петър им каза: Покайте се и нека всеки от вас се кръсти в Името на Иисус Христос за прощаване на греховете ви; и ще приемете дара на Светия Дух.
Деяния 3:19
Затова, покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви и да дойдат освежителни времена от лицето на Господа
Деяния 5:31
Него Бог възвиси до десницата Си за Княз и Спасител, за да даде покаяние на Израил и прощаване на греховете.
Деяния 10:43
За Него свидетелстват всичките пророци, че всеки, който вярва в Него, получава прощение на греховете си чрез Неговото Име.
Деяния 13:38
И така, братя, нека ви бъде известно, че чрез Него ви се проповядва прощаване на греховете;
Деяния 13:39
и че чрез Него всеки, който вярва, се оправдава от всичко, от което не сте могли да се оправдаете чрез Мойсеевия закон.
Псалми 32:1
(По слав. 31) Псалм на Давид. Маскил. Блажен онзи, чието престъпление е простено, чийто грях е покрит!
Псалми 32:2
Блажен човекът, на когото ГОСПОД не счита беззаконие, и в чийто дух няма измама.
Лука 1:77
за да дадеш на Неговия народ да познае спасение чрез прощаване на греховете им,
Лука 24:47
и че трябва да се проповядва покаяние и прощение на греховете в Негово Име на всички народи, като се започне от Ерусалим.
Римляни 4:6-9
6
Както и Давид говори за блаженството на човека, на когото Бог зачита правда независимо от дела:
7
?Блажени онези, чиито беззакония са простени, чиито грехове са покрити;
8
блажен е онзи човек, на когото Господ няма да счете грях.“
9
Обаче това блаженство само за обрязаните ли е, или и за необрязаните? Понеже казваме, че на Авраам вярата се счете за правда.
1 Коринтяни 6:10
нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство.
1 Коринтяни 6:11
И някои от вас бяха такива, но вие бяхте измити, бяхте осветени, бяхте оправдани в Името на Господ Иисус Христос и в Духа на нашия Бог.
Ефесяни 1:7
В Него имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощението на прегрешенията според богатството на Неговата благодат,
Колосяни 1:14
в когото ние имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощението на греховете.
1 Йоаново 1:9
Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
1 Йоаново 2:12
Пиша на вас, дечица, защото вашите греховете са простени заради Неговото Име.
Деяния 20:32
А сега, братя, препоръчвам ви на Бога и на словото на Неговата благодат, което може да ви изгради и да ви даде наследство между всичките осветени.
Римляни 8:17
И ако сме деца, тогава сме и наследници – наследници на Бога и сънаследници с Христос; и ако страдаме с Него, и да се прославим с Него.
Ефесяни 1:11
В Него и ние бяхме взети за наследство, като бяхме предопределени за това според намерението на Бога, който върши всичко по решението на Своята воля,
Ефесяни 1:14
който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога за похвала на Неговата слава.
Колосяни 1:12
като благодарите на Отца, който ни направи способни да участваме в наследството на светиите в светлината,
Евреи 9:15
И затова Той е Посредник на един нов завет, така че чрез смъртта, станала за изкупване на престъпленията, извършени при първия завет, призваните да получат обещаното вечно наследство.
Яков 2:5
Слушайте, възлюбени мои братя! Не избра ли Бог бедните на този свят да бъдат богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тези, които Го любят?
1 Петрово 1:4
за наследство нетленно и неопетнено, и което не повяхва, запазено на небесата за вас,
Деяния 20:32
А сега, братя, препоръчвам ви на Бога и на словото на Неговата благодат, което може да ви изгради и да ви даде наследство между всичките осветени.
Йоан 17:17
Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.
1 Коринтяни 1:2
до Божията църква, която е в Коринт, до осветените в Христос Иисус, призованите светии, заедно с всички, които призовават на всяко място Името на Иисус Христос, нашия Господ, който е и техен, и наш:
1 Коринтяни 1:30
А вие сте от Него в Христос Иисус, който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление;
1 Коринтяни 6:11
И някои от вас бяха такива, но вие бяхте измити, бяхте осветени, бяхте оправдани в Името на Господ Иисус Христос и в Духа на нашия Бог.
Тит 3:5
Той ни спаси не чрез праведни дела, които сме извършили, а по Своята милост, чрез окъпването на новорождението и обновяването на Светия Дух,
Тит 3:6
когото изля изобилно върху нас чрез Иисус Христос, нашия Спасител,
Евреи 10:10
според която воля ние сме осветени чрез принасянето на тялото на Иисус Христос веднъж завинаги.
Евреи 10:14
Защото с един принос Той е усъвършенствал завинаги онези, които се освещават.
Юда 1:1
Юда, слуга на Иисус Христос и брат на Яков, до призваните, възлюбени от Бог Отец и пазени в Иисус Христос:
Откровение 21:27
И в него няма да влезе нищо нечисто, нито онзи, който върши мерзост или който лъже, а само тези, които са записани в книгата на живота на Агнето.
Деяния 15:9
и не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им чрез вяра.
Йоан 4:10
Иисус в отговор й каза: Ако знаеше Божия дар и кой е Онзи, който ти казва: Дай Ми да пия; ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода.
Йоан 4:14
а който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; а водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот.
Йоан 7:38
Ако някой вярва в Мен, както казва Писанието, реки от жива вода ще потекат от утробата му.
Йоан 7:39
А това каза за Духа, който вярващите в Него щяха да приемат; защото (Светият) Дух още не беше даден, понеже Иисус още не се беше прославил.
Римляни 5:1
И така, като сме оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Иисус Христос,
Римляни 5:2
чрез когото ние посредством вяра сме придобили достъп до тази благодат, в която стоим, и се хвалим с надеждата за Божията слава.
Галатяни 2:20
Съразпънат съм с Христос; и вече не аз живея, а Христос живее в мен; и животът, който сега живея в плътта, го живея с вярата в Божия Син, който ме възлюби и предаде Себе Си заради мен.
Галатяни 3:2
Това само желая да науча от вас: чрез дела изисквани от закона ли получихте Духа, или чрез слушане с вяра?
Галатяни 3:14
така че благословението дадено на Авраам да дойде чрез Христос Иисус на езичниците, за да приемем обещанието на Духа чрез вяра.
Ефесяни 2:8
Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас – това е дар от Бога —
Евреи 11:6
А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото, който идва при Бога, трябва да вярва, че Той съществува и че възнаграждава тези, които Го търсят.