Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Лука 22:27
Защото кой е по-голям: този, който седи на трапезата ли, или онзи, който слугува? Не е ли този, който седи на трапезата? Но Аз съм сред вас като Онзи, който слугува.
Йоан 13:4-17
4
стана от вечерята, сложи настрани мантията Си, взе кърпа и се препаса.
5
После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с кърпата, с която бе препасан.
6
И така, дойде при Симон Петър. Той Му каза: Господи, Ти ли ще ми умиеш краката?
7
Иисус в отговор му каза: Това, което Аз правя, ти не знаеш сега, но ще разбереш след това.
8
Петър Му каза: Ти никога няма да умиеш моите крака! Иисус му отговори: Ако не те умия, нямаш дял с Мен.
9
Симон Петър Му каза: Господи, не само краката ми, а и ръцете и главата!
10
Иисус му каза: Който се е окъпал, няма нужда да умие друго освен краката си, а е цял чист; и вие сте чисти, но не всички.
11
Защото Той знаеше кой щеше да Го предаде; затова и каза: Не всички сте чисти.
12
А като уми краката им и си взе мантията, седна пак и им каза: Знаете ли какво ви направих?
13
Вие Ме наричате Учител и Господ и добре казвате, защото съм такъв.
14
И така, ако Аз, Господ и Учител, ви умих краката, то и вие сте длъжни един на друг да си миете краката.
15
Защото ви дадох пример да правите и вие, както Аз направих на вас.
16
Истина, истина ви казвам: слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил.
17
Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате.
Филипяни 2:4-8
4
Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото.
5
Имайте в себе си същия стремеж на ума, който беше и в Христос Иисус;
6
който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва да държи като плячка равенството с Бога,
7
а ограби Себе Си, като взе образа на слуга и стана подобен на хората,
8
и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
Евреи 5:8
въпреки че беше Син, пак се научи на послушание от това, което пострада,
Йов 33:24
тогаз ще се смили над него и ще каже: Избави го, да не слезе в рова, намерих откуп.
Псалми 49:7
Никой не може по никакъв начин да изкупи брат си, нито да даде на Бога откуп за него —
Исая 53:5
Но Той беше прободен заради нашите престъпления, беше съсипан заради нашите беззакония; върху Него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние бяхме изцелени.
Исая 53:8
От утеснение и от съд беше грабнат. А рода Му кой ще обясни? Защото беше отсечен отсред земята на живите; заради престъплението на Моя народ беше поразен.
Исая 53:10
Но ГОСПОД благоволи Той да бъде съкрушен, остави Го да страда. Когато направи душата Си жертва за вина, ще види потомство, ще продължи дните Си и ГОСПОДНОТО благоволение ще благоуспее в ръката Му.
Исая 53:11
Ще види плод от мъката на душата Си и ще се насити. Праведният Ми Слуга ще оправдае мнозината чрез познаването Му от тях и ще се натовари с беззаконията им.
Данаил 9:24-26
24
Седемдесет седмици са определени за народа ти и за светия ти град за свършване на престъплението и за слагане на край на греховете, и за правене на умилостивение за беззаконието, и за въвеждане на вечна правда, за зап��чатване на видение и пророчество, и за помазване на Пресвятото м��сто.
25
И така, знай и разбирай: От излизането на словото да се възстанови и съгради Ерусалим до Помазаника, Княза, ще бъдат седем седмици и шестдесет и две седмици; и ще бъде възстановен и съграден, с улици и окоп, и то в размирни времена.
26
И след шестдесет и две седмици Помазаникът ще бъде отмахнат и няма да има нищо. И народът на идващия княз ще разруши града и светилището; и краят му ще бъде чрез наводнение; и до края: война, определени опустошения.
Йоан 10:15
както Отец познава Мен и Аз познавам Отца; и Аз давам живота Си за овцете.
Йоан 11:50-52
50
нито съобразявате, че за нас е по-добре един човек да умре за народа, отколкото да загине целият народ.
51
Това той не каза от себе си, а тъй като беше първосвещеник през онази година, предсказа, че Иисус ще умре за народа,
52
и не само за народа, но и за да събере в едно разпръснатите Божии деца.
Римляни 3:24-26
24
но се оправдават даром от Неговата благодат чрез изкуплението, което е в Христос Иисус.
25
Него Бог постави за умилостивение чрез Неговата кръв посредством вяра; за да покаже Своята правда в прощението на греховете, извършени по-напред, когато Бог дълготърпеше,
26
за да покаже Своята правда в настоящото време – че Той е справедлив и че оправдава този, който вярва в Иисус.
Галатяни 3:13
Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас; защото е писано: ?Проклет всеки, който виси на дърво“;
Ефесяни 1:7
В Него имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощението на прегрешенията според богатството на Неговата благодат,
Ефесяни 5:2
и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и предаде Себе Си за нас като принос и жертва на Бога за благоуханна миризма.
1 Тимотей 2:6
който, като свидетелство за това, на определеното Си време даде Себе Си откуп за всички;
Тит 2:14
който даде Себе Си заради нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и да очисти за Себе Си народ за Свое притежание, ревностен за добри дела.
Евреи 9:28
така и Христос беше принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, и ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на онези, които Го очакват.
1 Петрово 1:18
като знаете, че не с преходни неща – сребро или злато – сте изкупени от суетния живот, предаден ви от бащите ви,
1 Петрово 1:19
а със скъпоценната кръв на Христос, като на агне без недостатък и петно.
1 Петрово 2:24
който Сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, така че ние, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; чрез чиито рани вие оздравяхте.
1 Петрово 3:18
Защото и Христос един път пострада за греховете – Праведният за неправедните – за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, но оживотворен по Дух;
Откровение 1:5
и от Иисус Христос, верния Свидетел, Първородния на мъртвите и Началника на земните царе. На Този, който ни люби и ни е освободил от нашите грехове чрез кръвта Си,
Откровение 5:8
И когато взе книгата, четирите живи същества и двадесет и четиримата старейшини паднаха пред Агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши, пълни с тамян, които са молитвите на светиите.
Откровение 5:9
И пееха нова песен, като казваха: Ти си достоен да вземеш книгата и да отвориш печатите й, защото си бил заклан и със Своята кръв си изкупил за Бога хора от всяко племе, език, народ и нация,
Матей 26:28
Защото това е Моята кръв на (новия) завет, която се пролива за мнозина за прощаване на греховете.
Марк 14:24
И им каза: Това е Моята кръв на (новия) завет, която се пролива за мнозина.
Римляни 5:15-19
15
Но дарът не е такъв, каквото беше прегрешението; защото, ако поради прегрешението на един измряха мнозина, то много повече Божията благодат и дарът чрез благодатта на един Човек, Иисус Христос, се изля изобилно за мнозина.
16
И дарът не е такъв, какъвто беше съдът чрез прегрешението на един; защото съдът доведе от едно престъпление до осъждане, а дарът доведе от много прегрешения до оправдание.
17
Защото, ако чрез прегрешението на един смъртта царува чрез този един, то много повече тези, които получават изобилието на благодатта и на дара на правдата, ще царуват в живот чрез Единия, Иисус Христос.
18
И така, както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всички хора, така и чрез едно праведно дело дойде на всички хора оправданието, което докарва живот.
19
Защото, както чрез непослушанието на един човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на Един ще станат праведни мнозината.
Евреи 9:28
така и Христос беше принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, и ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на онези, които Го очакват.
1 Йоаново 2:2
Той е умилостивението за нашите грехове, но не само за нашите, а и за греховете на целия свят.