Матей 6:6
А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка и като си затвориш вратата, се помоли на своя Отец, който е в тайно; и твоят Отец, който вижда в тайно, ще те възнагради.
Матей 26:36
Тогава Иисус дойде с тях на едно място, наречено Гетсимания, и каза на учениците Си: Седете тук, докато отида там и се помоля.
Марк 6:46
И след като се прости с тях, отиде на хълма да се помоли.
Лука 6:12
През онези дни Иисус излезе на хълма да се помоли и прекара цяла нощ в молитва към Бога.
Деяния 6:4
А ние ще постоянстваме в молитвата и в служението на словото.
Йоан 6:15-17
15
А Иисус, като разбра, че ще дойдат да Го вземат насила, за да Го направят цар, пак се оттегли сам на хълма.
16
А когато се свечери, учениците Му слязоха при езерото
17
и влязоха в кораб, и потеглиха към другата страна на езерото, към Капернаум. И вече се беше стъмнило, а Иисус не беше дошъл при тях.