Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Матей 21:15
А главните свещеници и книжници, като видяха чудесата, които извърши, и децата, които викаха в храма и казваха: Осанна на Давидовия Син! -- възнегодуваха и Му казаха:
Матей 21:23
И когато дойде в храма, като поучаваше, главните свещеници и народните старейшини дойдоха при Него и казаха: С каква власт правиш тези неща? И кой Ти е дал тази власт?
Матей 26:3
Тогава главните свещеници и народните старейшини се събраха в двора на първосвещеника, който се наричаше Каяфа,
Матей 26:47
И когато Той говореше, ето, Юда, един от дванадесетте, дойде, и с него – голямо множество с мечове и тояги от главните свещеници и народните старейшини.
Матей 27:1
А на сутринта всичките главни свещеници и народни старейшини се съвещаваха против Иисус, за да Го убият.
1 Летописи 24:4-19
19
Тази беше подредбата на служението им, за да влизат в ГОСПОДНИЯ дом, по правилото, дадено чрез баща им Араон, както му беше заповядал ГОСПОД, Израилевият Бог.
18
двадесет и третият — за Делая и двадесет и четвъртият — за Маазия.
17
двадесет и първият — за Яхин, двадесет и вторият — за Гамул,
16
деветнадесетият — за Петая, двадесетият — за Езекиил,
15
седемнадесетият — за Изир, осемнадесетият за — Афисис,
14
петнадесетият — за Велга, шестнадесетият — за Емир,
13
тринадесетият — за Уфа, четиринадесетият — за Есевав,
12
единадесетият — за Елиасив, дванадесетият — за Яким,
11
деветият за — Исуя, десетият — за Сехания,
10
седмият — за Акос, осмият — за Авия,
9
петият — за Мелхия, шестият — за Меямин,
8
третият — за Харим, четвъртият — за Сеорим,
7
И първият жребий излезе за Йоярив, вторият — за Едая,
6
И писарят Семая, синът на Натанаил, от левитите, ги записа в присъствието на царя и на началниците, и на свещеника Садок, и на Ахимелех, сина на Авиатар, и на главите на бащините домове на свещениците и левитите, като се вземеше един бащин дом от Елеазар и един от Итамар.
5
Разпределиха и едните, и другите с жребий, защото началниците на светилището и началниците на Божия дом бяха от синовете на Елеазар и от синовете на Итамар.
4
И от синовете на Елеазар се намериха повече глави на семейства отколкото от синовете на Итамар. И се разпределиха така: от синовете на Елеазар — шестнадесет глави на бащини домове, а от синовете на Итамар — осем глави на бащините им домове.
2 Летописи 36:14
А и всичките началници на свещениците и народът преумножиха престъпленията си според всичките гнусотии на народите и оскверниха дома на ГОСПОДА, който Той беше осветил в Ерусалим.
Езра 10:5
Тогава Ездра стана и закле началниците на свещениците, на левитите и на целия Израил, че ще постъпят според това слово. И те се заклеха.
Неемия 12:7
Салу, Амок, Хелкия и Едая. Това бяха главите на свещениците и на братята им в дните на Иисус.
Псалми 2:2
Земните царе застават и управниците се съветват заедно против ГОСПОДА и против Неговия Помазаник,
Йоан 7:32
Фарисеите чуха, че множеството шушукало така за Него, и главните свещеници и фарисеите пратиха служители да Го хванат.
Йоан 18:3
И така, Юда, като взе една дружина войници и служители от главните свещеници и фарисеите, дойде там с фенери, факли и оръжия.
Матей 7:29
защото ги поучаваше като Един, който има власт, а не като техните книжници.
Матей 13:52
А Той им каза: Затова, всеки книжник, който е ��чил за небесното царство, прилича на домакин, който изважда от съкровището си ново и старо.
2 Летописи 34:13
Също и над носачите имаше надзиратели и над всички, които работеха във всяка работа. А други от левитите бяха писари и управители, и вратари.
2 Летописи 34:15
И Хелкия заговори и каза на писаря Сафан: Намерих книгата на закона в ГОСПОДНИЯ дом. И Хелкия даде книгата на Сафан.
Езра 7:6
този Ездра се изкачи от Вавилон. Той беше книжник, вещ в закона на Мойсей, който ГОСПОД, Израилевият Бог, беше дал. И царят му даде всичко, което поиска, понеже ръката на ГОСПОДА, неговия Бог, беше над него.
Езра 7:11
А ето препис от писмото, което цар Артаксеркс даде на свещеник Ездра, книжника, книжника вещ в думите на ГОСПОДНИТЕ заповеди и наредбите му за Израил:
Езра 7:12
Артаксеркс, цар на царете, до свещеник Ездра, книжника вещ в закона на небесния Бог: съвършен мир. И така:
Еремия 8:8
Как казвате: Ние сме мъдри и законът на ГОСПОДА е с нас? А пък ето, и него направи лъжа лъжливото перо на книжниците.
Марк 8:31
И започна да ги учи, че Човешкият Син трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от старейшините и главните свещеници, и книжниците и да бъде убит, и след три дни да възкръсне.
Лука 20:19
И в същия час книжниците и главните свещеници търсеха да сложат ръце на Него, защото разбраха, че Той каза тази притча против тях, но се бояха от народа.
Лука 23:10
А главните свещеници и книжниците стояха и Го обвиняваха яростно.
Йоан 8:3
А книжниците и фарисеите доведоха (при Него) една жена, хваната в прелюбодейство, и като я поставиха по средата, Му казаха:
Деяния 4:5
И на другия ден се събраха в Ерусалим началниците им, старейшините и книжниците,
Деяния 6:12
И подбудиха народа, старейшините и книжниците и като го нападнаха, го уловиха и го докараха в Синедриона.
Деяния 23:9
И възникна голяма глъчка, и книжниците, които бяха от страната на фарисеите, станаха и се препираха, казвайки: Никакво зло не намираме в този човек; какво да направим, ако му е говорил дух или ангел?
Малахия 2:7
понеже устните на свещеника трябва да пазят знание и от устата му да се търси закона, защото той е пратеник на ГОСПОДА на Войнствата.
Йоан 3:10
Иисус му отговори и каза: Ти си израилев учител и не знаеш ли това?