Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
1 Царе 2:2
Никой не е свят като ГОСПОДА, защото няма друг освен Теб и няма канара като нашия Бог.
Псалми 52:1
(По слав. 51) За първия певец. Маскил на Давид, когато едомецът Доик отиде и говори на Саул, и му каза: Давид дойде в къщата на Ахимелех. Защо се хвалиш в злобата, силни? Божията милост трае вечно.
Псалми 145:7-9
8
Милостив и състрадателен е ГОСПОД, дълготърпелив и многомилостив.
9
Благ е ГОСПОД към всички и щедростите Му са върху всички Негови творения.
7
Ще разгласяват спомена на Твоята голяма благост и ще ликуват заради Твоята правда.
Яков 1:17
всяко дадено добро и всеки съвършен дар е от горе и слиза от Отца на светлините, в когото няма изменение, нито сянка от промяна.
1 Йоаново 4:8-10
8
Който не люби, не познава Бога, защото Бог е любов.
9
В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя Единороден Син, за да живеем чрез Него.
10
В това се състои любовта – не че ние възлюбихме Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за нашите грехове.
1 Йоаново 4:16-10
Левит 18:5
Затова да пазите наредбите Ми и законите Ми, чрез които човекът, ако ги изпълнява, ще живее. Аз съм ГОСПОД.
Езекил 20:11
И им дадох наредбите Си и им известих правилата Си, които, като върши човек, ще живее чрез тях.
Езекил 20:12
Също и съботите Си им дадох да бъдат знак между Мен и тях, за да познаят, че Аз, ГОСПОД, ги освещавам.
Лука 10:26-28
26
А Той му каза: Какво е писано в закона? Как го четеш ти?
27
А той в отговор каза: ?Да възлюбиш Господа, своя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с целия си ум, и ближния си както себе си.“
28
Иисус му каза: Правилно отговори; това прави, и ще живееш.
Римляни 10:5
Защото Мойсей пише за правдата, която е от закона: ?ако човек прави това, ще живее чрез него.“
Галатяни 3:11-13
11
А че никой не се оправдава пред Бога чрез закона, е явно, защото ?праведният чрез вяра ще живее.“
12
А законът не действа чрез вяра, а казва: ?Който върши това, което заповядва законът, ще живее чрез него.“
13
Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас; защото е писано: ?Проклет всеки, който виси на дърво“;