Матей 9:2
И ето, донесоха при Него един паралитик, сложен на постелка; и Иисус, като видя вярата им, каза на паралитика: Дерзай, синко, прощават ти се греховете.
Йоан 16:33
Това ви казах, за да имате в Мен мир. В света имате скръб, но дерзайте: Аз победих света.
Деяния 23:11
И през следващата нощ Господ застана до него и каза: Дерзай, Павле! Защото както си свидетелствал за Мен в Ерусалим, така трябва да свидетелстваш и в Рим.
Исая 41:4
Кой подейства и извърши това, кой повика поколенията отначало? Аз, ГОСПОД, съм първият и с последните, Аз Съм.
Исая 41:10
не бой се, защото Аз съм с теб; не се страхувай, защото Аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна, да, ще те подпра с праведната Си десница,
Исая 41:14
Не бой се, червею Якове, и вие, хорица израилеви! Аз ще ти помагам, заявява ГОСПОД, и Изкупителят ти, Светият Израилев.
Исая 51:12
Аз, Аз съм, който ви утешавам. Кой си ти, че се боиш от човека, който умира, и от човешки син, който ще стане като трева,
Лука 24:38
И Той им каза: Защо се смущавате? И защо се пораждат такива мисли в сърцата ви?
Лука 24:39
Погледнете ръцете Ми и краката Ми – че Аз съм същият; попипайте Ме и вижте, защото духът няма плът и кости, както виждате, че Аз имам.
Йоан 6:20
Но Той им каза: Аз съм; не се бойте!
Йоан 14:1-3
1
Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мен.
2
В дома на Отца Ми има много жилища. Ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.
3
И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие.
Откровение 1:17
И когато Го видях, паднах при краката Му като мъртъв; а Той сложи дясната Си ръка върху мен и каза: Не се бой, Аз съм Първият и Последният, и Живият;
Откровение 1:18
и бях мъртъв, и ето, живея за вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.