Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Матей 9:27-31
27
А когато Иисус си отиваше оттам, Го последваха двама слепи, които викаха и казваха: Смили се за нас, Сине Давидов!
28
И като влезе вкъщи, слепите се приближиха до Него; и Иисус им каза: Вярвате ли, че мога да сторя това? Те Му казаха: Да, Господи.
29
Тогава Той се допря до очите им и каза: Нека ви бъде според вярата ви.
30
И очите им се отвориха. А Иисус им заръча строго, като каза: Внимавайте никой да не узнае това!
31
А те, като излязоха, Го разгласиха по цялата онази страна.
Матей 12:22
Тогава доведоха при Него един обладан от демон, сляп и ням; и го изцели, така че немият говореше и виждаше.
Матей 21:14
И при Него в храма дойдоха слепи и куци и Той ги изцели.
Псалми 146:8
ГОСПОД отваря очите на слепите. ГОСПОД изправя приведените. ГОСПОД обича праведните.
Исая 29:18
И в онзи ден глухите ще чуят писаното слово и очите на слепите ще прогледнат от мрака и тъмнината.
Исая 35:5
Тогава очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се отпушат,
Исая 35:6
тогава куцият ще скача като елен и езикът на немия ще пее радостно, защото в пустинята ще избликнат води и в степта — потоци.
Исая 42:16
И ще доведа слепите през път, който не са знаели, ще ги водя в пътеки, които не са познавали; ще направя тъмнината светлина пред тях и неравните пътища — прави. Тези неща ще направя за тях и няма да ги оставя.
Исая 42:18
Чуйте, глухи, и гледайте, слепи, за да видите!
Исая 59:10
Опипваме стената като слепи, опипваме като без очи. По пладне се препъваме като в сумрак; сред здравите сме като мъртви.
Исая 61:1
Духът на Господ БОГ е на Мен, защото ГОСПОД Ме е помазал да благовествам на бедните; изпратил Ме е да превържа съкрушените по сърце, да проглася освобождение на пленниците и отваряне на затвора на вързаните;
Исая 61:2
да проглася благоприятната ГОСПОДНА година и деня на възмездието от нашия Бог; да утеша всички наскърбени;
Марк 10:46
След това дойдоха в Ерихон. И когато Той излизаше от Ерихон с учениците Си и с едно голямо множество, Тимеевият син Вартимей, който беше сляп, седеше край пътя и просеше.
Лука 4:18
?Духът на Господа е на Мен, защото Ме е помазал да благовестявам на бедните; изпратил Ме е да проглася освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода угнетените,
Лука 7:21
И в същия час Той изцели мнозина от болести и язви, и зли духове и на мнозина слепи дари зрение.
Йоан 9:1-12
1
И когато минаваше, видя един човек, който беше сляп по рождение.
2
И учениците Му Го попитаха, като казаха: Равви, кой е съгрешил – този човек или родителите му, за да се роди сляп?
3
Иисус отговори: Нито този човек, нито родителите му са съгрешили, а за да се явят в него Божиите дела.
4
Ние трябва да вършим делата на Този, който Ме е пратил, докато е ден; иде нощ, когато никой не може да работи.
5
Докато съм в света, Аз съм светлината на света.
6
Като каза това, плюна на земята, направи кал с плюнката и намаза с калта очите на слепия;
7
и му каза: Иди, умий се в къпалнята Силоам, което значи Пратен. И така, той отиде, уми се и дойде прогледнал.
8
А съседите и онези, които го бяха виждали по-рано, че беше просяк, казваха: Не е ли този, който седеше и просеше?
9
Едни казваха: Той е; други казваха: Прилича на него. Той каза: Аз съм.
10
Тогава му казаха: Как ти се отвориха очите?
11
Той отговори: Човекът, който се нарича Иисус, направи кал, намаза очите ми и ми каза: Иди на Силоам и се умий. И така, отидох и като се умих, прогледнах.
12
Тогава му казаха: Къде е Той? Каза: Не зная.
Матей 12:23
И всичките множества се смаяха и говореха: Да не би Този да е Давидовият Син?
Матей 15:22
И ето, една ханаанка излезе от онези места и извика, като казваше: Смили се за мен, Господи, Сине Давидов! Дъщеря ми е лошо обсебена от демон.
Матей 21:9
А множествата, които вървяха пред Него и които идваха след Него, викаха: Осанна на Давидовия син! Благословен, който иде в Господното Име! Осанна във висините!
Матей 22:42
Какво мислите за Христос? Чий Син е Той? Отговориха Му: Давидов.
Деяния 2:30
И така, понеже беше пророк и знаеше, че Бог с клетва му беше обещал, че ще постави един от неговите потомци на престола му,
Римляни 1:3
за Неговия Син, който по плът се роди от потомството на Давид
Римляни 1:4
и беше обявен като Божи Син със сила, според Духа на святост, чрез възкресението от мъртвите – Иисус Христос, нашия Господ,