Матей 15:33
Учениците Му казаха: Откъде в тази пустош толкова хляб, че да нахраним такова голямо множество?
Матей 15:34
Иисус им каза: Колко хляба имате? А те казаха: Седем, и малко рибки.
Числа 11:21-23
23
А ГОСПОД каза на Мойсей: Скъсила ли се е ръката на ГОСПОДА? Сега ще видиш дали ще ти се сбъдне словото Ми, или не.
22
Да се изколят ли за тях овцете и говедата, за да им бъдат достатъчни, или да им се съберат всичките риби на морето, за да им бъдат достатъчни?
21
И Мойсей каза: Народът, сред който съм, е шестстотин хиляди души пешаци, а Ти казваш: Ще им дам да ядат месо цял месец.
Псалми 78:19
И говориха против Бога, казаха: Може ли Бог да приготви трапеза в пустинята?
Псалми 78:20
Ето, Той удари канарата и избликнаха води, и потекоха потоци. Дали ще може да даде и хляб? Ще може ли да приготви месо за Своя народ?
Марк 6:37
А Той в отговор им каза: Дайте им вие да ядат. А те Му казаха: Да идем ли да купим хляб за двеста динария и да им дадем да ядат?
Марк 6:38
А Той им каза: Колко хляба имате? Идете и вижте. И като узнаха, казаха: Пет, и две риби.
Марк 8:4
А учениците Му отговориха: Откъде ще може някой да насити тези хора с хляб тук, в това уединено място?
Марк 8:5
А Той ги попита: Колко хляба имате? И те казаха: Седем.
Лука 9:13
Но Той им каза: Дайте им вие да ядат. А те казаха: Нямаме повече от пет хляба и две риби, освен ако отидем и купим храна за целия този народ.
Йоан 6:5-9
5
Иисус, като повдигна очи и видя, че към Него идва голямо множество, каза на Филип: Откъде да купим хляб, за да ядат тези?
6
А това каза, за да го изпита; защото Той самият знаеше какво щеше да направи.
7
Филип Му отговори: За двеста динария хляб няма да им стигне, за да вземе всеки по малко.
8
Един от учениците Му, Андрей, брат на Симон Петър, Му каза:
9
Тук има едно момченце, у което се намират пет ечемични хляба и две риби; но какво са те за толкова хора?