Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Марк 10:17
А когато излизаше на пътя, един се завтече, коленичи пред Него и Го попита: Учителю благи, какво да направя, за да наследя вечен живот?
Лука 18:18
И някой си началник Го попита, казвайки: Благи Учителю, какво да направя, за да наследя вечен живот?
Лука 10:25
И ето, един законник стана и Го изпитваше, като каза: Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот?
Йоан 6:27-29
27
Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която Човешкият Син ще ви даде; защото Бог Отец Него е потвърдил с печата Си.
28
Затова те Му казаха: Какво да правим, за да вършим Божиите дела?
29
Иисус в отговор им каза: Това е Божието дело – да повярвате в Този, когото Той е пратил.
Деяния 16:30
и ги изведе навън и каза: Господа, какво трябва да направя, за да се спася?
Матей 25:46
И тези ще отидат във вечно наказание, а праведните – във вечен живот.
Данаил 12:2
И много от спящите в пръстта на земята ще се събудят — едните за вечен живот, а другите за позор и вечно презрение.
Йоан 3:15
че всеки, който вярва в Него (да не погине, а) да има вечен живот.
Йоан 4:14
а който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; а водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот.
Йоан 5:39
Вие изследвате Писанията, защото мислите, че в тях имате вечен живот; и те са, които свидетелстват за Мен,
Йоан 6:47
Истина, истина ви казвам: който вярва в Мен, има вечен живот.
Йоан 6:68
Симон Петър Му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот;
Йоан 10:28
И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката Ми.
Йоан 12:25
Който обича живота си, ще го изгуби; и който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот.
Йоан 17:2
както си Му дал власт над всяко създание да даде вечен живот на всички, които си Му дал.
Йоан 17:3
А това е вечен живот – да познаят Теб, единствения истинен Бог, и Иисус Христос, когото си изпратил.
Римляни 2:7
вечен живот на тези, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие;
Римляни 5:21
така че, както грехът беше царувал в смъртта, така благодатта да царува чрез правда за вечен живот чрез Иисус Христос, нашия Господ.
Римляни 6:22
Но сега, освободени от греха и станали слуги на Бога, имате плода си за святост, а за край – вечен живот.
Римляни 6:23
Защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христос Иисус, нашия Господ.
1 Тимотей 1:16
Но затова придобих милост, за да покаже Иисус Христос цялото си дълготърпение в мен, главния грешник, за пример на онези, които ще повярват в Него за вечен живот.
1 Тимотей 6:12
Борй се в добрата борба на вярата, сграбчй вечния живот, на който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели.
1 Тимотей 6:19
като събират за себе си добра основа за в бъдеще, за да сграбчат истинския живот.
Тит 1:2
в надежда за вечен живот, който Бог, който не лъже, е обещал преди вечни времена,
Тит 3:7
така че, като сме оправдани чрез Неговата благодат, да станем наследници според надеждата на вечния живот.
1 Йоаново 1:2
защото животът се яви и ние видяхме, и свидетелстваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше в Отца и се яви на нас —
1 Йоаново 2:25
И това е обещанието, което Той ни даде – вечният живот.
1 Йоаново 5:11-13
11
И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и този живот е в Неговия Син.
12
Който има Сина, има живота; който няма Божия Син, няма живота.
13
Това ви писах на вас, които вярвате в Името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот.
1 Йоаново 5:20-13
Юда 1:21
пазете себе си в Божията любов, като очаквате милостта на нашия Господ Иисус Христос за вечен живот.