Матей 9:36
А когато видя множествата, се смили над тях, защото бяха изнемощели и пръснати като овце, които нямат пастир.
Матей 15:32-39
32
А Иисус повика учениците Си и каза: Жал Ми е за множеството, защото три дни вече останаха с Мен и нямат какво да ядат; а не искам да ги разпусна гладни, да не би да им прималее по пътя.
33
Учениците Му казаха: Откъде в тази пустош толкова хляб, че да нахраним такова голямо множество?
34
Иисус им каза: Колко хляба имате? А те казаха: Седем, и малко рибки.
35
Тогава заповяда на множествата да насядат на земята.
36
И като взе седемте хляба и рибите, благодари и разчупи, и даде на учениците, а учениците – на множествата.
37
И ядоха всички и се наситиха; и вдигнаха останалите къшеи – седем пълни кошници.
38
А онези, които ядоха, бяха четири хиляди мъже, освен жени и деца.
39
И като разпусна множествата, влезе в кораба и дойде в областта на Магадан.
Марк 6:34
И Иисус, като излезе, видя едно голямо множество и ги съжали, защото бяха като овце, които нямат пастир; и започна да ги поучава за много неща.
Марк 8:1
През онези дни, когато пак се беше събрало голямо множество и нямаха какво да ядат, Иисус повика учениците Си и им каза:
Марк 8:2
Жал Ми е за множеството, защото три дни вече седят при Мен и нямат какво да ядат.
Марк 9:22
И много пъти го е хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби. Но ако можеш да направиш нещо, съжали ни и ни помогни!
Лука 7:13
И Господ, като я видя, я съжали и й каза: Не плачи.
Лука 19:41
И като се приближи и видя града, плака за него и каза:
Йоан 11:33-35
33
Иисус, като я видя, че плаче, и че юдеите, които дойдоха с нея, плачат, възнегодува в духа Си и се смути.
34
И каза: Къде го положихте? Казаха Му: Господи, ела и виж.
35
Иисус се просълзи.
Евреи 2:17
Затова трябваше да стане във всичко като братята Си, за да бъде милостив и верен Първосвещеник пред Бога, за да извърши умилостивение за греховете на народа.
Евреи 4:15
Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да ни съчувства в нашите слабости, а имаме Един, който е бил във всичко изкушен по същия начин като нас, но пак е без грях.
Евреи 5:2
и да може да бъде снизходителен към невежите и заблудените, защото и сам той е подчинен на слабост.