Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Матей 27:2-10
2
И като Го вързаха, Го заведоха и Го предадоха на управителя Пилат Понтийски.
3
Тогава Юда, който Го беше предал, като видя, че беше осъден, се разкая и върна тридесетте сребърника на главните свещеници и старейшините и каза:
4
Съгреших, че предадох невинна кръв. А те казаха: На нас какво ни е от това? Ти гледай.
5
И като хвърли сребърниците в храма, излезе и отиде, и се обеси.
6
А главните свещеници взеха сребърниците и казаха: Не е позволено да ги слагаме в касата на храма, понеже са цена на кръв.
7
И като се съветваха, купиха с тях грънчаревата нива, в която да се погребват чужденци.
8
Затова онази нива е наречена и до днес Кръвна нива.
9
Тогава се изпълни говореното чрез пророк Еремия, който казва: ?И взеха тридесетте сребърника, цената на Оценения, когото оцениха израилевите синове,
10
и ги дадоха за грънчаревата нива, както ми заповяда Господ.“
Марк 15:1
А веднага на сутринта главните свещеници със старейшините и книжниците, и целият Синедрион направиха съвещание и като вързаха Иисус, Го отведоха и Го предадоха на Пилат.
Марк 15:16-20
16
И войниците Го заведоха вътре в двора, тоест в преторията, и свикаха цялата дружина.
17
И Му облякоха пурпурна мантия, сплетоха и венец от тръни и го положиха на главата Му.
18
И започнаха да Го поздравяват с думите: Привет, Царю юдейски!
19
И Го удряха по главата с тръстика и Го заплюваха, и Му се кланяха, като коленичеха.
20
И след като Му се подиграха, Му съблякоха пурпурната мантия, облякоха Го в Неговите дрехи и Го изведоха навън, за да Го разпънат.
Лука 23:1-5
1
Тогава цялото тяхно множество стана и Го заведе при Пилат.
2
И започнаха да Го обвиняват, казвайки: Намерихме Този, че развращава народа ни, забранява да се дава данък на императора, като казва за Себе Си, че е Христос, Цар.
3
А Пилат Го попита и каза: Ти ли си юдейският Цар? А Той в отговор му каза: Ти казваш.
4
И Пилат каза на главните свещеници и на множествата: Аз не намирам никаква вина в този Човек.
5
А те още по-настойчиво казваха: Той вълнува народа, защото поучава по цяла Юдея, като е почнал от Галилея и е стигнал до тук.
Йоан 18:28-38
28
Тогава поведоха Иисус от Каяфа в преторията; а беше рано. Но те самите не влязоха в преторията, за да не се осквернят, за да могат да ядат пасхата.
29
Тогава Пилат излезе при тях и каза: В какво обвинявате този Човек?
30
В отговор му казаха: Ако Той не беше злодей, ние нямаше да ти Го предадем.
31
А Пилат им каза: Вземете Го вие и Го съдете според вашия закон. Юдеите му казаха: На нас не ни е позволено да убиваме никого;
32
за да се изпълни думата, която каза Иисус, като предсказваше с каква смърт щеше да умре.
33
Тогава Пилат пак влезе в преторията, повика Иисус и Му каза: Ти ли си юдейският Цар?
34
Иисус му отговори: От себе си ли казваш това, или други са ти казали за Мен?
35
Пилат отговори: Че аз юдеин ли съм? Твоят народ и главните свещеници Те предадоха на мен. Какво си направил?
36
Иисус отговори: Моето царство не е от този свят; ако беше царството Ми от този свят, служителите Ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. Но сега царството Ми не е оттук.
37
Затова Пилат Му каза: Тогава, Ти Цар ли си? Иисус отговори: Ти казваш, че Аз съм Цар. Аз затова се родих и затова дойдох на света, за да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас.
38
Пилат Му каза: Що е истина? И като каза това, пак излезе при юдеите и им каза: Аз не намирам никаква вина в Него.
Деяния 3:13-16
13
Бог Авраамов, Исааков и Яковов, Бог на бащите ни, прослави Своя Слуга Иисус, когото вие предадохте и от когото се отрекохте пред Пилат, когато той беше решил да Го пусне.
14
Но вие се отрекохте от Светия и Праведния и като поискахте да ви се пусне един убиец,
15
убихте Княза на живота. Но Бог Го възкреси от мъртвите, на което ние сме свидетели.
