Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Матей 13:22
А посятото между тръните е онзи, който чува словото, но светските грижи и примамката на богатството заглушават словото и той става безплоден.
Второзаконие 6:10-12
12
тогава внимавай на себе си, да не би да забравиш ГОСПОДА, който те изведе от египетската земя, от дома на робството.
11
и къщи, пълни с всякакви блага, които не си напълнил, и изкопани кладенци, които не си изкопал, лозя и маслини, които не си насадил — и ще ядеш, и ще се наситиш —
10
И когато ГОСПОД, твоят Бог, те заведе в земята, за която се закле на бащите ти, на Авраам, Исаак и Яков, да ти даде големи и хубави градове, които не си построил,
Второзаконие 8:10-18
18
А да помниш ГОСПОДА, своя Бог, че Той е, който ти дава сила да придобиваш богатство, за да утвърди завета Си, за който се закле на бащите ти, както е и днес.
17
И да не би да кажеш в сърцето си: Моята мощ и силата на моята ръка ми спечелиха това богатство.
16
който те храни в пустинята с манна, която бащите ти не познаваха, за да те смири и за да те изпита, за да ти направи добро в бъдещето ти.
15
който те преведе през голямата и страшна пустиня, в която имаше отровни змии и скорпиони, и суша, където нямаше вода; който ти извади вода от кремъчната канара;
14
тогава да се надигне сърцето ти и да забравиш ГОСПОДА, своя Бог, който те изведе от египетската земя, от дома на робството;
13
и когато се умножи едрия и дребния ти добитък и се умножат среброто ти и златото ти, и се умножи всичко, което имаш,
12
да не би, когато се нахраниш и се наситиш, и си построиш добри къщи, и живееш в тях,
10
И когато се нахраниш и се наситиш, да благословиш ГОСПОДА, своя Бог, за добрата земя, която ти е дал.
11
Внимавай да не забравиш ГОСПОДА, своя Бог, като не спазваш заповедите Му и правилата Му, и наредбите Му, които днес ти заповядвам;
Йов 31:24
Ако съм положил надеждата си в злато и на чистото злато съм казал: Упование мое! —
Йов 31:25
ако съм се радвал, че богатството ми е голямо, и че ръката ми е придобила много,
Псалми 49:6
които се уповават на имота си и се хвалят с изобилието на богатството си!
Псалми 49:7
Никой не може по никакъв начин да изкупи брат си, нито да даде на Бога откуп за него —
Псалми 49:16-19
19
пак ще отиде при поколението на бащите си, те няма да видят светлина навеки.
18
Макар че докато живее, той благославя душата си — защото хората те хвалят, когато правиш добро на себе си —
17
защото, когато умре, няма да вземе със себе си нищо, славата му няма да слезе след него.
16
Не се бой, когато забогатее човек, когато се умножи славата на дома му,
Притчи 11:28
Който се уповава на богатствата си, ще падне, а праведните ще процъфтяват като зеленина.
Притчи 30:8
Отдалечи от мен суета и лъжливи думи, не ми давай нито бедност, нито богатство, храни ме с насъщния хляб,
Притчи 30:9
за да не се преситя и да се отрека от Теб, и да кажа: Кой е ГОСПОД? — нито да обеднея и да открадна, и да оскверня Името на своя Бог.
Марк 10:23
А Иисус се огледа наоколо и каза на учениците: Колко трудно ще влязат в Божието царство онези, които имат богатство!
Лука 12:15-21
15
И им каза: Внимавайте и се пазете от всякаква алчност, защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му.
16
И им каза притча, като рече: Нивите на един богаташ родиха много плод.
17
И той размишляваше в себе си, като казваше: Какво да правя? Защото нямам къде да събера плодовете си.
18
И каза: Ето какво ще направя: ще съборя житниците си и ще построя по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата си.
19
И ще кажа на душата си: Душо, имаш много блага, натрупани за много години. Успокой се, яж, пий и се весели.
20
А Бог му каза: Глупако! Тази нощ ще ти изискат душата; а това, което си приготвил, чие ще бъде?
21
Така става с този, който събира имот за себе си, а не е богат спрямо Бога.
Лука 16:13
Никой служител не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единия и ще обикне другия, или ще се привърже към единия, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона.
Лука 16:14
Всичко това слушаха и фарисеите, които бяха сребролюбци, и Му се присмиваха.
Лука 16:19-28
19
Имаше някой си богаташ, който се обличаше в пурпур и висон и всеки ден се веселеше бляскаво.
20
Имаше и един сиромах на име Лазар, покрит със струпеи, когото слагаха да лежи пред портата му,
21
като желаеше да се нахрани от трохите, които падаха от трапезата на богаташа; и кучетата идваха и лижеха раните му.
22
Умря сиромахът и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богаташът и беше погребан.
23
И в ада, като беше на мъки и повдигна очи, видя отдалеч Авраам и Лазар в неговото лоно.
24
И той извика, казвайки: Отче Аврааме, смили се над мен и изпрати Лазар да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми; защото съм на мъки в този пламък.
25
Но Авраам каза: Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, така както Лазар – злините; а сега той тук се утешава, а ти се мъчиш.
26
И освен всичко това, между нас и вас е утвърдена голяма бездна, така че онези, които биха искали да минат оттук към вас, да не могат, нито пък оттам – да преминат към нас.
27
А той каза: Като е така, моля ти се, отче, да го пратиш в бащиния ми дом;
28
защото имам петима братя – за да им засвидетелства, да не би да дойдат и те в това място на мъчение.
Лука 18:24
И Иисус, като го видя, че много се наскърби, каза: Колко трудно ще влязат в Божието царство онези, които имат богатство!
1 Коринтяни 1:26
Понеже, братя, виждате какви сте вие призваните — че между вас няма мнозина мъдри по плът, нито мнозина могъщи, нито мнозина благородни.
1 Тимотей 6:9
А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение и в примка, и в много глупави и вредни страсти, които потапят хората в разорение и гибел.
1 Тимотей 6:10
Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което, като се стремяха някои, се отклониха от вярата и пронизаха себе си с много болки.
Яков 1:9-11
9
Братът, който е в по-долно състояние, нека се хвали в своето възвишаване,
10
а богатият – в смиряването си, защото ще прецъфти като цвета на тревата.
11
Защото слънцето изгря със зноя си, тревата изсъхна, цветът й окапа и красотата на изгледа й загина; така и богатият ще повехне в пътищата си.
Яков 2:6
А вие презряхте бедняка. Нали богатите ви угнетяват и нали те ви влачат по съдилищата?
Яков 5:1-4
1
Елате сега вие, богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идват върху вас.
2
Богатството ви изгни и дрехите ви са изядени от молци.
3
Златото ви и среброто ви ръждясаха и ръждата им ще свидетелства против вас и ще изяде месата ви като огън. Вие събирахте съкровища в последните дни.
4
Ето, заплатата на работниците, които са жънали нивите ви, и от която ги лишихте, вика и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на Войнствата.
Матей 5:20
Защото, казвам ви, че ако вашата праведност не надмине тази на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.
Матей 18:3
Истина ви казвам: ако не се обърнете и не станете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство.
Матей 21:31
Кой от двамата изпълни бащината си воля? Казаха Му: Първият. Иисус им рече: Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват в Божието царство.
Йоан 3:3
Иисус в отговор му каза: Истина, истина ти казвам: ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство.
Йоан 3:5
Иисус отговори: Истина, истина ти казвам: ако не се роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.
Деяния 14:22
като утвърждаваха душите на учениците и ги увещаваха да постоянстват във вярата, и ги учеха, че през много притеснения трябва да влезем в Божието царство.