Матей 15:25
А тя дойде, кланяше Му се и казваше: Господи, помогни ми!
Матей 28:9
И ето, Иисус ги срещна и каза: Здравейте! А те се приближиха и се хванаха за краката Му, и Му се поклониха.
Матей 28:17
И като Го видяха, Му се поклониха; а някои се усъмниха.
Лука 24:52
И те Му се поклониха и се върнаха в Ерусалим с голяма радост;
Матей 16:16
Симон Петър в отговор каза: Ти си Христос, Синът на живия Бог.
Матей 17:5
А докато той още говореше, ето, светъл облак ги засени; и от облака се чу глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син, в когото благоволих; Него слушайте!
Матей 26:63
Но Иисус мълчеше. Първосвещеникът Му каза: Заклевам Те в живия Бог да ни кажеш Ти ли си Христос, Божият Син?
Матей 27:43
Упова се на Бога; нека Го избави сега, ако Му е угоден; понеже каза: Божи Син съм.
Матей 27:54
А стотникът и онези, които заедно с него пазеха Иисус, като видяха земетресението и това, което стана, много се уплашиха и казаха: Наистина Този беше Син на Бога!
Псалми 2:7
Аз ще възвестя наредбата на ГОСПОДА. Той Ми каза: Ти си Мой Син, Аз днес Те родих.
Данаил 3:25
Той отговори и каза: Ето, виждам четирима мъже развързани да ходят сред огъня и нямат никаква повреда! И по вида си четвъртият прилича на Божи Син.
Марк 1:1
Началото на благовестието на Иисус Христос, Божия Син.
Марк 14:61
А Той мълчеше и нищо не отговаряше. Първосвещеникът пак Го попита, като Му каза: Ти ли си Христос, Синът на Благословения?
Марк 15:39
А стотникът, който стоеше срещу Него, като видя, че така (извика и) издъхна, каза: Наистина този Човек беше Божи Син.
Лука 4:41
Още и демони с крясък излизаха от мнозина, като казваха: Ти си Божият Син. А Той ги мъмреше и не ги оставяше да говорят, понеже знаеха, че Той е Христос.
Лука 8:28
Когато видя Иисус, той извика, падна пред Него и каза със силен глас: Какво имам аз с Теб, Иисусе, Сине на Всевишния Бог? Моля Ти се, не ме мъчи.
Йоан 1:49
Натанаил Му отговори: Равви, Ти си Божият Син, Ти си израилевият Цар!
Йоан 6:69
и ние повярвахме и познахме, че Ти си (Христос, Синът на живия Бог,) Светият Божи.
Йоан 9:35-38
35
Иисус чу, че го изпъдили навън, и като го намери, каза: Ти вярваш ли в Божия Син?
36
Той в отговор каза: А кой е Той, Господине, за да вярвам в Него?
37
Иисус му каза: И видял си Го, и който говори с теб, Той е.
38
А той каза: Вярвам, Господи! И Му се поклони.
Йоан 11:27
Тя Му каза: Да, Господи, аз вярвам, че Ти си Христос, Божия Син, който има да дойде на света.
Йоан 17:1
Това каза Иисус, и като вдигна очите Си към небето, каза: Отче, настана часът: прослави Сина Си, за да Те прослави и Синът Ти,
Йоан 19:7
Юдеите му отговориха: Ние имаме закон и според нашия закон Той трябва да умре, защото направи Себе Си Божи Син.
Деяния 8:37
(И Филип каза: Ако вярваш с цялото си сърце, можеш. А той в отговор каза: Вярвам, че Иисус Христос е Божият Син.)
Римляни 1:4
и беше обявен като Божи Син със сила, според Духа на святост, чрез възкресението от мъртвите – Иисус Христос, нашия Господ,