16
И чрез вяра в Името Му, Неговото Име укрепи този, когото виждате и познавате. Да! Тази вяра, която е чрез Него, му даде това съвършено здраве пред всички вас.
1 Коринтяни 15:3-7
3
Защото ви предадох преди всичко това, което и аз приех — че Христос умря за греховете ни според Писанията,
4
че беше погребан, че беше възкресен на третия ден според Писанията
5
и че се яви на Кифа, после на дванадесетте,
6
че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж, повечето от които и досега са живи, а някои починаха,
7
че после се яви на Яков, а след това на всичките апостоли;
Матей 26:67
Тогава започнаха да Го заплюват в лицето и да Го блъскат, а други Му удряха плесници и Му казваха:
Матей 26:68
Пророкувай ни, Христе! Кой Те удари?
Матей 27:27-31
27
После войниците на управителя заведоха Иисус в преторията и събраха около Него цялата дружина.
28
И като Го съблякоха, Го облякоха в пурпурна мантия.
29
И сплетоха венец от тръни, който наложиха на главата Му, и сложиха тръстика в дясната Му ръка; и като коленичиха пред Него, Му се подиграваха и викаха: Привет, Царю юдейски!
30
И като Го заплюваха, взеха тръстиката и Го удряха по главата.
31
И след като Му се подиграха, Му съблякоха мантията и Го облякоха с Неговите дрехи, и Го заведоха да Го разпънат.
Псалми 22:7
Всички, които ме гледат, ми се присмиват, кривят уста, клатят глава:
Псалми 22:8
Упова се на ГОСПОДА — нека го избави, нека го освободи, понеже има благоволение в него!
Псалми 35:16
Като безбожни присмехулници на пиршество скърцаха със зъби против мен.
Исая 53:3
презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и свикнал с печал. И като някой, от когото отвръщат лице, беше презрян и не Го счетохме за нищо.
Марк 14:65
А някои започнаха да Го заплюват, да Му закриват лицето, да Го блъскат и да Му казват: Пророкувай! И служителите, като Го хванаха, Му удряха плесници.
Марк 15:16-20
16
И войниците Го заведоха вътре в двора, тоест в преторията, и свикаха цялата дружина.
17
И Му облякоха пурпурна мантия, сплетоха и венец от тръни и го положиха на главата Му.
18
И започнаха да Го поздравяват с думите: Привет, Царю юдейски!
19
И Го удряха по главата с тръстика и Го заплюваха, и Му се кланяха, като коленичеха.
20
И след като Му се подиграха, Му съблякоха пурпурната мантия, облякоха Го в Неговите дрехи и Го изведоха навън, за да Го разпънат.
Марк 15:29-31
29
И минаващите оттам Го хулеха, като клатеха глави и казваха: Уха! Ти, който разрушаваш храма и за три дни пак го съграждаш,
30
спаси Себе Си и слез от кръста!
31
Подобно и главните свещеници с книжниците Му се подиграваха, като казваха помежду си: Други е избавил, а пък Себе Си не може да избави!
Лука 23:11
Но Ирод с войниците си, след като Го унизи и подигра, Го облече във великолепна дреха и Го изпрати обратно при Пилат.
Йоан 19:1-4
1
Тогава Пилат взе Иисус и Го би.
2
И войниците сплетоха венец от тръни, наложиха го на главата Му и Му облякоха пурпурна дреха,
3
и казваха: Привет, Царю юдейски!; и Му удряха плесници.
4
Тогава Пилат пак излезе навън и им каза: Ето, извеждам ви Го навън, за да знаете, че не намирам в Него никаква вина.
Матей 12:40
Защото, както Йона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.
Матей 16:21
Оттогава Иисус започна да показва на учениците Си, че трябва да отиде в Ерусалим и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да бъде възкресен.
Исая 26:19
Ще оживеят мъртвите ти, моите мъртви тела ще възкръснат. Събудете се и запейте радостно вие, които обитавате в пръстта, защото росата ти е като росата на тревите и земята ще роди мъртвите.
Осия 6:2
След два дни ще ни съживи, на третия ден ще ни издигне и ще живеем пред Него.
Лука 24:46
И им каза: Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден,
1 Коринтяни 15:4
че беше погребан, че беше възкресен на третия ден според Писанията