Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Матей 23:8-12
8
Но вие не се наричайте ?Равви“, защото Един е вашият Учител – (Христос), а вие всички сте братя.
9
И никого на земята не наричайте свой отец, защото Един е вашият Отец – Небесният.
10
Не се наричайте и наставници, защото Един е вашият Наставник – Христос.
11
А по-големият между вас нека ви бъде служител.
12
И всеки, който възвишава себе си, ще се смири; и който смири себе си, ще се възвиси.
Марк 9:35
И като седна, повика дванадесетте и им каза: Който иска да бъде пръв, ще бъде последен от всички и служител на всички.
Марк 10:43
Но между вас не е така; а който иска да стане велик между вас, нека ви бъде служител;
Марк 10:45
Защото и Човешкият Син не дойде да Му служат, а да служи и да даде живота Си откуп за мнозина.
Лука 14:7-11
7
А като забелязваше как поканените избираха първите места, им каза една притча:
8
Когато те покани някой на сватба, не сядай на първия стол, да не би да е бил поканен от него някой по-почетен от теб
9
и да дойде този, който е поканил и теб, и него, и да ти каже: Отстъпи това място на този човек; и тогава ще започнеш със срам да заемаш последното място.
10
Но когато те поканят, иди и седни на последното място и когато дойде този, който те е поканил, да ти каже: Приятелю, мини по-горе; тогава ще имаш почит пред всички, които седят с теб на трапезата.
11
Защото всеки, който възвишава себе си, ще бъде смирен, а който смирява себе си, ще бъде възвисен.
Лука 18:14
Казвам ви, че този слезе у дома си оправдан, а не онзи; защото всеки, който възвишава себе си, ще бъде смирен, а който смирява себе си, ще бъде възвисен.
Йоан 18:36
Иисус отговори: Моето царство не е от този свят; ако беше царството Ми от този свят, служителите Ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. Но сега царството Ми не е оттук.
2 Коринтяни 1:24
Не че ние господстваме над вашата вяра, а сме помощници на вашата радост; понеже чрез вярата вие стоите.
2 Коринтяни 10:4-10
4
Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, а са силни пред Бога за събаряне на крепости.
5
Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всяка мисъл да се покорява на Христос.
6
И сме готови да накажем всяко непослушание, щом стане пълно вашето послушание.
7
Погледнете това, което е пред очите ви! Ако някой е уверен в себе си, че е Христов, нека размисли още веднъж в себе си, че както той е Христов, така и ние сме Христови.
8
Защото, ако бих се похвалил малко повече с нашата власт, която Господ ни даде за вашето изграждане, а не за вашето разрушение, не бих се засрамил.
9
Но нека не изглежда така, като че желая да ви плаша с писмата си.
10
Понеже – казват някои – писмата му са строги и силни, но личното му присъствие е слабо и говоренето – нищожно.
1 Петрово 5:3
нито като че ли сте господари над онези, които са ви поверени, а като сте пример на стадото.
3 Йоаново 1:9
Писах до църквата, но Диотреф, който иска да бъде пръв между тях, не ни приема.
3 Йоаново 1:10
Затова, ако дойда, ще напомня за делата, които върши, като бръщолеви против нас лоши думи. И като не се задоволява с това, той не само че сам не приема братята, а възпира и тези, които искат да ги приемат, и ги пъди от църквата.
Откровение 13:11-17
11
И видях друг звяр, който излизаше от земята. И той имаше два рога, като агнешки, и говореше като змей.
12
Той упражняваше цялата власт на първия звяр пред него и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.
13
И вършеше големи знамения, дотам че направи и огън да слиза от небето на земята пред хората.
14
И мамеше земните жители чрез знаменията, които му се даде да извърши пред звяра, като казваше на земните жители да направят образ на звяра, който беше ранен от меча и оживя.
15
И му се даде да даде дишане на образа на звяра, така че образът на звяра дори да проговори и да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на образа на звяра.
16
И принуждаваше всички – малки и големи, богати и бедни, свободни и роби – да им се сложи белег на дясната ръка или на челата им,
17
за да не може никой да купува или да продава освен онзи, който носи белега, името на звяра или числото на неговото име.
Откровение 17:6
И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Иисусовите свидетели; и като я видях, се зачудих твърде много.
Матей 25:44
Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога Те видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме?
Матей 27:55
Там бяха още и гледаха отдалеч много жени, които бяха следвали Иисус от Галилея и Му служеха;
Езекил 24:13
В нечистотата ти има позор. Понеже те чистих, а ти не се очисти, затова няма вече да се очистиш от нечистотата си, докато не уталожа върху теб яростта Си.
Деяния 13:5
И когато бяха в Саламин, проповядваха Божието слово в юдейските синагоги; и имаха Йоан за свой прислужник.
2 Тимотей 1:18
Господ да му даде да намери милост от Господа в онзи Ден; а колко служи в Ефес, ти знаеш много добре.
Филимон 1:13
Аз бих желал да го задържа при себе си, за да ми служи вместо теб в оковите за благовестието,
Евреи 1:14
Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват заради онези, които ще наследят спасение?
1 Петрово 4:11
Ако говори някой, нека говори като Божии думи; ако служи някой, нека служи според силата, която му дава Бог; за да се слави във всичко Бог чрез Иисус Христос, на когото е славата и господството до вечни векове. Амин.