Деяния 3:13
Бог Авраамов, Исааков и Яковов, Бог на бащите ни, прослави Своя Слуга Иисус, когото вие предадохте и от когото се отрекохте пред Пилат, когато той беше решил да Го пусне.
Деяния 5:30
Бог на бащите ни възкреси Иисус, когото вие убихте, като Го приковахте на дърво.
Деяния 13:17
Бог на този израилев народ избра бащите ни и издигна народа, когато пребиваваха като чужденци в египетската земя, и с издигната ръка ги изведе от нея.
Деяния 24:14
Но това ти изповядвам, че според учението, което те наричат ерес, така служа на бащиния ни Бог, като вярвам всичко, което е писано в закона и в пророците,
Изход 3:13-16
16
Иди, събери старейшините на Израил и им кажи: ГОСПОД, Бог на бащите ви, Бог на Авраам, на Исаак и на Яков, ми се яви и каза: Посетих ви и видях онова, което ви правят в Египет,
15
И Бог каза още на Мойсей: Така ще кажеш на израилевите синове: ГОСПОД, Бог на бащите ви, Бог на Авраам, Бог на Исаак и Бог на Яков, ме изпрати при вас. Това е Името Ми вечно и това е споменът Ми от поколение в поколение.
14
И Бог каза на Мойсей: Аз съм Онзи, който съм. И още каза: Така ще кажеш на израилевите синове: Онзи, който съм ме изпрати при вас.
13
А Мойсей каза на Бога: Ето, когато отида при израилевите синове и им кажа: Бог на бащите ви ме изпрати при вас, и те ми кажат: Как Му е Името? -- какво да им кажа?
Изход 15:2
ГОСПОД е сила моя, песен моя и стана ми спасение. Той ми е Бог, и ще Го прославя, бащиният ми Бог, и ще Го превъзвиша.
4 Царе 21:22
И остави ГОСПОДА, Бога на бащите си, и не ходи в ГОСПОДНИЯ път.
1 Летописи 12:17
А Давид излезе да ги посрещне и им проговори и каза: Ако идвате при мен с мир, за да ми помогнете, сърцето ми ще се съедини с вас; но ако идвате, за да ме предадете на враговете ми, без да има насилие в ръцете ми, Бог на бащите ни нека види и отсъди!
1 Летописи 29:18
ГОСПОДИ, Боже на бащите ни Авраам, Исаак и Израил, опази това до века като стремеж на мислите на сърцето на народа Си и насочи сърцето им към Себе Си!
2 Летописи 28:25
И във всеки един юдов град устрои високи места, за да кади на други богове, и разгневи ГОСПОДА, Бога на бащите си.
2 Летописи 30:19
който е насочил сърцето си да търси Бога, ГОСПОДА, Бога на бащите си, дори и да не е според чистотата на светилището!
Езра 7:27
Благословен да бъде ГОСПОД, Бог на бащите ни, който вложи такова нещо в сърцето на царя — да прослави дома на ГОСПОДА, който е в Ерусалим —
Данаил 2:23
На Теб, Боже на бащите ми, благодаря и Теб прославям, че си ми дал мъдрост и сила и си ми дал да узная онова, което помолихме от Теб — защото Ти ни даде да узнаем делото на царя.
Деяния 9:15
Но Господ му каза: Иди, защото той Ми е избран съд, за да носи Моето Име пред езичници, царе и израилеви синове.
Еремия 1:5
Преди да те образувам в корема, те познах и преди да излезеш от утробата, те осветих; поставих те за пророк на народите.
Йоан 15:16
Вие не избрахте Мен, а Аз избрах вас и ви определих да отидете и да принасяте плод, и плодът ви да бъде траен; така че каквото и да поискате от Отца в Мое Име, да ви даде.
Римляни 1:1
Павел, слуга на Иисус Христос, призован за апостол, отделен за Божието благовестие,
Галатяни 1:15
А когато Бог, който още от утробата на майка ми ме беше отделил и призовал чрез Своята благодат,
2 Тимотей 1:1
Павел, с Божията воля апостол на Иисус Христос според обещанието на живота, който е в Христос Иисус,
Тит 1:1
Павел, слуга на Бога и апостол на Иисус Христос според вярата на Божиите избрани и познаването на истината, която е според благочестието,
Деяния 22:18
и Го видях да ми казва: Побързай да излезеш скоро от Ерусалим, защото няма да приемат твоето свидетелство за Мен.
Деяния 9:17
И Анания отиде и влезе в къщата; и като положи ръце на него, каза: Брате Савле, Господ ме изпрати, Иисус, който ти се яви по пътя, докато идваше, за да прогледаш и да се изпълниш със Свети Дух.
Деяния 26:16
Но стани и се изправи на краката си, понеже затова ти се явих – да те назнача служител и свидетел на това, което си видял, и на онова, което ще ти открия,
1 Коринтяни 9:1
Не съм ли свободен? Не съм ли апостол? Не видях ли Иисус, нашия Господ? Не сте ли вие моето дело в Господа?
1 Коринтяни 15:8
а най-накрая от всички се яви и на мен, като на някой изверг.
Деяния 3:14
Но вие се отрекохте от Светия и Праведния и като поискахте да ви се пусне един убиец,
Деяния 7:52
Кого от пророците не гониха бащите ви? А още и избиха онези, които предизвестиха за идването на Праведника, на когото вие сега станахте предатели и убийци –
2 Коринтяни 5:21
който за нас направи грешен Онзи, който не знаеше грях, за да станем ние в Него праведни пред Бога.
1 Петрово 2:22
който грях не е сторил, нито се е намерило лукавство в устата Му;
1 Йоаново 2:1
Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако някой съгреши, имаме Застъпник при Отца – Иисус Христос Праведния.
1 Коринтяни 11:23
Защото аз от Господа приех това, което ви и предадох — че Господ Иисус през нощта, когато беше предаден, взе хляб
1 Коринтяни 15:3
Защото ви предадох преди всичко това, което и аз приех — че Христос умря за греховете ни според Писанията,
Галатяни 1:12
понеже аз нито съм го приел от човек, нито съм го научил от човек, а чрез откровение от Иисус Христос.