Деяния 2:37
Като чуха, те, ужилени в сърцата си, казаха на Петър и на другите апостоли: Какво да направим, братя?
Деяния 9:6
И той, треперещ и поразен, каза: Господи, какво искаш да направя? А Господ му каза: Стани и иди в града, и ще ти се каже какво трябва да правиш.
Деяния 10:33
И така, аз веднага пратих до теб и ти добре направи, че дойде. Затова сега всички ние присъстваме тук, пред Бога, за да чуем всичко, което ти е заповядано от Господа.
Деяния 16:30
и ги изведе навън и каза: Господа, какво трябва да направя, за да се спася?
Псалми 25:8
Добър и праведен е ГОСПОД, затова наставлява грешниците в пътя.
Псалми 25:9
Води кротките в правда и учи кротките на пътя Си.
Псалми 143:8-10
10
Научи ме да изпълнявам волята Ти, защото Ти си моят Бог. Нека Твоят благ Дух ме води по равна земя!
8
Дай ми да чуя рано милостта Ти, защото на Теб се уповавам; покажи ми пътя, по който трябва да ходя, защото към Теб издигам душата си.
9
Избави ме, ГОСПОДИ, от враговете ми — към Теб прибягвам.
Деяния 22:12-16
12
И някой си Анания, човек благочестив според закона, с добро име сред всички живеещи там юдеи,
13
дойде при мен, застана и ми каза: Брате Савле, прогледай! И аз веднага прогледах и погледнах към него.
14
А той каза: Бог на бащите ни те е предназначил да познаеш Неговата воля и да видиш Праведника, и да чуеш гласа от Неговите уста,
15
защото ще бъдеш Негов свидетел пред всичките хора за това, което си видял и чул.
16
И сега защо се бавиш? Стани, кръсти се и се умий от греховете си, като призовеш Името на Господа.
Деяния 26:16-18
16
Но стани и се изправи на краката си, понеже затова ти се явих – да те назнача служител и свидетел на това, което си видял, и на онова, което ще ти открия,
17
като те изваждам от юдейския народ и от езичниците, между които те пращам,
18
да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете и наследство между онези, които са осветени чрез вяра в Мен.